Unijne i międzynarodowe prawo handlowe Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Atuty kierunku 

 • Studia trwają  cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magister unijnego i międzynarodowego prawa handlowego.
 • Studia prowadzone są w języku polskim. Niemniej studia zapewniają możliwość pogłębienia znajomości słownictwa fachowego w językach roboczych UE -  angielskim, francuskim i niemieckim. Praca magisterska może być przygotowana – obok języka polskiego - w językach angielskim, francuskim lub niemieckim.
 • Zajęcia na studiach prowadzą wybitni wykładowcy, łączący wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną: byli ambasadorzy, wysocy urzędnicy, w tym ministerstwa spraw zagranicznych,  adwokaci kancelarii międzynarodowych,   sędziowie, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, wybitni teoretycy i praktycy prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa gospodarczego i stosunków międzynarodowych.
 • Zajęcia podczas studiów połączone są z aktywnością praktyczną studentów – spotkania z politykami i praktykami w związku z aktualnymi wydarzeniami, udział w konferencjach międzynarodowych, możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do instytucji UE.
 • Program kształcenia zakłada nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego, który zdominowany jest przez zajęcia warsztatowe oraz kontakt z wybitnymi teoretykami i praktykami. Prowadzone moduły, w tym seminarium magisterskie pozwala także studentom uczestniczyć w aktualnie prowadzonych w Akademii oraz innych wiodących ośrodkach akademickich badaniach naukowych nad prawnymi zagadnieniami transgranicznej działalności handlowej, jak również wnieść swój wkład w ich rozwój.

Adresaci studiów 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich oraz studiów magisterskich – osób działających lub zamierzających działać w biznesie międzynarodowym, zainteresowanych współpracą lub pracą w Unii Europejskiej względnie w innych  międzynarodowych organizacjach gospodarczych, dla urzędników i samorządowców zajmujących się działalnością transgraniczną.

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu kierunku unijne i międzynarodowe prawo handlowe można podjąć pracę w:

 • unijnych i międzynarodowych instytucjach
 • jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • firmach z kapitałem krajowym i obcym 
 • spółkach prawa handlowego
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach rodzinnych

Wybrane przedmioty 

  • Prawo międzynarodowe: znaczenie dla handlu międzynarodowego
  • Unia Europejska, jej instrumenty prawne i procedury sądowe
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka a działalność handlowa
  • Protokół dyplomatyczny i zasady savoir vivre w międzynarodowej działalności handlowej
  • Aktualne problemy Unii Europejskiej i polityki zagranicznej
  • Swoboda przepływu towarów na tle pozostałych swobód rynku wewnętrznego
  • Wspólna polityka handlowa
  • Polityka energetyczna UE
  • Prawo celne w UE
  • Legal language in the EU (English, French, German)
  • Międzynarodowe prawo kontraktów
  • Swoboda świadczenia usług w prawie UE
  • Prawo WTO
  • Regulacja sektorowa
  • Unijne prawo konkurencji
  • Prawo własności intelektualnej
  • Międzynarodowe prawo inwestycyjne i międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
  • Ład korporacyjny

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Ochrona danych osobowych a handel międzynarodowy
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Transgraniczna przestępczość gospodarcza
  • Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w UE – znaczenie dla handlu międzynarodowego
  • Postępowanie antydumpingowe i postępowanie antysubwencyjne (case studies)
  • Aktywność w Internecie i prawo
  • Nowe zarządzanie w Unii Europejskiej (aktualny  rozwój)
  • Wspólna polityka rolna w UE: obrót towarami rolnymi
  • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w UE – znaczenie dla handlu międzynarodowego
  • Prawo reklamy w UE
  • Europejskie prawo rynku kapitałowego
  • Prawo osób LGBT i molestowanie seksualne w międzynarodowej działalności handlowej
  • Prowadzenie handlu międzynarodowego a międzynarodowe prawo karne
  • International Rules of Military Technology and Equipment Trade
  • Taxation in an International Context
  • Economic and Monetary Union Law in an International Context
  • Sustainable Entrepreneurship

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:czwartek (od godz. 16:00), piątek, sobota.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018:

 • 29 czerwca (piątek)
 • 20 lipca (piątek)
 • 3 września (poniedziałek)
 • 15 września (sobota)
 • 21 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Unijne i międzynarodowe prawo handlowe Płatność za semestr
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 1000 zł)
4900
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: