Psychologia w zarządzaniu Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczność, pozwalająca zastosować przyswojoną wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii do rozwiązywania konkretnych case'ów biznesowych
 • Ze względu na specyfikę programu nauczania przedmioty z zakresu psychologii realizowane są od pierwszego roku studiów
 • Wykładowcami na psychologii w zarządzaniu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
 • Naszym wykładowcą oraz Kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej jest prof. Tadeusz Tyszka, wybitny specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej, Dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami. Autor wielu książek z dziedziny teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich i zarządzania ryzykiem. Wśród nich m.in. „Psychologia zachowań konsumenckich”, „Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko”.
 • Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej, np. praktyka tworzenia reklam, próby badań marketingowych
 • Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii
 • Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami, światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (psychologia w zarządzaniu)
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

„Psychologia w zarządzaniu to szalenie interesujący zakres studiów dla wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii czy zarządzania, ale także umieć rozpoznać i wpływać na procesy, które wynikają już z samej psychologii biznesu. Studiując na tym kierunku, mamy okazję dowiedzieć się, co oprócz wiedzy teoretycznej może pomóc nam w osiąganiu sukcesu oraz jak wpływać i neutralizować niekorzystne dla nas czynniki.
Studiowanie w Akademii Leona Koźmińskiego polecam ambitnym ludziom, chcącym zdobyć ogrom wiedzy przekazywany przez świetnie dobraną kadrę naukową. Ukończenie tych studiów w bardzo dużym stopniu pomaga później poruszać się po rynku pracy”.

Filip Grudzewski, student psychologii w zarządzaniu


„W czasie moich studiów w ALK wziąłem udział w turnieju KBC Securities Stock Market Challenge 2012. Dzięki moim wykładowcom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, by jak najlepiej przygotować mnie do konkursu, zdobyłem tytuł najlepszego studenta-inwestora. Naszym zadaniem było jak najkorzystniejsze zainwestowanie wirtualnego miliona złotych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom, która odbywała się w budynku Giełdy Warszawskiej, jednym z przywilejów zwycięzcy była możliwość zakończenia sesji poprzez uderzenie w dzwon o godz. 17:30”.

Michał Niewodzki, student psychologii w zarządzaniu

CERTYFIKATY UPRAWNIAJĄCE DO STOSOWANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH 

Studenci psychologii w zarządzaniu mają możliwość uzyskania certyfikatów dających prawo do stosowania wybranych technik diagnostycznych, w tym testów psychologicznych. Testy wykorzystywane są często w procedurach HR,
które do tej pory zastrzeżone były w większości dla psychologów lub dostępne po odbyciu szkoleń licencyjnych.

Uczestnictwo w unikatowych szkoleniach, przygotowanych przez ALK i Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, upoważni studentów do zakupu i stosowania tego typu narzędzi.

Nabyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności pozwolą na posługiwanie się testami mierzącymi takie aspekty funkcjonowania zawodowego jak m.in. inteligencja emocjonalna, style kierowania, motywacja czy wypalenie zawodowe.

Zobacz, co o studiach sądzą studenci

„Psychologia w zarządzaniu to szalenie interesujący zakres studiów dla wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii czy zarządzania, ale także umieć rozpoznać i wpływać na procesy, które wynikają już z samej psychologii biznesu. Studiując na tym kierunku, mamy okazję dowiedzieć się, co oprócz wiedzy teoretycznej może pomóc nam w osiąganiu sukcesu oraz jak wpływać i neutralizować niekorzystne dla nas czynniki.
Studiowanie w Akademii Leona Koźmińskiego polecam ambitnym ludziom, chcącym zdobyć ogrom wiedzy przekazywany przez świetnie dobraną kadrę naukową. Ukończenie tych studiów w bardzo dużym stopniu pomaga później poruszać się po rynku pracy”.

Filip Grudzewski, student psychologii w zarządzaniu


„W czasie moich studiów w ALK wziąłem udział w turnieju KBC Securities Stock Market Challenge 2012. Dzięki moim wykładowcom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, by jak najlepiej przygotować mnie do konkursu, zdobyłem tytuł najlepszego studenta-inwestora. Naszym zadaniem było jak najkorzystniejsze zainwestowanie wirtualnego miliona złotych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom, która odbywała się w budynku Giełdy Warszawskiej, jednym z przywilejów zwycięzcy była możliwość zakończenia sesji poprzez uderzenie w dzwon o godz. 17:30”.

Michał Niewodzki, student psychologii w zarządzaniu

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji
 • zachowań konsumenckich
 • prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych)
 • zarządzania personelem: diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów w zakresie psychologii w zarządzaniu można podjąć pracę:

 • we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
 • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • w agencjach headhuntingowych
 • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
 • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • w firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te zachowania poprzez działania marketingowe
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Wstęp do socjologii
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Etyka
  • Informatyka
  • Podstawy psychologii
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Strategie organizacji
  • Mikroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Podstawy marketingu
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Makroekonomia
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Profesjonalna komunikacja
  • Badania marketingowe
  • Warsztaty psychologiczne
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia poznawcza
  • Psychologia emocji i motywacji
  • Psychologia osobowości i różnice indywidualne
  • Myślenie krytyczne i błędy myślenia
  • Metodologia badań psychologicznych
  • Komputerowa analiza danych
  • Propedeutyka psychologii stosowanej (wychowawcza, kliniczna, sądowa)
  • Psychologia pracy
  • Psychologia polityczna
  • Psychologia organizacji
  • Psychologia biznesu
  • Klasyczne teksty z psychologii
  • Konwersatorium w j.angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Seminarium licencjackie

 

Przedmioty w ramach zakresu:

  • Warsztaty psychologiczne
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia emocji
   i motywacji
  • Metodologia badań psychologicznych
  • Psychologia osobowości i różnice indywidualne
  • Psychologia poznawcza
  • Myślenie krytyczne i błędy myślenia
  • Komputerowa analiza danych
  • Psychologia pracy
  • Psychologia organizacji
  • Klasyczne teksty z psychologii
  • Psychologia polityczna
  • Psychologia biznesu
  • Propedeutyka psychologii stosowanej (wychowawcza, kliniczna, sądowa)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 6 maja 2019 r., tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty od dnia otrzymania świadectwa dojrzałości.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Psychologia w zarządzaniu Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1160 zł)
5700
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 910 zł)
4450
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl