Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli

Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
Kwota dofinansowania
Koszty
382769 PLN
Czas trwania
01.10.2021 – 30.09.2024
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr projektu: 2020/37/B/HS4/02940

Cel projektu

Dotychczasowa wiedza wskazuje, że jednym z najważniejszych mechanizmów zarządzania współpracą między firmami jest zaufanie. Literatura obfituje w opisy zalet zaufania, choć istnieją także pewne sygnały, że może mieć ono w relacjach biznesowych także swoje ciemniejsze strony. Dlatego zwraca się uwagę, że zaufanie może być skutecznym narządzeniem zarządzania współpracą tylko jeśli towarzyszą mu odpowiednio projektowane i stosowane mechanizmy kontroli. Zarówno zaufanie, jak i kontrola są nieusuwalną częścią rzeczywistości organizowania. Pomimo kluczowej roli zarówno zaufania jak i kontroli w zarządzaniu relacjami międzyorganizacyjnymi wciąż w bardzo niewielkim stopniu rozumiemy jednak w jaki sposób wygląda relacja między zaufaniem a kontrolą w relacjach  między firmami.

Prezentowany projekt badawczym stara się wypełnić tę lukę poprzez unikalne badanie prowadzone w Polsce przy wsparciu badaczy zagranicznych.

W projekcie zrealizowane zostaną trzy rodzaje powiązanych ze sobą badań. Pierwsze z nich będą szeroko zakrojonymi badaniami ilościowymi wśród polskich podmiotów gospodarczych realizujących strategie współpracy. Drugie to pogłębione badania jakościowe typu case study pozwalające na uzyskanie wglądu w relacje między zaufaniem a kontrolą poprzez przyglądnięcie się konkretnym praktykom zarządzania. Trzecie to studia metodologiczne skupione na stworzeniu autorskich narzędzi badawczych, które będą mogły następnie być stosowane w innych projektach.

Wpływ rezultatu

Wyniki projektu badawczego będą interesujące nie tylko dla naukowców, ale także praktyków biznesu realizujących swoje cele we współpracy z partnerami, a także dla szerokiego grona odbiorców.

Kierownik projektu 

pt.: ”Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/tki

Konkurs na stypendium odbywa się w ramach projektu pt. „Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2020/37/B/HS4/02940 (OPUS 19) kierowanego przez prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wymagania podstawowe (weryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów)

 • Dyplom magistra związany z obszarem nauk o zarządzaniu,
 • Status uczestnika studiów doktoranckich lub status doktoranta w szkole doktorskiej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie badań.

Pozostałe wymagania (weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w CV, przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej)

 • Doświadczenie w realizacji projektów w ramach współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Umiejętności analityczne w zakresie badań ilościowych i jakościowych;
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy badań jakościowych i ilościowych lub jasny plan nabycia tych umiejętności do 1.04.2022;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z komunikacją z firmami pozwalająca na samodzielne prowadzenie kontaktów z podmiotami badanymi w imieniu zespołu badawczego;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość mechanizmów popularyzacji nauki i współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 • Realizacja badań empirycznych Ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (wywiady i obserwacje);
 • Analiza danych ilościowych i jakościowych wraz z zespołem badawczym;
 • Upowszechnianie wyników projektu poprzez wystąpienia konferencyjne i teksty naukowe: udział w przygotowywaniu publikacji i prezentacji, w szczególności obejmujący redakcje tekstów i opracowywanie bibliograficzne tekstów;
 • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego w zakresie obsługi bieżących działań projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe (umowa stypendialna) na okres 2 lat,
 • wynagrodzenie w wysokości 2500,00 zł/msc,
 • Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się 01.02.2022 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. CV w jęz. polskim lub angielskim - ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianym kandydatom: dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo recenzowanych prac naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych), informacji o uczestnictwie w projektach badawczych, uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktyk i staży;
 2. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra;
 3. Kopia zaświadczenia o posiadaniu statusu uczestnika/czki studiów doktoranckich lub statusu doktoranta/tki w szkole doktorskiej;
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomości języka angielskiego (np. uzyskany certyfikat, ukończone studia w j. angielskim, lub informacje o projektach realizowanych w języku angielskim)
 5. Podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do pobrania)
 6. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie i umiejętności wymienione w wymaganiach (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o stypendium w trakcie oceny formalnej.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 29.11.2021 r.

Możliwe formy dostarczenia dokumentów:

W formie elektronicznej skany dokumentów (preferowany PDF) należy przesłać na adres email: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs na stypendium NCN - Opus 19”

Można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, Biuro Badań Naukowych i Rozwoju Kadr ul. Jagiellońska 57/59, pok. A220, 03-301 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych przez kandydata, przeprowadzenia rozmowy z kandydatami, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia, przed terminem składania podań, należy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. Dominiki Latusek-Jurczak, email:  latusek@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia  22.12.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 1/944/2021) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli” (nr 2020/37/B/HS4/02940) ogłoszonego przez Kierownik projektu prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak, wybrana została Pani Agnieszka Padzik-Wołos.

Serdecznie gratulujemy.

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Prof. dr hab. Dominika Latusek – Jurczak – kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Do jej obszarów zainteresowań należą: zaufanie wewnątrz i pomiędzy organizacjami, przedsiębiorczość szybkiego wzrostu, relacje międzyorganizacyjne. Visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA (2011 -2018). Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Lider NCBR. Odbywała stypendia w University of North Carolina i Universität Leipzig. W latach 2014 – 2018 członek rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2012 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Akademii Młodych Uczonych (od 2016 r.), od 2018 r. członek zespołu Ekspertów NAWA, członek First International Network on Trust. Prowadziła badania terenowe w firmach w Polsce, Niemczech, Szwecji i w Dolinie Krzemowej w USA. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych (w tym indeksowanych na liście JCR), monografii i rozdziałów w monografiach.