Wyjazdy pracowników administracyjnych Erasmus

Wyjazdy pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+

Erasmus

Ogólne informacje dot. wyjazdów w ramach E+

Biuro Współpracy z Zagranicą oferuje pracownikom administracyjnym możliwość doskonalenia kwalifikacji na arenie międzynarodowej w ramach dwóch akcji programu Erasmus +;  Akcji KA 131 – do krajów UE oraz Akcji KA 171 – do krajów spoza UE. 1. Pracownicy mogą wyjeżdżać na wyjazdy szkoleniowe (STT), czyli: Staff Week, warsztaty, kursy specjalistyczne, bądź tzw. „job shadowing”, czyli wymianę doświadczeń między uczelniami;  2. Każdy pracownik administracji może wyjechać co najmniej raz w semestrze;  3. Pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy o krótkim stażu oraz wyjeżdżający po raz pierwszy;  4. Minimum językowe dla kadry administracyjnej– poziom B2. Jeśli pracownik nie posługuje się językiem na wymaganym poziomie, może wyjechać z opiekunem – pracownikiem własnego bądź innego działu, z zaznaczeniem, że poziom językowy opiekuna spełnia określone wyżej minimum;  5. Wyjazd możliwy jest w ciągu całego roku, z uwzględnieniem przerw świątecznych i okresów wakacyjnych na wybranej uczelni;

W przypadku wyjazdów do krajów UE:    - pracownicy Akademii mogą wyjeżdżać do partnerskich oraz nie-partnerskich uczelni;  - pracownik może aplikować o udział w tzw. „Staff week” organizowanym przez uczelnie europejskie. Lista aktywnych ofert znajduje się tutaj;  - pracownik sam inicjuje kontakt z uczelnią przyjmującą;  - wyjazd może trwać minimum 2 dni, a maksymalnie 5 dni (z wyłączeniem podróży).  W przypadku szkoleń trwających powyżej 5 dni, pracownik zobowiązany jest do indywidualnego kontaktu z Koordynatorem Mobilności. 

W przypadku wyjazdów do krajów spoza UE: - pracownicy Akademii mogą wyjeżdżać tylko do partnerskich uczelni;  - wyjazd trwa 5 dni (z wyłączeniem podróży). Przedłużenie pobytu w krajach spoza Unii Europejskiej nie jest możliwe.

Lista uczelni partnerskich dostępna jest tutaj.    

PROCEDURA WYJAZDOWA

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną. 

Więcej informacji znajdziesz w Bazie Wiedzy ALK:

oraz w: Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć i wyjazdów pracowników administracji w celach odbycia szkoleń w ramach Programu Erasmus+ (Zarządzenie wchodzi w życie wraz z początkiem obowiązywania umowy o dofinansowanie Erasmus+ dla uczestników mobilności Szkolnictwo wyższe - mobilność pracowników w celu prowadzania zajęć dydaktycznych lub w celu szkoleniowym zawartej w związku z wykonaniem projektu Erasmus KA 131 2023/2025.) 

PRZED WYJAZDEM – dokumenty

Dokumenty, które należy uzupełnić przed wyjazdem:

1. Wniosek wyjazdowy

2. Mobility Agreement

3. Umowa finansowa

ad 1) Uzupełnij wniosek w następujący sposób: - punkty od 1 do 6 (w punkcie 3: daty wraz z dniami podróży) - podpis Przełożonego  - podpis Wnioskodawcy

ad 2) Uzupełnij Mobility Agreement w następujący sposób:  - brakujące dane na str. 1: daty pobytu (bez dni podróży: minimum to 2 dni robocze, maximum 5 dni roboczych); dane uczestnika; dane uczelni przyjmującej - (po ustaleniu z uczelnią przyjmującą) plan mobilności na str. 2  - podpis (The staff member) str. 3 Oba dokumenty należy przesłać do Koordynatora ds. Mobilności Pracowników. Obieg dokumentacji jest elektroniczny, czyli pdf wystarczy.

!! Pamiętaj, że Mobility Agreement musi docelowo zostać podpisany przez uczelnię przyjmującą !!

ad 3) Umowa finansowa - zostaje przygotowana przez Koordynatora ds. mobilności pracowników (po otrzymaniu podpisanego przez uczelnię przyjmującą Mobility Agreement)  na podstawie wskazanych na Mobility Agreement dat pobytu na uczelni przyjmującej oraz dat podróży wskazanych na Wniosku wyjazdowym, jak również aktualnie obowiązujących stawek stypendiów i przesłana do uczestnika w celu uzupełnienia danych osobowych oraz nr konta bankowego. Wypłata wsparcia finansowego następuje po podpisaniu przez Uczestnika i Uczelnię (wg terminów zawartych na umowie).   

 

Wpływ nowych technologii

WSPARCIE FINANSOWE - stawki

Kraje należące do danej grupy a dzienna stawka stypendium w EUR

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów 1-12[1] i 14[2]

 

[2] Kraje regionu 14: Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania Faroe Island, Switzerland, United Kingdom

 

180 EUR/dzień

 

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13[1]

 

[1] Kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Watykan.

160 EUR/dzień

 

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Ponocnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia Turcja, Węgry

140 EUR/dzień

 

Wsparcie w formie ryczałtu na podróż obowiązujące od projektu KA 131 2023-2025 (odległość liczona wg kalkulatora E+):

ROZLICZENIE WYJAZDU

Po zakończonym wyjeździe, uczestnik zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego (w ciągu 10 dni roboczych po powrocie) dostarczenia Koordynatorowi ds. Mobilności Pracowników potwierdzenia pobytu, tzw. Confirmation of Stay, w którym uczelnia przyjmująca oficjalnie (poprzez podpis właściwej osoby) zaświadcza, iż uczestnik zrealizował wcześniej zaplanowany wyjazd w konkretnych datach; 2) wypełnienia ankiety Programu Erasmus+ (w ciągu 30 dni od ukończenia mobilności) która automatycznie zostanie wysłana na adres mailowy uczestnika bezpośrednio z systemu unijnego.  

EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, emisja akcji, emisja obligacji, jak emitować obligacje, jak emitować akcje
Kalina Błaszkiewicz
Koordynator ds. mobilności pracowników
Kalina Błaszkiewicz