Prawo Studia jednolite magisterskie, 5-letnie, uzyskany tytuł: magister

Atuty kierunku 

 • Od 2012 r. kierunek prawo, prowadzony w ALK, posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poza naszą Akademią ocenę wyróżniającą PKA mają w Polsce tylko 3 uczelnie publiczne i 1 niepubliczna.
 • Prawo ALK uplasowało się na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych (7. w Polsce) w Rankingu Kierunków Studiów, publikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy".
 • Od 2009 r.  Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.
 • Zajęcia na prawie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej.  Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy.
 • Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, warsztatów mediacyjnych i negocjacyjnych, konkursów krasomówczych, fabularyzowanych gier edukacyjnych.
  Zajęcia odbywają się również poza uczelnią – w Sejmie, Trybunale Konstytucyjnym, sądach, Instytucie Ekspertyz Sądowych, Zakładzie Medycyny Sądowej, aresztach śledczych i zakładach karnych. 
 • Zajęcia na studiach prawniczych w ALK prowadzone są też w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. To pierwszy i jak na razie jedyny taki projekt na studiach prawniczych w Polsce.
  Więcej informacji
 • Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej.
 • Jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć roczną praktykę i pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym. W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP, dzięki któremu studenci uczą się korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria).
 • Studenci Kolegium Prawa ALK  każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Byli między innymi:
 • w Luksemburgu i Brukseli, gdzie poznawali zasady działania instytucji unijnych
 • w Wiedniu, a tematem przewodnim wyprawy była „Dyplomacja w praktyce”. W programie znalazło się m.in. spotkanie studentów z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.
 • w miastach organizujących turniej arbitrażowy Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition.

Dla ambitnych dostępne są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE - na specjalnościach PRAWO GOSPODARCZE i DORADZTWO FINANSOWE.

Ścieżki karier naszych absolwentów

 

Łukasz Napiórkowski

Pracuje w Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k., aplikant adwokacki
Absolwent prawa w ALK w 2016 r.  W ramach studiów prawo+ ukończył kierunek zarządzanie.  Po 3. roku prawa rozpoczął praktyki w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. w dziale bieżącego doradztwa podatkowego, aby następnie przenieść się do Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k. (dział prawno-podatkowy), z którą jest związany do dzisiaj. Praktykował również w Microsoft Polska sp. z o.o. i Rücker Polska Sp. z o.o. (obecnie Edag Engineering Polska Sp. z o.o.).


Ewelina Pietrzak-Wojnicz 

Prawnik w Dziale Prawa Pracy w korporacji prawniczej Sadkowski i  Wspólnicy S.K.A.
Absolwentka prawa w ALK w 2012 r.  W latach 2011-2013 pracowała w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców – Konfederacji Lewiatan. W 2013 r. została powołana na członka rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie prawnik w Dziale Prawa Pracy jednej z największych polskich korporacji prawniczych Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. Prowadzi szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników, w szczególności z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zakładach pracy. Jest autorką komentarzy i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy publikowanych m.in. przez „Puls Biznesu” czy „Dziennik Gazetę Prawną”.

Jan Saloni - Komisja Europejska

Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i prawa Akademii Leona Koźmińskiego w roku 2007. Przez lata zaangażowany w realizację zagranicznych programów pomocowych dotyczących organizacji pozarządowych, rozwoju obszarów wiejskich, przygotowania polskiej administracji do członkostwa we Wspólnotach Europejskich.
W latach 2004-2006 arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pracownik Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, gdzie zajmuje się procedurami udzielania zamówień przez instytucje wspólnotowe.


Ewa Szmigielska - adwokatura

Absolwentka prawa w ALK, radca prawny od 2014 r.
„Studia w Kolegium Prawa ALK pomagają zrozumieć prawo, a przez to lepiej się go nauczyć. Ma to kluczowe znaczenie podczas przygotowywania się do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką czy ogólną i przy odrobinie zaangażowania z naszej strony - gwarantuje sukces”.


Joanna Wiśniewska-Najgebauer - samorząd lokalny i międzynarodowa korporacja

Absolwentka prawa w ALK w roku 2010 (specjalność: europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe) i administracji w ALK w roku 2007 (specjalność: administracja rządowa), obecnie radna m. st. Warszawy. Pierwszą pracę podjęła w 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Od 2002 r. do chwili obecnej pracuje w departamencie prawnym międzynarodowej korporacji prowadzącej działalność w branży reklamowej. Zajmuje stanowisko koordynatora zespołu prawnego.


Karol Starosta - biznes

Absolwent prawa w ALK w roku 2007, Prezes Zarządu firmy Raptor, producenta jachtów i łodzi żaglowych.
„Po ukończeniu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę niż aplikacja i dalsze kształcenie się w wybranym zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą o profilu produkcji jachtów i łodzi żaglowych. Prowadząc własną firmę, nabyta wiedza prawnicza, jak również wiedza z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest wykorzystywana przeze mnie każdego dnia. Doświadczenie uzyskane w trakcie szeregu zajęć praktycznych odbytych w trakcie pięcioletniego toku studiów, a także obowiązek poszerzenia umiejętności posługiwania się językami obcymi służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Należy pamiętać, że żeglarstwo - dzisiejszą profesję i moje hobby – mogłem rozwijać w sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Zamierzam kontynuować naukę w ALK na studiach podyplomowych”.


