Prawo zatrudnienia Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – 25 kwietnia, sobota, godz. 12:00
Szanowni Państwo, jeśli nie będzie możliwości spotkania się na naszej uczelni, dzień otwarty odbędzie się w formie online.

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Studia o profilu praktycznym stawiające na specjalistyczną wiedzę i wykształcenie praktycznych umiejętności zwiększających możliwości zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia absolwenta na rynku pracy.
 • Interdyscyplinarna formuła studiów harmonijnie łącząca teorię z praktyką, umożliwiająca zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokonywania rozliczeń m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.
 • Wykładowcy to uznani pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego i innych uczelni, cenieni eksperci
  i specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy w inspekcjach nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnicy z kancelarii prawnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych, praktycy z firm specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej, specjaliści z zakresu komunikacji społecznej i psychologii biznesu.
 • Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formule praktycznej (konwersatoria, ćwiczenia z elementami warsztatowymi) przez specjalistów posiadających rozległe doświadczenia zawodowe w obszarze stosowania prawa zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w działach HR, obsługi kadrowo-płacowej i innych.
 • Możliwość realizacji swoich pasji i rozwijania zainteresowań zawodowych w studenckich kołach naukowych
  oraz uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia – prawo zatrudnienia, tytuł zawodowy magistra.
 • Studia są realizowane wyłącznie w trybie niestacjonarnym.

 

Opiekunem merytorycznym studiów jest dr Arleta Nerka.

„Program studiów przygotowany został z myślą o oczekiwaniach pracodawców, którzy potrzebują wysokiej klasy specjalistów, aby odnaleźć się w meandrach prawa pracy, zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika, oraz stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa.

Program kierunku prawo zatrudnienia uwzględnia różnorodność oczekiwań studenta, który może dokonać wyboru zajęć zgodnie ze swymi zainteresowaniami, a prowadzenie go przez doskonałych wykładowców, uznanych specjalistów, praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, zapewnia szerokie uwzględnienie praktyki.

Zapraszamy na nasze studia!"

dr Arleta Nerka, arletan@kozminski.edu.pl

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników
 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych
  w procesach obsługi kadrowej i płacowej
 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce
 • profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym
 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych
  i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów

Adresaci studiów 

Studia na kierunku prawo zatrudnienia o profilu praktycznym są skierowane do:

 • absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata, w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla obszaru nauk społecznych
 • osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem itp.

Perspektywy zatrudnienia 

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w charakterze specjalisty:

 • ds. analiz kadrowych i płacowych
 • ds. polityki kadrowej
 • ds. kadr i płac
 • ds. zarządzania personelem i wynagrodzenia
 • ds. personalnych
 • ds. rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów ludzkich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej, instytucji, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników, w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych, w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia.

Wybrane przedmioty 

  • Czas pracy
  • Informatyczne systemy kadrowe
   i płacowe
  • Komunikacja społeczna w zatrudnieniu
  • Podatkowe aspekty zatrudnienia
  • Podstawy zatrudnienia pracowniczego
  • Postępowanie w sprawach kadrowo-płacowych
  • Prawo antydyskryminacyjne
  • Prawo ochrony danych osobowych
  • Prawo stosunku pracy
  • Prawo ubezpieczeń społecznych
  • Prawo umów
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zarządzanie personelem
  • Zbiorowe prawo pracy
  • Procesowe prawo pracy
  • Prawna odpowiedzialność w stosunkach pracy
  • Praktyka zawodowa
  • Seminarium magisterskie

 

 PRZEDMIOTY DO WYBORU:

  • Administracja pracy
  • Kompetencje miękkie w stosunkach pracy
  • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
  • Kontrola pracownika
  • Kształtowanie umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu
  • Nowoczesne technologie w zatrudnieniu
  • Obowiązki płatnika składek
  • Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych
  • Prawo ochrony pracy
  • Prawo urzędnicze
  • Procedury rekrutacyjne
  • Psychologia pracy
  • Rozwiązywanie sporów zbiorowych
  • Służbowe stosunki zatrudnienia
  • Ustrój organów nadzoru w prawie pracy
  • Zakaz konkurencji w prawie pracy
  • Zatrudnienie cudzoziemców
  • Zatrudnienie subsydiowane

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM:

  • European Labour Law
  • EU Anti-Discrimination Law
  • Polish and European Collective Labour Law

Organizacja zajęć 

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21 zostaną podane w późniejszym terminie.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 4 maja 2020 r.

UWAGA! W obliczu rosnącej liczby przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce i w trosce
o bezpieczeństwo naszych kandydatów w dniach od 16.03.20 do 14.04.20 pracujemy w trybie wirtualnym.
Prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kozminski.edu.pl lub telefoniczny: 22 519 21 70; 22 519 21 75.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Prawo zatrudnienia Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 910 zł)
4450
II rok studiów
(pięć rat po 980 zł)
4800
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę: