Przywództwo

Poniższa propozycja została zaprojektowana zgodnie z formułą 70:20:10 w celu wsparcia rozwoju w jednym z trzech wymiarów kompetencji wg. PMI® Talent Triangle: "Przywództwo". PMI® Talent Triangle to kompletny, uznany jako krytyczny przez pracodawców zestaw kompetencji Project Managera, na który oprócz technicznych umiejętności składają się kompetencje przywódcze oraz strategiczne i biznesowe.

Kompetencje przywódcze, takie jak komunikacja, motywowanie, czy kreatywne rozwiązywanie problemów są niezbędne w pracy każdego lidera, w tym Lidera Projektu. Wg. badania PMI’s Pulse of Profession, 75% organizacji ocenia je jako najważniejsze dla skutecznego zarządzania złożonością projektową. Obszar ten obejmuje:

70% Nauka w działaniu ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI OBSZARAMI:
 1. Rozwój zespołu
  Rozwój kompetencji zespołu projektowego, interakcje pomiędzy jego członkami i ogólnie tworzenie przyjaznego środowiska wspierającego pracę projektową w celu zwiększenia efektywności zespołu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

  1.1.Umiejętności interpersonalne
  Rozumiejąc uczucia, przewidując działania, znając obawy i wyzwania członków zespołu projektowego można zminimalizować problemy i zwiększyć efektywność współpracy tego zespołu. Umiejętności takie jak empatia, wywieranie wpływu, kreatywność, czy moderowanie spotkań są niezmiernie cenne w zarządzaniu zespołem projektowym. Możemy wyróżnić 4 poziomy rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli zdolności do rozpoznawania i regulowania emocji swoich i innych. Od samoświadomości poprzez samokontrolę i empatię do wpływania na innych.

  Pomyśl o własnych emocjach, mocnych i słabych stronach, obszarach do rozwoju - samoświadomość. Próbuj zarządzać i kierować swoimi emocjami - samokontrola. Staraj się zrozumieć i odnieś się do uczuć członków zespołu - empatia.

  Wywieranie wpływu na innych oznacza wydobywanie tego co najlepsze zarówno z zespołu jak i z poszczególnych jego członków, skuteczne motywowanie, negocjowanie i osiąganie celów. Project Managerowie często nie mają lub mają niewielkie uprawnienia w stosunku do członków zespołu. Z tego względu ich zdolność wpływania na interesariuszy projektu ma krytyczne znaczenie dla powodzenia projektu.
  Kluczowe umiejętności wywierania wpływu obejmują:
  • zdolność przekonywania i wyraźnego artykułowania argumentów i punktów widzenia
  • umiejętność aktywnego i skutecznego słuchania
  • uwzględnianie różnych perspektyw w każdej sytuacji
  • zbieranie ważnych i krytycznych informacji w celu zaadresowania istotnych kwestii i osiągnięcia porozumienia przy zachowaniu wzajemnego zaufania
  1.2.Budowanie zespołu
  Budowanie zespołu jest procesem, który pomaga grupie osób, którą łączy wspólny cel, współpracować z sobą nawzajem, z liderem, zewnętrznymi interesariuszami oraz całą organizacją. Rezultatem dobrego przywództwa i procesu budowania zespołu jest efektywna praca zespołowa. Warunkiem koniecznym stworzenia skutecznego zespołu projektowego jest pozyskanie wsparcia kierownictwa wyższego szczebla, uzyskanie zaangażowania członków zespołu, wdrożenie odpowiedniego systemu nagradzania i uznania, stworzenie tożsamości zespołu, skuteczne zarządzanie konfliktem, promowanie zaufania i otwartej komunikacji między członkami zespołu i przede wszystkim zapewnienie dobrego przywództwa. Budowanie zespołu może odbywać w trakcie różnorodnych spotkań projektowych, od pięciominutowych punktów agendy spotkania statusowego, poprzez dłuższe warsztaty, aż po wyjazdowe, moderowane sesje, których celem jest zbudowanie relacji interpersonalnych. Warto również zapoznać się z etapami rozwoju zespołu.

  1.3.Coaching / Mentoring
  Coaching i mentoring to skuteczne narzędzia, dzięki którym zespół chętnie wykona to co jest do wykonania w projekcie. Zamiast wydawania poleceń, coaching i mentoring wymaga od menedżera projektu poprowadzenie członków zespołu w kierunku osiągnięcia celu projektowego. Wymaga dzielenia się doświadczeniami i opiniami, inspirowania i wspierania.
 2. Zarządzanie zespołem
  Zarządzanie zespołem projektowym obejmuje śledzenie wydajności zespołu, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie problemów i zarządzanie zmianami w celu skutecznej realizacji projektu.

  2.1.Informacja zwrotna
  Regularna informacja zwrotna dotycząca wyników pracy pozwoli członkom zespołu projektowego dowiedzieć się, czy realizują zadania projektowe zgodnie z planem oraz wskazać miejsca do usprawnień, czy zmian. Informacja zwrotna powinna być przekazywana jak najczęściej, nie tylko na zakończenie projektu.

  2.2.Zarządzanie konfliktem
  W projekcie konflikt jest nieunikniony. Źródeł konfliktu może być wiele, a najważniejsze to harmonogramy, zmieniające się priorytety, ograniczone zasoby, różne opinie dotyczące rozwiązań technicznych, czy style pracy. Z pomocą mogą przyjść spisane zasady współpracy zespołu ( ang. „ground rules and norms"), ustandaryzowane praktyki zarządzania projektem, jasno zdefiniowane i zakomunikowane role i odpowiedzialności. Efektywne zarządzanie konfliktem wpłynie na większą produktywność zespołu oraz pozytywne relacje pomiędzy jego członkami. Właściwie zarządzany konflikt, pomimo różnić zdań, może prowadzić do zwiększenia kreatywności i lepszego podejmowania decyzji.

  2.3. Umiejętności interpersonalne – patrz 1.1.

WEŹ UDZIAŁ PROJEKCIE/PROGRAMIE LUB OBSERWUJ DZIAŁANIA DOŚWIADCZONYCH KIEROWNIKÓW PROJEKTU/PROGRAMU
Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez działanie. Dodatkowo, wybierając odpowiedni program edukacyjny (więcej w kolumnie ”10% Formalna edukacja & przydatne źródła”) oraz nawiązując relację mentoringową, czy korzystając z innej formy wsparcia (patrz kolumna „20% Nauka od innych”) masz gwarancję, że Twój projekt czy program zakończy się sukcesem.
Weź udział w sesji definiowania celu, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemu, generowania pomysłów prowadzonej przez doświadczonego Project Managera lub innego lidera. Działania projektowe takie jak tworzenie struktury podziału pracy ( ang. Work Breakdown Structure - WBS) i tworzenie harmonogramu, identyfikacja i analiza ryzyka, przygotowanie planu reakcji na zagrożenia i szanse są dobrym pomysłem na zajęcia integracyjne. Włączenie członków zespołu projektowego i zainteresowanych stron w te działania przyczyni się do uzyskania ich zaangażowanie, budowania zaufania i tożsamości zespołu.

PAMIĘTAJ:
Twórz środowisko wspierające pracę zespołową! Angażuj członków zespołu projektowego oraz pozostałych interesariuszy w działania związane z planowaniem projektu oraz rozwiązywania problemów.
Rozwijaj przyjazną i bezpieczną atmosferę, gdzie członkowie zespołu otwarcie mówią o problemach, nie boją się podejmować decyzji i nie obwiniają się nawzajem.
Wzmacniaj relacje oparte o zaufanie, buduj spójny zespół. Dzięki czemu zyskasz zaangażowanie i lojalność.
Użyj umiejętności i narzędzi coachingowych do rozwijania członków zespołu, zaplanuj rozwój niezbędnych kompetencji, motywuj i wspieraj.
Działając globalnie będziesz musiał radzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi różnic kulturowych, stref czasowych i barier językowych.

20% Nauka od innych
SPOTKAJ SIĘ ZE SWOIM MENEDŻEREM W CELU:
 • Przeglądu ról i odpowiedzialności, opisu stanowisk/ról, struktury, czy proponowanej oceny zespołu.
 • Poproś, aby dołączył do spotkań, czy sesji projektowych takich jak rekrutacja, przekazywanie informacji zwrotnej, negocjacje, sesje planistyczne, czy rozwiązywania konfliktów
POPROŚ O INFORMACJĘ ZWROTNĄ:
 • Poproś o informację zwrotną na temat Twoich kompetencji i umiejętności przywódczych. Zapytaj menedżerów liniowych, członków zespołu projektowego, pozostałych podległych Ci pracowników, dział HR oraz pozostałych interesariuszy.
ZNAJDŹ MENTORA LUB COACHA:
 • Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby został Twoim mentorem lub coachem.
 • Przedyskutuj Twoją sytuację dotyczącą zarządzania miękkimi aspektami projektu z mentorem lub coachem i poproś o informację zwrotną na temat proponowanych prze Ciebie rozwiązań, czy decyzji.

Spotkania i konferencje branżowe są świetną okazją do znalezienia mentora, czy coacha. Dodatkowo, stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla swoich członków. Dowiedz się więcej na ten temat kontaktując się np. z Project Management Institute® (www.pmi.org.pl).

MENTORING JAKO CZĘŚĆ PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Niektóre studia podyplomowe oferują mentoring indywidualny w ramach swoich programów, np. Transition Manager Academy.

10% Formalna edukacja & przydatne źródła

WAŻNE:

Obecnie profesja zarządzania projektami zyskuje na znaczeniu, wcześniej niszowa techniczna dyscyplina, dziś obszar o strategicznym znaczeniu. Nowa sytuacja wymusza nowy sposób myślenia i nowe role, w tym Kierownika Projektu. Dziś każda zmiana wprowadzana jest poprzez realizację projektów, czy programów, a Project Manager już nie zarządza projektem zgodnie z trójkątem ograniczeń, ale staje się Liderem Zmiany. W związku z tym, aby odnieść sukces, nie wystarczy już znajomość narzędzi i technik zarządzania projektami. Kluczowe stają się kompetencje przywódcze.
Dziś poszukuje się pracowników, którzy nieustannie odkrywają siebie, świetnie radzą sobie z niepewnością i ciągłą zmianą. Dzisiejsze otoczenie biznesowe jest pełne niejasności i tylko osoby posiadające takie umiejętności jak współpraca, efektywna komunikacja, kreatywność i elastyczność sprostają wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku.

STUDIA PODYPLOMOWE:

Każdy program studiów podyplomowych z obszaru zarządzania projektami zawiera miękkie aspekty realizacji projektu:

Dodatkowo proponujemy:

SZKOLENIA OTWARTE

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE:

PRZYDATNE LINKI: