Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Lista przyjętych na kierunek Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa 

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów, następców w istniejących biznesach.

O kierunku 

 • Studia zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa to zakres studiów na zarządzaniu II stopnia.
 • Program został ułożony zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich.
 • Na zajęciach analizowane są aktualne case’y z polskiego rynku. Wykorzystywane nowoczesne metody nauczania – gry decyzyjne, symulacje, systemy ERP, CRM, systemy zarządzania procesami, nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe.
 • Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji:

  • wstęp metodyczny
  • studium przypadku
  • rozwiązywanie problemów

 • ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane i wykorzystywane podczas zajęć.
 • W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny płatny staż w wybranych firmach.
 • Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu Przedsiębiorcy ALK.
 • Studia prowadzone są jedynie w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Program jest elementem projektu Akademia 360 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa perspektywa właścicielska).

Rada Programowa 

Dla każdego rocznika planowane jest stworzenie Rady Programowej. Jej członkami będą przedstawiciele przedsiębiorstw, z których/lub do których zarządzania przygotowują się studenci.

Zadaniem Rady Programowej będzie:

 • ewaluacja programu
 • proponowanie/konsultowanie zmian
 • ustalanie działań niestandardowych dla danego rocznika: wizyty studyjne, oferty dodatkowe, networking

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania najnowszych technologii menedżersko/właścicielskich (systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami prawniczymi i HR)
 • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zespołem
 • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych
 • rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach zarówno w perspektywie strategicznej,
  jak i operacyjnej
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Radosław Kwapisz

„Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy dużo case’ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w skórę biznesmenów, co na pewno zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i w ćwiczeniach. Jest to kierunek rozwojowy i ciekawy”.

Marcin Jasnoch

„Zdecydowałem się na kierunek zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak usprawnić pracę mojej firmy i jak ją rozwijać. I był to świetny wybór. Zajęcia są bardzo praktyczne, omawiane przypadki i sposoby na ich rozwiązanie doskonale przygotowują do sytuacji, które czekają każdego przedsiębiorcę czy managera. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w przyszłości”.

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Analiza organizacji
  • Cyfrowa transformacja
  • Przywództwo
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie programów ZZL
  • Zarządzanie marką i strategie komunikacji
  • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
  • Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych
  • Rozwój firm na rynkach międzynarodowych
  • Zarządzanie operacyjne
  • Przedmioty do wyboru
  • Konwersatoria w języku angielskim
PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU
  • Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji
  • Analiza podstawowych struktur organizacyjnych
   i biznesowych
  • Analiza programów funkcjonalnych marketingowych i ZZL
  • Analiza wartości przedsiębiorstwa
  • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
  • Zarządzanie infrastrukturą organizacji
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie zmianą
  • Organizacja portfela projektów strategicznych
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Formy prawne działalności gospodarczej
   i ich korzyści
  • Pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia
  • Negocjacje
  • Sukcesja przedsiębiorstwa

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne

Komplet dokumentów należy złożyć do 23 lipca 2019 r. w Biurze Rekrutacji (pok. D128).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online), który odbędzie się 26 lipca 2019 r. w siedzibie ALK. Wyniki testu zostaną ogłoszone kilka dni później. Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne na tym kierunku należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Opłaty 

<
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Płatność za semestr
Studia stacjonarne
2150
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl