Elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE 

Zobacz film o programie 

O programie 

Jest to program dla ambitnych i gotowych podjąć prawdziwe wyzwanie intelektualne, dający ogromną przewagę
na rynku pracy, poszukującym ekspertów z zakresu prawa, finansów i rachunkowości.

Student programu będzie realizował dwa kierunki studiów: PRAWO oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w zakresie doradztwa finansowego.

Unikatowe połączenie 

Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie do jednego z klasycznych zawodów prawniczych studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, niezbędne
w nowoczesnym biznesie.

Pod opieką tutora 

Od pierwszego roku student zostaje pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego – tutora. Tutor pomaga
we wszystkich sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów i wspiera studenta w wyborze przedmiotów uwzględniających nie tylko indywidualne predyspozycje i preferencje, ale także plany dotyczące kariery zawodowej.

Umiędzynarodowienie i biznesowy profil 

Program kładzie szczególny nacisk na kompetencje językowe oraz problemy międzynarodowe, prawnoporównawcze
i gospodarcze. Taki profil studiów ułatwi karierę na międzynarodowym rynku pracy.

Przepustka do kariery 

Ukończenie elitarnych studiów dwukierunkowych PRAWO I FINANSE daje ogromną przewagę na rynku pracy. Możesz być prawnikiem, który doskonale rozumie biznes, bądź biznesmenem ze świetną znajomością prawa. Niezależnie,
jaką drogę wybierzesz, Twój dyplom będzie przepustką do kariery.

Innowacyjne metody nauczania 

Zasadniczą formą prowadzenia zajęć już od I roku studiów są seminaria, konwersatoria, symulacje i warsztaty prowadzone w małych grupach przez wykładowców będących praktykami.

Dwa dyplomy 

Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów – dyplom magistra prawa i licencjata finansów i rachunkowości.

 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Wybrane przedmioty - PRAWO 

  • Prawo konstytucyjne
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Informatyka prawnicza
  • Tradycje i systemy prawne
  • Logika prawnicza
  • Ekonomia
  • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
  • Prawo rzymskie
  • Etyka prawnicza
  • Podstawy zarządzania
  • Prawo administracyjne
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Prawo cywilne – część ogólna
  • Prawo karne
  • Prawo rzeczowe
  • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Prawo Unii Europejskiej – instytucje
  • Prawo zobowiązań
  • Postępowanie karne
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

   

  • Prawo handlowe – część ogólna i spółki osobowe
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo pracy
  • Ścieżki kariery prawniczej
  • Prawo handlowe – spółki kapitałowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo własności intelektualnej
  • Teoria i filozofia prawa
  • Etyka prawnicza
  • Warsztat badawczy prawnika
  • Warsztat dla przyszłych aplikantów
Sugerowane przedmioty do wyboru – z obszaru prawa gospodarczego
  • Business Law and Public Policy
  • EU Institutional Law
  • European Business Law
  • Inheritance Law
  • Family and Custody Law
  • Intellectual Property Law
  • International Business Law
  • Legal Analysis and Reasoning
  • Legal Traditions and Systems
  • Fuzje i przejęcia spółek
  • Prawo papierów wartościowych
  • Prawo podatkowe
  • Prawo upadłościowe
  • Ubezpieczenia majątkowe
  • Warsztat pisarski prawnika

Wybrane przedmioty - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w zakresie doradztwa finansowego 

  • Prawo handlowe
  • Etyka w finansach i rachunkowości
  • Rachunkowość
  • Matematyka
  • Statystyka
  • Ekonometria
  • Podstawy rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Interpretacja sprawozdań finansowych
  • Analiza finansowa
  • Makroekonomia
  • Mikroekonomia
  • Rynki finansowe
  • Finanse publiczne
  • Bankowość
  • Marketing
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Profesjonalna komunikacja
  • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
  • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Rachunkowość podatkowa
  • Rachunkowość małych firm
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Biznesplan
  • Konwersatorium w j. angielskim
  • Język angielski
  • Język obcy II
Przedmioty do wyboru:
  • Strategie finansowe
  • Ocena wiarygodności kredytowej
  • Wycena instrumentów finansowych
  • Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych
  • Optymalizacja podatkowa
  • Ceny transferowe
  • Tradycje i systemy prawne
  • Ubezpieczenia
  • Podstawy analizy fundamentalnej
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Analiza techniczna

Tryb studiów 

Studia w ramach programu PRAWO I FINANSE prowadzone będą w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady naboru 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 380 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 380 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.


Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów dla pełnoletniego

Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów dla nieletniego

Uchwała Nr 11 - 2019/2020 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca oraz wprowadzająca tekst jednolity Uchwały Nr 273 - 2018/2019 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 25 - 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wnoszenia opłat przez osoby przyjęte na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021, tekst ujednolicony

Uchwała Nr 273 - 2018/2019 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

Potwierdzanie efektów uczenia się w celu podjęcia studiów w ALK dla osób posiadających doświadczenie zawodowe

Opłaty 

Prawo i finanse Płatność za semestr
I rok studiów
12050 (pięć rat po 2430 zł)
II rok studiów
12900 (pięć rat po 2600 zł)
III rok studiów
13750 (pięć rat po 2770 zł)
IV rok studiów
8000 (pięć rat po 1620 zł)
V rok studiów
8550 (pięć rat po 1730 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl