Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat zarządzania

Zobacz film o kierunku 

O KIERUNKU 

Socjologia biznesu i mediów stanowi realną odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Program studiów integruje wiedzę z zakresu współczesnej socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach medialnych oraz w laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie powszechnie stosowane w erze gospodarki cyfrowej.

Interdyscyplinarne podłoże, silnie osadzone w społecznym i medialnym wymiarze działań biznesowych, stanowi unikatową ofertę na rynku usług edukacyjnych.

Nasz absolwent to specjalista o szerokich horyzontach, potrafiący wykorzystać swoje kompetencje naukowe i praktyczne, szybko uczący się nowych umiejętności, doskonale wpisujący się w ideę kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie.

Atuty kierunku 

 • Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów.
 • Uczestnicy studiów w zakresie socjologii biznesu i mediów ALK:
 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się
  do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia
 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści
 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów
 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne
 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne – zarówno
  w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Przedmioty z zakresu socjologii biznesu i mediów są realizowane od pierwszego semestru studiów.
 • Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich:
 • prof. dr hab. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji
  i globalizacji
 • prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, autor wielu publikacji z zakresu socjologii mediów, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA wiceprzewodniczący i członek Komisji Radiowej EBU w Genewie (European Broadcasting Union), członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism, m.in „Central European Journal of Communication”, „Nowe media”, „The Radio Journal: International Studies in Broadcast&Audio Media”
 • dr Krzysztof Kuźmicz, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów
  i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener
  w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • prof. ALK dr hab. Gavin Rae, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej, polityki społecznej Unii Europejskiej
 • dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska, ekspertka zajmująca się metodologią i etyką badań społecznych
  i marketingowych z wieloletnim doświadczeniem  w prowadzeniu i koordynacji projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych
 • dr Piotr Pilch, ekspert zajmujący się psychologią i socjologią organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, mobbingiem w organizacji, kapitałem społecznym
 • prof. dr hab. Krzysztof Zagórski, b. dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.
 • Studenci ALK mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych),
  a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych.
 • W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu
  oraz menedżerami mediów.
 • Program studiów jest objęty działaniami Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK, która czynnie wspiera działania dydaktyczne i naukowe poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami. Więcej informacji.
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (socjologia biznesu i mediów).
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Już w październiku, na pierwszym roku studiów, wiedziałam, że kierunek socjologia biznesu i mediów to kierunek idealny dla mnie. Są to studia, które w ramach zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych łączą teorię socjologii wraz z jej praktyką w obszarze biznesu i mediów. Dzięki wykładowcom, którzy są wybitni nie tylko w teorii, ale również mają ogromną wiedzę rynku i doświadczenie praktyczne w swoich dziedzinach, mam wielką okazję poznać świat biznesu i mediów od środka.

Julia Surała, studentka socjologii biznesu i mediówKierunek zarządzanie – socjologia biznesu i mediów to bardzo interesująca i perspektywiczna mieszanka przedmiotów związanych z szeroko pojętym zarządzaniem oraz zakresem, jakim jest socjologia biznesu i mediów. W pierwszym semestrze uczymy się podstaw i teorii po to, żeby z każdym następnym wykorzystywać tę wiedzę w coraz większej ilości przedmiotów praktycznych. Mamy możliwość zetknięcia się z bardzo zróżnicowaną i obszerną gamą zajęć, a nasi wykładowcy są nieskończonym źródłem wiedzy. Gdybym miała możliwość wybierania kierunku studiów jeszcze raz, ponownie wybrałabym socjologię biznesu i mediów.

Patrycja Wieczorek, studentka socjologii biznesu i mediów

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów
 • tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • wiedzy o mediach, warsztacie dziennikarskim i współczesnych tendencjach rozwoju mediów
 • badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa sieciowego
 • socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu
 • podstaw marketingu internetowego i e-biznesu
 • twórczego myślenia projektowego (m.in. design thinking i service design)
 • psychologii mediów i komunikowania
 • zarządzania w mediach i ekonomiki mediów
 • projektowania strategii komunikacyjnych oraz działań digital public relation
 • zastosowania big data i data science w realizacji przedsięwzięć biznesowych i medialnych
 • elementów kultury popularnej i socjologii konsumpcji
 • roli mediów w kryzysach
 • metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy społecznej

Ponadto patrz: wiedza, umiejętności i kompetencje – zarządzanie I stopnia

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach
i instytucjach funkcjonujących w obszarze społeczeństwa informacyjnego takich jak:

 • agencje reklamowe i PR
 • przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem internetowym
 • firmy konsultingowe
 • media tradycyjne i cyfrowe
 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • redakcje portali i vortali internetowych
 • sklepy internetowe
 • instytucje zajmujące się e-handlem
 • organizacje cyfrowej gospodarki
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe
 • pozostałe stanowiska związane z mediami i komunikacją społeczną

Ponadto patrz: perspektywy zatrudnienia po zarządzaniu

Wybrane przedmioty 


PRZEDMIOTY Z ZAKRESU SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW:
  • Mediaworking
  • Media: tradycyjne i nowe
  • Metodologia badań społecznych
  • Marketing internetowy i e-biznes
  • Warsztaty badawcze
  • Organizacje badawcze XXI wieku
  • Diagnoza społeczna
  • Design thinking i service design
  • Psychospołeczne aspekty mediów i komunikowania
  • Ekonomika i zarządzanie w mediach
  • Problemy współczesnego świata w perspektywie socjologicznej
  • Kryzysy i media
  • Digital Public Relations
  • Big data & data science w biznesie i mediach
  • Technologie sieciowe – społeczeństwo – kultura
  • Socjologia konsumpcji
  • Dyskursy kultury popularnej
  • Sociology Reading Workshop: Texts in Business and Media
  • Konwersatorium w j. angielskim
  • Przedmiot do wyboru
PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:
  • Wstęp do socjologii
  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy psychologii
  • Podstawy prawa
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Etyka
  • Informatyka
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Profesjonalna komunikacja
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Strategie organizacji
  • Mikroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Podstawy marketingu
  • Badania marketingowe
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Makroekonomia

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

4

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem).

5

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
III rok studiów
7400 (pięć rat po 1500 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
III rok studiów
6200 (pięć rat po 1260 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl