Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - dla właścicieli i sukcesorów Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister zarządzania

Zobacz film o kierunku 

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów, następców w istniejących biznesach.

O kierunku 

 • Studia zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa to zakres studiów na zarządzaniu II stopnia.
 • Program został ułożony zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich.
 • Na zajęciach analizowane są aktualne case’y z polskiego rynku. Wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania – gry decyzyjne, symulacje, systemy ERP, CRM, systemy zarządzania procesami, nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe.
 • Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji:

  • wstęp metodyczny
  • studium przypadku
  • rozwiązywanie problemów

 • ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane i wykorzystywane podczas zajęć.
 • W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny płatny staż w wybranych firmach z branż: administracji, HR, finansów, PR, marketingu, sprzedaży, transportu, logistyki, prawa, produkcji, doradztwa oraz mentoringu. Staż umożliwia rozwój kompetencji przywódczych oraz zwiększenie wiedzy na temat zarządzania poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa.
 • Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu Przedsiębiorcy ALK. Społeczność ta skupia osoby aktywnie zawodowo oraz te, które bardzo chcą się rozwijać i stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Studenci i absolwenci ALK biorą udział w comiesięcznych spotkania networkingowych, na których mają możliwość poznania wielu specjalistów, zdobycia nowej wiedzy, poszerzenia swojej sieci kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. Cała sesja networkingowa sprzyja nawiązywaniu współpracy z nowymi partnerami.
 • Studia prowadzone są jedynie w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa).
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania najnowszych technologii menedżersko/właścicielskich (systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami prawniczymi i HR)
 • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zespołem
 • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych
 • rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach zarówno w perspektywie strategicznej,
  jak i operacyjnej
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Aleksandra Kuźmińska, studentka zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa

„Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa: dla właścicieli i sukcesorów to kierunek dedykowany dla młodych przedsiębiorców, przyszłych kierowników oraz sukcesorów firm rodzinnych, którzy przygotowują się do prowadzenia własnej działalności. Podczas zajęć studenci mają szansę rozwiązywać realne problemy właścicielskie wspólnie z wykładowcami wieloletnimi praktykami oraz menedżerami przedsiębiorstw. Dzięki studiom na kierunku ZRP uczestnicy programu mają szansę specjalizować się w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wykorzystaniem nowoczesnych metod właścicielskich. ZRP to na pewno kierunek praktyczny, innowacyjny oraz bardzo rozwojowy”.

Marcin Jasnoch, student zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa

„Zdecydowałem się na kierunek zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak usprawnić pracę mojej firmy i jak ją rozwijać. I był to świetny wybór. Zajęcia są bardzo praktyczne, omawiane przypadki i sposoby na ich rozwiązanie doskonale przygotowują do sytuacji, które czekają każdego przedsiębiorcę czy managera. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w przyszłości”.

Radosław Kwapisz, absolwent zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa

„Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy dużo case’ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w skórę biznesmenów, co na pewno zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i w ćwiczeniach. Jest to kierunek rozwojowy i ciekawy”.

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Cyfrowa transformacja
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Wdrażanie programów ZZL
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie operacyjne
  • Przedmioty do wyboru
  • Konwersatoria w języku angielskim
Przedmioty w ramach zakresu:
  • Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji
  • Analiza podstawowych struktur organizacyjnych i biznesowych
  • Analiza programów funkcjonalnych ZZL
  • Analiza niematerialnych i prawnych wartości przedsiębiorstwa
  • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
  • Wdrażanie programów marketingowych
  • Zarządzanie infrastrukturą organizacji
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Formy prawne działalności gospodarczej
   i ich korzyści
  • Pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia
  • Negocjacje strategiczne
  • Sukcesja przedsiębiorstwa

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Opłaty 

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl