XV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa.

XV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie
Solidarność cyfrowa

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

Transformacja cyfrowa ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Oferując szerokie możliwości poprawy jakości życia, przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju na świecie. Jednak przez swoją zmienność i nieprzewidywalność stanowi także ogromne wyzwanie dla prawa, szczególnie w obszarze praw człowieka, demokracji, gospodarki. Ograniczenia w przejrzystości, funkcjonalności i wzajemnych połączeń usług internetowych i komunikacyjnych zwiększają ryzyko ekskluzji cyfrowej osób, grup społecznych, a nawet całych społeczności. 

Cel konferencji

W ramach XV Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa, będą dyskutowane możliwości wzmocnienia demokratycznych ram na rzecz transformacji cyfrowej, sposoby wprowadzenia niezbędnych środków dla poszanowania w internecie oraz poza nim uznanych unijnych praw i wartości, oraz rozwiązania przyspieszające osiąganie szerszych efektów społecznych, które nie tylko będą ograniczać się do sfery cyfrowej, ale będą mieć pozytywny wpływ na codzienne życie i dobrostan obywateli. O tych ważkich problemach będziemy w szerokim gronie debatować w ramach ośmiu sesji rozłożonych na 2 dni konferencji. W pierwszym dniu będą prezentowane m.in. ramy regulacyjne solidarności cyfrowej, a także jej przejawy w środowisku internetowym, w sferze obronności  i w ramach tematu dotyczącego sztucznej inteligencji. Drugi dzień konferencji będzie poświęcony będzie problematyce solidarności cyfrowej w zatrudnieniu, zagadnieniom przyszłości Internetu 3.0, rozwoju usług cyfrowych oraz bezpieczeństwa cyfrowego małoletnich.

Uczestnicy konferencji:

Nasze przedsięwzięcie adresujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, IT, administratorów danych, Inspektorów ochrony danych osobowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji.  Wyrażamy głębokie przekonanie, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, tworząc przestrzeń dla wymiany doświadczeń i innowacyjnych treści w ramach wyznaczania kierunku cyfrowej transformacji wpisującej się w program Droga ku cyfrowej dekadzie.  

Program

MIEJSCE: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, Auditorium Maximum (budynek nr 21), Aula Roberta Schumana

08:30 - 09:00 Rejestracja Gości

09:00 - 09:15 Uroczyste otwarcie obrad

9.15-10.30 Sesja I: Ramy regulacyjne solidarności cyfrowej Moderator: prof. dr hab. Ewa Ziemba, UE w Katowicach

 • Idea solidarności cyfrowej - prof. UG dr hab. Wojciech R. Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych
 • Kryzys zasady multilateralizmu a solidarność cyfrowa - Mirosław Broiło, Radca-Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Unijna regulacja solidarności cyfrowej - Michał Kanownik, Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska
 • Pomiędzy suwerennością a solidarnością - geografia bezpieczeństwa informacji - Marcin Wysocki, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Sesja II: Solidarność cyfrowa w obronie przed agresją Moderator: prof. WAT dr hab. Bolesław Szafrański

 • Współpraca CSIRT i dzielenie się zasobami - płk. Łukasz Jędrzejczak, zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szef CISIRT MON
 • Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu - prof. ucz. dr hab Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Dyrektor Rejestru Domen Internetowych NASK 
 • Instrumenty współpracy międzynarodowej w zakresie cyberprzestępczości - prof. UKSW dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska 
 • Altruistyczne podejście do danych a ich ochrona - Piotr Drobek, UKSW
 • Współpraca przedsiębiorców w obliczu cyberzagrożeń – dr Agnieszka Besiekierska, UKSW, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

12:15 - 12:45 Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 Sesja III: Dostępność cyfrowa i inkluzja cyfrowa Moderator:

 • Aksjologiczne umocowanie inkluzji cyfrowej - prof. UEK dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek

 • Dostępność cyfrowa a wykluczenie społeczne - związki oczywiste i nieoczywiste - dr hab. Radosław Mędrzycki, UKSW

 • Problem dostępności cyfrowej i inkluzji cyfrowej w wymiarze sprawiedliwości w sprawach cywilnych - prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

 • Crowdfunding jako solidarność cyfrowa – dr Dorota Benduch, UE w Katowicach

 • Solidarność w sferze telemedycyny i e-zdrowia - dr inż. Krzysztof Świtała, UKSW

 • Prawo do informacji podstawowym warunkiem radzenia sobie w życiu osobistym i zawodowym osób niewidomych - Marek Kalbarczyk

 • Rozwarstwienie społeczne w dobie transformacji cyfrowej - prof. KUL dr hab. Małgorzata Ganczar

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Sesja IV: Solidarność cyfrowa a kompetencje cyfrowe  Moderator: Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Prezes PTI

 • Dzieci złapane w sieci. Determinanty bezpiecznego użytkowania Internetu przez małoletnich - Prof. USz Aleksandra Monarcha-Matlak, dr Dominika Skoczylas, USz
 • Rola pedagogiki krytycznej w edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży – dr Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Fundacji Orange
 • Solidarność cyfrowa w edukacji. Doświadczenia Włoch - dr Anna de Ambrosis Vigna, UwB, Uniwersytet w Turynia
 • Solidarność cyfrowa w edukacji. Doświadczenia Niemiec - Mateusz Badowski, UKSW, Univ. Osnabrück
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych studentów - dr Beata Zbarachewicz, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Konrad Radomiński, UKSW
 • #family, czyli sharenting - wyzwania prawne - Małgorzata Czyżniak, Artur Tarwacki, KN Forum Prawa Publicznego

16:00 - 16:15 Podsumowanie 1. dnia konferencji

MIEJSCE: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa, Aula Główna (budynek C)

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie obrad

9:15 – 10:45 Sesja I: Internet 3.0 Moderator: r.pr. Roman Bieda, ALK  

 • Blockchain i Web 3.0 z perspektywy prawa do dostępności cyfrowej - prof. ucz. dr hab. Przemysław Polański, ALK
 • Doświadczenia telefikcyjne i relacje paraspołeczne generacji Alfa – dr Ada Florentyna Pawlak, wykładowczyni na kierunku Business Process Automation, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prawa człowieka w dobie Internetu 3.0 – r.pr. Mirosław Wróblewski, Komisja Praw Człowieka KIRP
 • Targetowanie i amplifikacja reklam politycznych a demokratyczna debata w Internecie – dr Zbigniew Okoń, r.pr. Kancelaria Rymarz Zdort Maruta
 • Ryzyka i zagrożenia związane z użyciem technologii rejestrów rozproszonych i blockchain w Web.3.0 – Mariola Więckowska, Head of Privacy Innovative Technologies, LexDigital sp. z o. o.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Sesja II: Solidarność cyfrowa w zatrudnieniu  Moderator: dr Arleta Nerka, ALK

 • Metody regulacji AI w prawie pracy – dr hab. Paweł Nowik, KUL 
 • Przejrzystość zastosowania AI w środowisku pracy – prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański
 • Prawa cyfrowe jako sterowane i sterujące instrumenty informacji - konsekwencje dla świata pracy ludzkiej – dr Michał Bąba, UO
 • Stosowanie AI w ujęciu zasad przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu – adw. Michał Kibil, Senior Partner, Kancelaria DGTL
 • Kontrola partnerów społecznych nad stosowaniem AI w zatrudnieniu na szczeblu zakładu pracy – prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 14:30 Sesja III: Cyfrowe usługi (publiczne)  Moderator: prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

 • Modele dostępu do informacji publicznej w dobie rozwoju sztucznej inteligencji – dr Krzysztof Wygoda, UWr 
 • Nadzór publiczny nad sztuczną inteligencją jako gwarancja realizacji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie – prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski
 • Dane jako dobro wspólne – dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, r.pr. Kancelaria SBC, Redaktor Naczelna ABI EXPERT
 • Dane badawcze jako przykład solidarności cyfrowej w usługach publicznych – prof. UKSW dr hab. Agnieszka Piskorz – Ryń
 • Transformacja cyfrowa sfery publicznej w Szwecji – szanse i zagrożenia - prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg  

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 16:00 Sesja IV: Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży  Moderator: prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, UKSW

 • Podmiotowość dziecka wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - dr Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Fundacji Orange
 • Aktualne wyzwania ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem - Martyna Różycka, Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl, NASK 
 • Jak zadbać o cyfrowy dobrostan dzieci i młodzieży w kontakcie z nowymi technologiami? – Magdalena Olborska, Samsung Electronics Polska
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci a standardy przygotowania nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych – dr Anna B. Kwiatkowska, UMK
 • Monitoring wizyjny w szkołach – dr Anna Zubrycka, UKSW
 • Ochrona tożsamości cyfrowej dzieci i młodzieży – dr Kamil Czaplicki, UKSW

16:00 – 16:15 Podsumowanie Konferencji

Informacje techniczne:

Rodzaj wydarzenie: ogólnopolska konferencja naukowa

Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne.

Termin: 10-11 maja 2023r. (środa - czwartek), godz. 09:00 - 16:00

Miejsce: 10 maja 2023r. (środa) Auditorium Maximum, Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, 11 maja 2023r. (czwartek) Aula Leona Koźmińskiego, ALK przy ul. Jagiellońskiej 57/59, Warszawa

Certyfikat uczestnictwa: uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Opłaty:

Udział w Konferencji jest płatny i wynosi:

- 1 dzień Konferencji (albo 10 maja na UKSW, albo 11 maja na ALK) - 150 zł*

- 2 dni konferencji - 250 zł*

*Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Prelegenci, Pracownicy, Doktoranci i Studenci UKSW oraz ALK

Płatności można dokonać od razu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez platformę PayU lub tradycyjnym przelewem bankowym. Numer konta zostanie przesłany w wiadomości zwrotnej.

Jeśli przed dokonaniem płatności jest Państwu potrzebna faktura prosimy o informację zwrotną na adres e-mailowy konferencje@kozminski.edu.pl

Komitet Naukowo-Programowy:

prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska USz prof. Małgorzata Ganczar, KUL prof. Agnieszka Gryszczyńska UKSW prof. Artur Kotowski, UKSW dr Arleta Nerka, ALK Prezes Wiesław Paluszyński, PTI prof. Przemysław Polański, ALK prof. Bolesław Szafrański, WAT prof. Grażyna Szpor, UKSW prof. Wojciech R. Wiewiórowski, EDPS, UG

Komitet Organizacyjny:

dr Kamil Czaplicki NCPI, dr Beata Konieczna-Drzewiecka UKSW, dr Magdalena Kuba ALK

Partner wspierający:

SAMSUNG

Kontakt

Masz pytania organizacyjne? Zachęcamy do kontaktu.

Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego