Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Kwota dofinansowania
Koszty
862 754 PLN
Czas trwania
15.10.2020 - 14.10.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt (nr 2019/35/B/HS6/01056) finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18

Cel projektu

Bruno Latour (2017) zwraca uwagę, że antropocen jest definiującym pojęciem naszych czasów i wzywa do większej liczby badań fenomenu społecznego odbioru zmiany klimatu i strategii legitymizacyjnych. Ten projekt jest odpowiedzią na to wezwanie i zajmuje się problemem na styku trzech dużych zmian społecznych:

1. Wzrostu nieufności do nauki i nastrojów anty-intelektualnych w społeczeństwie,

2. Nowych form samoorganizacji online (współwytwarzanie, otwarta współpraca),

3. Demokratyzacji wytwarzania i dystrybucji wiedzy poprzez naukę obywatelską.

Wszystkie te trzy fenomeny przejawiają się także w antynauce obywatelskiej: uczestniczących, samozarządzających zbiorowościach kwestionujących wiedzę naukową, takich jak grupy zaprzeczające zmianie klimatu. Celem projektu jest analiza dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce, która jest w druku w Oxford University Press.

Projekt będzie opierał się na:

1. TribeFinding (TF): narzędziu opartym o głębokie uczenie, do półautomatycznego klasyfikowania osób na podstawie wzorców lingwistycznych, aby zbadać język osób zaprzeczających zmianie klimatu,

2. Analizie sieci (SNA): analizie połączeń, powiązań, homofilii itp. w sieciach społeczności i grup dyskusyjnych osób zaprzeczających zmianie klimatu (także w celu identyfikacji profesjonalnych i wprowadzonych przez boty anomalii w rozprzestrzenianiu propagandy),

3. Analizie narracyjnej (NA): analizie etnograficznej opowieści w ramach dyskursu i w mediach (identyfikacja kluczowych archetypów, memów i historii dzielonych online, a także badanie ewolucji narracji o zmianie klimatu w mediach internetowych w Polsce i w USA, z całego spektrum politycznego i w czasie).

Wpływ rezultatów

Projekt stworzy nowy obszar badań nad „antynauką obywatelską”, wnosząc istotny wkład w szerszą dyskusję o społecznych hierarchiach wiedzy i antyintelektualizmie, prowadząc do odkryć na temat osób zaprzeczających zmianie klimatu.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Nr ref.: 15/NAUKA/OPUS/21

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym (nr 2019/35/B/HS6/01056): „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowanym w ramach konkursu OPUS 18 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informacje o projekcie:  Projekt pt. „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka ma na celu analizę dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce opublikowanej w 2020 w Oxford University Press. Projekt będzie opierał się na: TribeFinding (TF), analizie sieci (SNA), analizie narracyjnej (NA), uczeniu maszynowym.

Zadania realizowane na stanowisku: 

 • zbieranie i analizowanie danych,
 • wizualizacja i prezentowanie wyników danych,
 • rozwój oprogramowania,
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań,
 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych,
 • inne prace zlecone przez kierownika projektu.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Wymagania konieczne: Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • biegła znajomość języka Python,
 • doświadczenie w badaniach z zakresu data science i/lub uczenia maszynowego (na stanowisku social data scientist),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wcześniej niż 01.01.2014). (*)
 • na stanowisko aplikować może również osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać taki warunek (w dniu, w którym upływa termin aplikowania na stanowisko, ma wyznaczony termin obrony)

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten może być przedłużony o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 

Opcjonalne wymagania dodatkowe: Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • doświadczenie w analizie sieci (SNA, Social Network Analysis),
 • znajomość języka R,
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym (ML, Machine Learning),
 • znajomość statystyki,
 • umiejętność scrapowania,
 • doświadczenie z zakresu badań społecznych.

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów oraz Kosztami w projektach badawczych, właściwymi dla konkursu OPUS 18, dostępnymi na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań koniecznych, a także wybór kandydatów/ek do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór zostanie dokonany na podstawie doświadczenia i umiejętności, w kontekście zadań wykonywanych na stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, dodatkowych rozmów kandydujących z uczestnikami i współpracownikami projektu, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc. 

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 36 miesięcy,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2021r.

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

 • w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku typu post-doc pracownik zobowiązany będzie do:
  • niepobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
  • niepobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski.
 • uzyskanie habilitacji przez osobę zatrudnioną na stanowisku typu post-doc nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu badań w projekcie na tym stanowisku.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, na adres email: darekj@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom:

 • CV w języku polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy, wykaz publikacji, dotychczasowe osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje.
 • W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:
 • „Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”.;
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego (w przypadku osób nieposiadających stopnia doktora – potwierdzenie wyznaczenia terminu obrony pracy doktorskiej);
 • mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych programów, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, zaświadczenie z pracy, certyfikaty szkoleniowe, referencje);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211662051901950 do dnia 20.08.2021 r. 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZBIERANIA APLIKACJI.

Uprzejmie informujemy, że wydłużamy termin publikacji ogłoszenia i przyjmowania Państwa zgłoszeń do dnia 31.08.2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kryteria oceny kandydata Pobierz

Konkurs nr 15/NAUKA/OPUS/2021 na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, ogłoszony w dniu 21.07.2021 r., nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na to stanowisko.

Do dnia 31 sierpnia br. nie wpłynęły oferty od osób spełniających wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Nr ref.: 23/NAUKA/OPUS/21

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym (nr 2019/35/B/HS6/01056): „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowanym w ramach konkursu OPUS 18 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informacje o projekcie:  Projekt pt. „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka ma na celu analizę dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce opublikowanej w 2020 w Oxford University Press. Projekt będzie opierał się na: TribeFinding (TF), analizie sieci (SNA), analizie narracyjnej (NA), uczeniu maszynowym.

Zadania realizowane na stanowisku: 

 • zbieranie i analizowanie danych,
 • wizualizacja i prezentowanie wyników danych,
 • rozwój oprogramowania,
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań,
 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych,
 • inne prace zlecone przez kierownika projektu.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Wymagania konieczne: Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • biegła znajomość języka Python,
 • doświadczenie w badaniach z zakresu data science i/lub uczenia maszynowego (na stanowisku social data scientist),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wcześniej niż 01.01.2014). (*)
 • na stanowisko aplikować może również osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać taki warunek (w dniu, w którym upływa termin aplikowania na stanowisko, ma wyznaczony termin obrony)

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten może być przedłużony o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 

Opcjonalne wymagania dodatkowe: Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • doświadczenie w analizie sieci (SNA, Social Network Analysis),
 • znajomość języka R,
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym (ML, Machine Learning),
 • znajomość statystyki,
 • umiejętność scrapowania,
 • doświadczenie z zakresu badań społecznych.

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów oraz Kosztami w projektach badawczych, właściwymi dla konkursu OPUS 18, dostępnymi na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań koniecznych, a także wybór kandydatów/ek do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór zostanie dokonany na podstawie doświadczenia i umiejętności, w kontekście zadań wykonywanych na stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, dodatkowych rozmów kandydujących z uczestnikami i współpracownikami projektu, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc. 

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 36 miesięcy,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2021r.

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

 • w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku typu post-doc pracownik zobowiązany będzie do:
  • niepobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
  • niepobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski.
 • uzyskanie habilitacji przez osobę zatrudnioną na stanowisku typu post-doc nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu badań w projekcie na tym stanowisku.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, na adres email: darekj@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom:

 • CV w języku polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy, wykaz publikacji, dotychczasowe osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje.
 • W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:
 • „Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”.;
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego (w przypadku osób nieposiadających stopnia doktora – potwierdzenie wyznaczenia terminu obrony pracy doktorskiej);
 • mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych programów, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, zaświadczenie z pracy, certyfikaty szkoleniowe, referencje);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/212484521533350 do dnia 14.09.2021 r. 23:59 (Czas środkowoeuropejski letni)

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Kryteria oceny kandydata Pobierz

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr ref.: 23/NAUKA/OPUS/21) na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce” (nr 2019/35/B/HS6/01056) ogłoszonego 7.09.2021 r. wybrany został Pan Amin Mahmoudi.

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.