Paweł Dziekański - adwokatura, ścieżka naukowa

Absolwent prawa ALK w 2012 r, uhonorowany Laurem Koźmińskiego. Obecnie aplikant adwokacki i asystent w Katedrze Prawa Karnego ALK. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kryminalistycznych aspektów postępowania w sprawach dotyczących katastrof kolejowych.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych
 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych, rozwiązywanie kazusów)

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Ścieżki kariery:
adwokat
radca prawny
sędzia
prokurator
referendarz komornik
syndyk notariusz
Inne:
rzecznik patentowy
doradca podatkowy
mediator dyplomata
urzędnik w służbie cywilnej biznesmen
dyrektor firmy doradca/konsultant/ekspert

Wykładowcy 

  • prof. Monika Całkiewicz, Prorektor ds. Studiów
   Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa
  • dr Mateusz Woiński,
   Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
  • dr Arleta Nerka - Zastępca
   Dyrektora Kolegium Prawa
  • prof. Jan Barcz
  • prof. Anna Błachnio-Parzych
  • prof. Przemysław Drapała
  • prof. Marzena Dyjakowska
  • prof. Wojciech Góralczyk
  • prof. Agnieszka Grzelak
  • prof. Waldemar Hoff
  • prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
  • prof. Andrzej Kabat
  • prof. Joanna Kielin-Maziarz
  • prof. Grzegorz W. Kołodko
  • prof. Jerzy Kranz

  • prof. Pierpaolo Marano
  • prof. Aleksander Maziarz
  • prof. Artur Mudrecki
  • prof. Bartłomiej Nowak
  • prof. Celina Nowak
  • prof. Józef Okolski
  • prof. Magdalena Olczyk
  • prof. Lech Paprzycki
  • prof. Maksymilian Pazdan
  • prof. Alicja Pomorska
  • prof. Ewa Popławska
  • prof. Ewa Skrzydło-Tefelska
  • prof. Wanda Stojanowska
  • prof. Tomasz Szanciło
  • prof. Jan Wawrzyniak
  • prof. Tadeusz Wiśniewski
  • prof. Teresa Wyka

Wybrane przedmioty 

  • Prawo konstytucyjne
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Informatyka prawnicza
  • Tradycje i systemy prawne
  • Logika prawnicza
  • Ekonomia
  • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
  • Prawo rzymskie
  • Etyka prawnicza
  • Podstawy zarządzania
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Prawo administracyjne
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Prawo cywilne - część ogólna
  • Prawo karne
  • Prawo rzeczowe
  • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

   

  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Prawo Unii Europejskiej - instytucje
  • Prawo zobowiązań
  • Postępowanie karne
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 
  • Prawo handlowe - część ogólna i spółki osobowe
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo pracy
  • Ścieżki kariery prawniczej
  • Prawo handlowe - spółki kapitałowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo własności intelektualnej
  • Teoria i filozofia prawa
  • Warsztat dla przyszłych aplikantów

Ścieżki kariery prawniczej i warsztaty dla przyszłych aplikantów 

Studenci IV i V roku biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze:

 • "Ścieżki kariery prawniczej" - spotkania z przedstawicielami tradycyjnych zawodów prawniczych
 • "Warsztaty dla przyszłych aplikantów" - odświeżenie i aktualizacja wiedzy, potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze

TOLES - Egzamin z języka angielskiego w zakresie prawa 

Wszyscy studenci prawa na studiach stacjonarnych kończą lektorat języka angielskiego przystąpieniem do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). TOLES to egzamin międzynarodowy sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie prawa.

Studenci ALK uzyskują najlepsze wyniki wśród wszystkich zdających ten egzamin w 120 ośrodkach TOLES na całym świecie.

Do egzaminu mogą też przystępować studenci studiów niestacjonarnych.

Praktyki zawodowe 

Uczelnia organizuje studentom praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach studenci odbywali praktyki m.in.: w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Radzie Legislacyjnej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, sądach i prokuraturach różnego szczebla, Federacji Konsumentów, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek, piątek (od godz. 16:00), sobota (od godz. 8:30).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (w przypadku przesyłania dokumentów pocztą/kurierem)

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz nostryfikację (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu)
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia oraz wizy
 • dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK-rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)


Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem kierunku prawo i sprawdź zasady naboru.

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

4

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje tego samego dnia (w ciągu max.1 godziny) decyzję o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Prawo Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 950 zł)
4650
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 830 zł)
4050
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę

2-letnie studia magisterskie

Praktyka w klinice prawa 

W Studenckiej Poradni Prawnej
studenci prawa ALK obsługują
swoich pierwszych klientów.

Patologiczne cechy pisma ręcznego 

Prof. Monika Całkiewicz, Prorektor ds.Studiów Prawniczych w ALK, od lat bada pismo ręczne pod względem cech patologicznych.

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00