Psychologia w zarządzaniu Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Psychologia w zarządzaniu to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który według rankingu "Financial Times"
  – Global Masters in Management 2018 został sklasyfikowany na 20. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce
  i w Europie Środkowo-Wschodniej
  .
 • Ze względu na specyfikę programu nauczania przedmioty w ramach zakresu (z psychologii) realizowane
  są od pierwszego roku studiów.
 • Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczność, pozwalająca zastosować przyswojoną wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii do rozwiązywania konkretnych case'ów biznesowych
 • Wykładowcami na psychologii w zarządzaniu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem
  w praktyce gospodarczej
 • Naszym wykładowcą oraz Kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej jest prof. Tadeusz Tyszka, wybitny specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej, Dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami. Autor wielu książek z dziedziny teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich i zarządzania ryzykiem. Wśród nich m.in. „Psychologia zachowań konsumenckich”, „Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko”.
 • Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej np. praktyka tworzenia reklam, próby badań marketingowych.
 • Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami, światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych
 • Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (psychologia w zarządzaniu).
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Patrycja Geppert-Sechman, absolwentka psychologii w zarządzaniu

„Decyzję o podjęciu studiów w ALK w zakresie psychologia w zarządzaniu zaliczam do tych najbardziej udanych w moim życiu. Dla mnie ALK to przede wszystkim ludzie. Wspaniali wykładowcy, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przez to, że są praktykami, doskonale uczą, jak funkcjonować na współczesnych rynkach. Nowe znajomości zawarte w uczelnianych ławkach do dziś owocują nie tylko długoletnimi przyjaźniami, ale i często kontaktami biznesowymi. Po ukończeniu studiów od razu udało mi się znaleźć pracę w jednej z firm z tak zwanej ,,Wielkiej Czwórki”. Dzisiaj mając wszechstronną wiedzę teoretyczną, ale i doświadczenie zawodowe, planuję otwarcie własnej działalności”.

 

Justyna Andrzejczak, studentka psychologii w zarządzaniu

„Podczas studiów w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu psychologia w zarządzaniu zdobyłam wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu metodologii badań, zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości czy zachowań konsumenckich. Wszystkie zajęcia były wartościowe, ponieważ ucząc się od specjalistów i praktyków, uczyliśmy się również, jak wykorzystywać nabyte kwalifikacje na rynku pracy i w codziennym życiu. Jako studentka V roku miałam dodatkową możliwość pracy na uczelni na stanowisku asystentki w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w pracy naukowej oraz rozwinęłam umiejętności myślenia analitycznego. Niewątpliwie wartością dodaną była przyjazna atmosfera panująca na uczelni między pracownikami a studentami, dająca poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Polecam”.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • psychologii podejmowania decyzji
 • psychologii kierowania ludźmi, motywowania i budowania zespołów
 • metodologii badań społecznych i psychologicznych
 • metod psychologicznych w badaniach marketingowych
 • przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka
 • komunikacji społecznej i reklamy
 • psychologii rynków finansowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów z zakresu psychologii w zarządzaniu można podjąć pracę:

 • we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
 • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • w agencjach headhuntingowych
 • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
 • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • w firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te zachowania poprzez działania marketingowe
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Metody statystyczne
  • Cyfrowa transformacja
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Struktura i procesy - diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Metodologia badań
  • Przywództwo/Człowiek w organizacji
  • Zarządzanie operacyjne
  • Konwersatorium w j. angielskim

Przedmioty w ramach zakresu:

  • Psychologia ogólna
  • Psychologia reklamy
  • Psychologia podejmowania decyzji
  • Jakościowe metody psychologiczne w badaniach marketingowych
  • Psychologia zachowań konsumenckich
  • Psychologia kierowania ludźmi
  • Psychologia ekonomiczna
  • Psychologia małych grup
  • Finanse behawioralne
  • Psychologia podejmowania ryzyka
  • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Psychologia pracy i organizacji
  • Praca empiryczna

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2019/2020:

- 10 czerwca

- 12 lipca

- 6 września

- 12 września

- 27 września

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Psychologia w zarządzaniu Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1160 zł)
5700
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 910 zł)
4450
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl