Stacjonarne Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką 


Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff

Kierownik Interdyscyplinarnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

Kontakt w sprawach merytorycznych:

waldhoff@kozminski.edu.pl


 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Piątek – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.30 - 13.30

Sobota nie zjazdowa - nieczynne

 Niedziela - nieczynne

 

 

O PROGRAMIE 

 • Okres studiów: 4 lata (2018-2022)
 • Start studiów: Październik
 • Forma studiów: Stacjonarna
 • Program studiów
 • Język: Polski
 • Uzyskany stopień: Doktor nauk prawnych
 • Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego
 • Profil kandydata:  studia doktoranckie skierowane są do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, które są zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk prawnych w programie rozszerzonym o nauki ekonomiczne, oraz planujących pracę o charakterze badawczym, badawczo-rozwojowym lub praktykę zawodową w zakresie prawa gospodarczego.
 • Rekrutacja: Rekrutacja rozpoczyna się 13 sierpnia i trwa do 8 września.

 

 

Stacjonarne studia doktoranckie „Między prawem a gospodarką" są odpowiedzią na rosnącą współzależność prawa i ekonomii. Prawo coraz częściej odsyła do kategorii przynależnych do innych dyscyplin badawczych, w tym ekonomii. Praktykowanie zawodu prawnika gospodarczego oraz prawnicze badania naukowe w coraz większym stopniu wymagają wiedzy interdyscyplinarnej, np. takie działy prawa gospodarczego, jak prawo konkurencji lub regulacja sektorów infrastrukturalnych, prawo finansowe wymagają od prawnika wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii.     

Wychodząc naprzeciw temu zjawisku ALK proponuje program stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzących do otrzymania stopnia doktora nauk prawnych a jednocześnie mających charakter interdyscyplinarny uwzględniający współzależność prawa  i ekonomii. 

Program czteroletnich studiów (574godziny) obejmuje przedmioty wprowadzające, naukę metod badawczych, przedmioty z dyscypliny wiodącej, warsztaty badawcze oraz praktykę i seminaria

Najlepsi doktoranci otrzymają stypendia:

- na I roku będą to stypendia motywacyjne i za uzyskanie wysokich wyników w całym postępowaniu rekrutacyjnym,

- na II, III i IV będą to stypendia za postępu w pracy naukowej.

PROFIL KANDYDATA 

Studia doktoranckie kierujemy do:

·       osób z wykształceniem wyższym magisterskim

·       zainteresowanych uzyskaniem dyplomu doktora nauk prawnych

·       zainteresowanych problematyką prawa gospodarczego i ekonomii

·       mogących udokumentować swoje zainteresowanie problematyka gospodarczą artykułami naukowymi, wystąpieniami na konferencjach, udziałem w przedsięwzięciach badawczych i publicystyką gospodarczą,

·       posiadających znajomość języka obcego na poziomie min. B2

·       planujących pracę o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Celowi kształcenia na interdyscyplinarnych  podporządkowana jest ścieżka kształcenia składająca się z czterech bloków.

· I blok -doktoranci zapoznają się ze współczesną teorią prawa, ekonomii oraz elementami innych nauk np. socjologią w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań interdyscyplinarnych.  Pozwoli to na wybór aktualnych i ważnych problemów badawczych oraz właściwe zaprojektowanie badań interdyscyplinarnych we własnej działalności;

· II blok - doktoranci uczestniczą w zajęciach umożliwiających zapoznanie się z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi we współczesnym prawie i ekonomii. Blok ten jest tak zbudowany, by umożliwić usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentom o różnym przygotowaniu merytorycznym do studiów interdyscyplinarnych III stopnia;

· III blok – doktoranci zapoznają się z aktualnym dorobkiem nauki w dyscyplinie prawo na poziomie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego oraz ekonomii.


· IV blok - to przedmioty związane z praktyką badań w obszarze prawa i ekonomii oraz upowszechnianiem wyników badań. W jego ramach studenci będą:

- realizować swoje projekty badawcze pod opieką doświadczonych naukowców,

- poznawać zasady przygotowania tekstów do renomowanych czasopism i standardy współpracy z tego rodzaju czasopismami

-  poznawać zasady publikowania tekstów w renomowanych czasopismach naukowych.

Studia doktoranckie gwarantują profesjonalne przygotowanie doktorantów do prowadzenia własnych badań przez udział w zajęciach dostosowanych do etapu rozwoju projektu, ścisłą współpracę z doświadczonymi badaczami i włączanie w prowadzone projekty naukowe oraz nacisk na uwzględnianie dorobku nauki w wymiarze międzynarodowym. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci indywidualnym planem badawczym. Organizacja studiów pozwala na przygotowanie pracy doktorskiej w ciągu 8 semestrów.

PROGRAM BADAWCZY 

Program badawczy dla doktoranta składa się z trzech elementów. Dwa pierwsze z nich mają przygotować doktoranta do realizacji badań na potrzeby doktoratu.

1. Zadania badawcze realizowane w ramach przedmiotów narzędziowych.  W semestrach od II do V w ramach przedmiotów prezentujących metody i narzędzia używane w dyscyplinie prawo oraz narzędzia stosowane w ekonomii z elementami innych nauk. Słuchacze będą poznawali i wykorzystali w praktyce narzędzia służące weryfikacji hipotez z uwzględnieniem norm prawa, orzecznictwa, doktryny oraz danych podlegających analizie metodami właściwymi ekonomii. Będzie to seria mikroprojektów wymagających zastosowania narzędzi badań interdyscyplinarnych łączących prawo i ekonomię.

2. Warsztaty badawcze. Od semestru II do VI w ramach warsztatów słuchacze będę spotkać się z badaczami publikującymi w renomowanych czasopismach prawniczych i ekonomicznych, którzy zaprezentują problemy i zasady realizacji programów badawczych, pokażą sposób wpisania rozważań w istniejący dorobek literatury przedmiotu, przedstawią zasady uzasadnienia hipotez, zasady doboru metod weryfikacji hipotez. W ramach niektórych warsztatów, badacze przedstawią część dokonanych przez nich badań oraz przedyskutują bieżące problemy prowadzenia badań własnych doktorantów. Prowadzący podzielą się ze słuchaczami doświadczeniami ze współpracy z recenzentami i edytorami renomowanych czasopism.

3. Współpraca z opiekunami i promotorami oraz uczestnictwo w seminariach. Zajęcia te realizowane od I roku mają umożliwić szybkie postępy w zakresie własnych projektów badawczych doktorantów. Początkowym zadaniem będzie przede wszystkim usytuowanie projektów w istniejącym dorobku literatury przedmiotu, zbadanie wykonalności projektu oraz weryfikacja założeń przedstawionych w ww. koncepcji rozprawy doktorskiej. Następnie sformułowane zostaną hipotezy i zaprojektowane metody ich weryfikacji. Końcowym etapem będzie przygotowanie rozprawy lub serii artykułów mających umożliwić uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych.

Plan zajęć:

I rok semestr zimowy 2018/2019

I rok semestr letni 2018/2019

II rok semestr zimowy 2019/2020

 

 

REKRUTACJA I OPŁATY Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie:

 • przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych
 • wyników  testu kompetencyjnego (predyspozycji)
 • oceny poziomu znajomości języka obcego-język angielski (na podstawie testu)
 • rozmowy  kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty

Przy zgłoszeniu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

Testy i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17-18 września.

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub osobiste ich dostarczenie do pokoju A/105 w siedzibie naszej uczelni w Warszawie,  ul. Jagiellońska 59 w godzinach pracy Biura lub w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym umówieniu się. Dokumenty można zostawić także w recepcji w budynku A lub D z dopiskiem: studia doktoranckie.

Interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie są w całości bezpłatne.

Opłata kwalifikacyjna - brak
Opłata za wydanie legitymacji - 17 pln.

Interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie są całkowicie sfinansowane ze środków NCBiR.