Wymiar międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński
Kwota dofinansowania
Koszty
531 629 PLN
Czas trwania
531 629 PLN
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem badania jest przetestowanie założeń Teorii Ograniczonego Przywództwa (TOP) Koźmińskiego (2013) w wymiarze międzynarodowym. Wstępne badania weryfikujące teorię zostały  przeprowadzone już w Polsce w ramach grantu NCN UMO-2014/15/B/HS4/04428a ich wyniki są bardzo obiecujące.  W kolejnym kroku warto sprawdzić czy teoria ma charakter uniwersalny czy jest raczej osadzona kulturowo. Projekt ma na celu odpowiedź na następujące pytania badawcze: (1) W jaki sposób kompetencje wpływają na siłę przywództwa? (2) Jaki wpływ na siłę przywództwa ma zdolność do przezwyciężania ograniczeń? (3) Jaki jest związek wywieranego wpływu przez lidera na organizację i otoczenie a siłą przywództwa? (4) Jakie narzędzia cyfrowe wiążą się z pokonywaniem ograniczeń w badanych grupach? Za pomocą badania ilościowego i przygotowanych na potrzeby badania wystandaryzowanych kwestionariuszy można będzie przetestować następujące hipotezy: H.1. Wyższa siła przywództwa zależy od wysokich kompetencji i wysokiej zdolności do przezwyciężania ograniczeń wśród liderów polskich i jak i liderów z innych krajów. H.2.Istnieją istotne różnice w zakresie prezentowanych kompetencji przywódczych oraz w radzeniu sobie z ograniczeniami pomiędzy liderami polskimi i liderami z innych krajów. H.3.Narzędzia internetowe pomagają przezwyciężać ograniczenia w jakich funkcjonują liderzy polscy i zagraniczni.

Wpływ rezultatów

W obszarze teorii przywódczych panuje obecnie spory chaos. Współczesne badania mają często charakter fragmentaryczny. Brak jest rzetelnych badań pozwalających na uogólnienie zjawiska przywództwa realizowanych na wystarczająco licznych próbach z różnych kręgów kulturowych. Niedociągnięcia koncepcyjne oraz luka w zakresie silnego fundamentu empirycznego to mankamenty większości teorii. W prezentowanym projekcie chcielibyśmy sprawdzić Teorię Przywództwa Koźmińskiego, która jest dosyć rozbudowana, unikatowa i komplementarna w kontekście menedżerskim w różnych krajach. Badania zostaną przeprowadzone w państwach, które podobnie jak Polska mają dosyć wysoko rozwiniętą edukację menedżerską. Dzięki temu będziemy mogli dokonać obiektywnych porównań na wyszczególnionej grupie menedżerów z różnych kręgów kulturowych. Efekty realizacji projektu to: (1) Opracowanie różnych wersji językowych wystandaryzowanych narzędzi badawczych-(a) test 360 stopni badający kompetencje przywódcze; (b) kwestionariusz do pomiaru ograniczeń; (c) test do pomiaru wpływu lidera na organizację i jej otoczenie; (2) Przygotowanie referatów na konferencje polskie i zagraniczne (w sumie 4 w ciągu trwania projektu. (3) Przygotowanie dwóch publikacji do czasopism naukowych. (4)Seminarium naukowe.(5) Przygotowanie zestawu dobrych praktyk w zakresie przełamywania ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych przywódców w wymiarze międzynarodowym.

 

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Profesor, specjalizujący się w zakresie zarządzania, założyciel i były Rektor ALK. Prezydent ALK. Autor wielu publikacji w Polsce i za granicą