Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – sobota, 25 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

Atuty kierunku 

 • Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach i roli tradycyjnych i nowych mediów.
 • Uczestnicy studiów z zakresu socjologii biznesu i mediów ALK:
 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz ułatwi uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia,
 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści,
 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów,
 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne,
 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Przedmioty z zakresu socjologii biznesu i mediów są realizowane od pierwszego semestru studiów.
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich:
 • prof. dr hab. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji i globalizacji,
 • prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego,
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA,
 • prof. dr hab. Lech Zacher, wybitny specjalista w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej, autor wielu prac poświęconych badaniom prognostycznym oraz budowie społeczeństwa informacyjnego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Zagórski, b. dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (socjologia biznesu i mediów).
 • Studenci ALK mają możliwość kontynuowania studiów na socjologicznym seminarium doktorskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Sylwia Wcisło, studentka socjologii biznesu i mediów, absolwentka socjologii

Dlaczego socjologia biznesu i mediów? Jest to dla mnie kontynuacja kierunku socjologia, który ukończyłam na studiach licencjackich. Socjologia sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki. Uczy, jak patrzeć na to, co nas otacza, i jak to otoczenie badać. Połączenie tego z mediami, czyli z czwartą władzą, która kreuje społeczeństwo, a raczej to, w jaki sposób patrzy ono na rzeczywistość, oraz z biznesem, czyli z gospodarką i pieniędzmi tworzy bardzo satysfakcjonujące wykształcenie. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru kierunku studiów. Ukończenie socjologii na poziomie licencjackim bardzo pomogło mi w odnalezieniu się w obecnej pracy.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • socjologii ekonomicznej w dobie globalizacji
 • audytoriów medialnych, społeczności wirtualnych i organizacji otwartej współpracy
 • marketingu w mediach społecznościowych
 • stosowanych badań społecznych
 • warunków życia
 • badań business-to-business
 • badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym
 • kultury mediów w epoce globalizacji
 • międzynarodowej kultury biznesu
 • zmiany społecznej oraz sukcesów i porażek projektowania instytucji społecznych
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów można podjąć pracę:

 • agencje reklamowe 
 • media tradycyjne i cyfrowe 
 • firmy internetowe
 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • organizacje nowej gospodarki, stosujące najnowsze techniki komunikacyjne
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe

Ponadto patrz: perspektywy zatrudnienia po zarządzaniu

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Metody statystyczne
  • Cyfrowa transformacja
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Metodologia badań
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Zarządzanie operacyjne
  • Człowiek w teatrze życia codziennego w XXI wieku
  • Socjologia ekonomiczna w późnej nowoczesności – sukcesy i porażki globalizacji
  • Władza mediów globalnie i lokalnie – media społecznościowe jako narzędzie wywierania wpływu
  • Badania na rzecz praktyki społecznej
  • Hierarchie – rynki – sieci: sukcesy i porażki instytucjonalno-organizacyjne
  • Homo sapiens w gospodarce globalnej
  • Audytoria medialne i społeczności wirtualne
  • Organizacje otwartej współpracy i marketing w mediach społecznościowych
  • Biznes aspektem stosunków międzynarodowych – zarządzanie różnorodnością
  • Kultura mediów w epoce globalizacji – media zwierciadłem procesów społecznych XXI wieku
  • Postęp, stagnacja, upadek – aspekty zmiany społecznej
  • Badania socjologiczne w komunikacji społecznej
  • Warsztaty medialne
  • Badania B2B
  • Konwersatoria w języku angielskim

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2019/2020:

- 10 czerwca

- 12 lipca

- 6 września

- 13 września

- 27 września

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

<
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1170 zł)
5750
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 850 zł)
4150
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 27 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

Pobierz broszurę: