Prawno-biznesowa specjalność na administracji Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Specjalność prawno-biznesowa to unikalny program studiów i  nowoczesne podejście do kształcenia oparte na:

  • zintegrowanych modułach łączących wiedzę teoretyczną z praktyką jej stosowania w obszarze prawa i zarządzania
  • rozwoju umiejętności zawodowych, w tym technik negocjacji, organizatorskich i decyzyjnych w obrocie gospodarczym
  • rozwijaniu zdolności analitycznych, obejmujących umiejętność interpretacji zjawisk i poszukiwania rozwiązań w sferze stosowania prawa w sektorze publicznym i biznesie
  • stosowaniu innowacyjnej formuły prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych

 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą dla kierunku administracja - doceniając wysoką jakość programu studiów, dobrą organizację procesu dydaktycznego oraz system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców - naukowców i praktyków - z międzynarodowym doświadczeniem: sędziowie, dyplomaci, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy aparatu administracji rządowej i samorządowej, a także menedżerowie.

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę i doskonalić umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania w sektorze  publicznym i niepublicznym oraz stosowania prawa w sferze biznesu.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • publicznego prawa gospodarczego i prawa cywilnego regulującego stosunki przedsiębiorcy z pracownikami, klientami, dostawcami oraz relacje o charakterze właścicielskim z partnerami spółki, a także ochrony konkurencji i konsumentów, dystrybucji i e-handlu
 • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zarządzania ich zasobami finansowymi, w tym determinantach służących podejmowaniu decyzji finansowych i kształtowaniu struktury majątkowo-kapitałowej
 • analizowania i oceny wpływu niezależnych i zależnych od przedsiębiorcy uwarunkowań o charakterze administracyjno-prawnym na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu specjalności prawno-biznesowej można podjąć pracę w:

 • jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • własnej firmie
 • spółkach prawa handlowego
 • jednostkach świadczących usługi publiczne
 • organizacjach pozarządowych

Wybrane przedmioty 

  • Prawo handlowe – studia przypadków
  • Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
  • Prawna odpowiedzialność menedżera
  • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
  • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej
  • Prawo dystrybucji i e-handlu
  • Publiczne prawo konkurencji
  • Umowy w działalności przedsiębiorców
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Rozwiązywanie sporów publicznych
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne
  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość
  • Rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne
  • Pisma w obrocie gospodarczym
  • Projekt prawno-biznesowy

PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe
  • Prawo budowlane i obrót nieruchomościami
  • Prawo energetyczne
  • Prawo żywnościowe
  • Prawo ochrony środowiska
  • Europejskie prawo nowych technologii
  • Postępowanie podatkowe
  • Fundusze strukturalne i projekty unijne
  • Audyt
  • Protokół dyplomatyczny
  • Marketing
PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM
  • Introduction to Business English
  • English in Work Environment
  • Public Security
  • Law and Language
  • Business and Administration Culture 

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018:

 • 29 czerwca (piątek)
 • 20 lipca (piątek)
 • 3 września (poniedziałek)
 • 15 września (sobota)
 • 21 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Administracja Płatność za semestr
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 720 zł)
3500
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: