Studia prawno-biznesowe na administracji Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Studia prawno-biznesowe na administracji to unikalny program i nowoczesne podejście do kształcenia oparte na:

  • zintegrowanych modułach łączących wiedzę teoretyczną z praktyką jej stosowania w obszarze prawa i zarządzania
  • rozwoju umiejętności zawodowych, w tym technik negocjacji, organizatorskich i decyzyjnych w obrocie gospodarczym
  • rozwijaniu zdolności analitycznych, obejmujących umiejętność interpretacji zjawisk i poszukiwania rozwiązań w sferze stosowania prawa w sektorze publicznym i biznesie
  • stosowaniu innowacyjnej formuły prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych

 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą dla kierunku administracja – doceniając wysoką jakość programu studiów, dobrą organizację procesu dydaktycznego oraz system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców – naukowców i praktyków – z międzynarodowym doświadczeniem: sędziowie, dyplomaci, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy aparatu administracji rządowej i samorządowej, a także menedżerowie.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z administracji, a także suplement zawierający informację o ukończeniu studiów w zakresie prawno-biznesowym na kierunku administracja.
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę i doskonalić umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania w sektorze publicznym i niepublicznym oraz stosowania prawa w sferze biznesu.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • publicznego prawa gospodarczego i prawa cywilnego regulującego stosunki przedsiębiorcy z pracownikami, klientami, dostawcami oraz relacje o charakterze właścicielskim z partnerami spółki, a także ochrony konkurencji i konsumentów, dystrybucji i e-handlu
 • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zarządzania ich zasobami finansowymi, w tym determinantach służących podejmowaniu decyzji finansowych i kształtowaniu struktury majątkowo-kapitałowej
 • analizowania i oceny wpływu niezależnych i zależnych od przedsiębiorcy uwarunkowań o charakterze administracyjno-prawnym na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów prawno-biznesowych na administracji w ALK można podjąć pracę w:

 • jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • własnej firmie
 • spółkach prawa handlowego
 • jednostkach świadczących usługi publiczne
 • organizacjach pozarządowych

Wybrane przedmioty 

  • Publiczne prawo konkurencji
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Umowy w działalności przedsiębiorców
  • Prawo dystrybucji i e-handlu
  • Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
  • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
  • Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
  • Prawo handlowe – studia przypadków
  • Prawo własności intelektualnej
   i przemysłowej
  • Pisma w obrocie administracyjno-gospodarczym
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Prawna odpowiedzialność menedżera
  • Zarządzanie miastem
  • Zarządzanie ładem przestrzennym
  • Rachunkowość
  • Projekt prawno-biznesowy lub Projekt społeczny
   (do wyboru)
  • Metodologia badań
  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Współczesne koncepcje zarządzania
  • Rozwiązywanie sporów publicznych
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Marketing
  • Social media marketing
  • Prawo obrotu nieruchomościami
  • Prawo budowlane
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie wartością klienta
  • Prawo energetyczne
  • Prawo żywnościowe
  • Prawo bankowe
  • Postępowanie podatkowe

   

PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM
  • Introduction to Business English Skills
  • Business Jargon
  • Anatomy of Decision-Making
  • Change Management – Simulation Game
  • Managing People
  • Customer Engagement in Real and Digital World 

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Administracja Płatność za semestr
I rok studiów
4450 (pięć rat po 910 zł)
II rok studiów
4750 (pięć rat po 970 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia