Zbiorowe prawo pracy - wydarzenie
15 Marca

„Zbiorowe prawo pracy – 3 lata po reformie. Przełom czy stagnacja?” - konferencja online

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Zbiorowe prawo pracy – 3 lata po reformie. Przełom czy stagnacja?” organizowanej przez Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego przy współpracy organizacyjnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK. 

Z końcem grudnia 2021 r. minęły trzy lata od wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1881), która rozszerzyła prawne możliwości ochrony zbiorowej osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Okoliczność ta skłania do podjęcia głębszej refleksji naukowej dotyczącej funkcjonowania zbiorowych stosunków pracy. Stąd przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia naukowego będzie analiza teoretycznych i praktycznych następstw wprowadzonych zmian w modelu zbiorowej ochrony praw i interesów pracowników i osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy.

O tych ważkich problemach będziemy w szerokim gronie dyskutować w ramach dwóch sesji. Pierwsza będzie dotyczyła teoretyczno-prawnych następstw reformy zbiorowego prawa pracy, druga natomiast – praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowych stosunków pracy po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. 

Nasze przedsięwzięcie adresujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji. 

Udział w konferencji dla wszystkich uczestników jest nieodpłatny, jednakże wymaga zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza rejestracyjnego. 

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. 

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku.

prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Kierownik Zakładu Prawa Pracy ALK 

 

Informacje nt. konferencji

Termin: 15 marca 2022 r. (wtorek), godz. 10.00-15.00

Miejsce: formuła online, Platforma MS Teams  

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Patronat honorowy: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Partnerzy merytoryczni: 

 • Kancelaria Raczkowski

Patronat medialny: 

 • Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
 • Monitor Prawa Pracy

Współpraca organizacyjna: Studencka Poradnia Prawna 

Adresaci konferencji Środowiska naukowe i akademickie, pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, osoby zajmujące się w praktyce stosowaniem przepisów prawa pracy w jednostkach organizacyjnych w sferze administracji publicznej i w biznesie, menedżerowie personalni, kierownicy różnego szczebla, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką zbiorowego prawa pracy. 

Cel i zakres przedmiotowy konferencji  Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej aktualnych zagadnień zbiorowego prawa pracy. Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje różne obszary zbiorowych stosunków pracy po reformie z 2018 r., w szczególności problematykę prawa koalicji osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, statusu tych osób w sporach zbiorowych, partycypacji w zarządzeniu zakładem pracy. Poza tym zostaną poruszone zróżnicowane aspekty sytuacji prawnej organizacji związkowych, m.in. w zakresie realizacji prawa do informacji, uczestniczenia w dialogu społecznym, kształtowaniu warunków pracy i płacy.  Ważnym celem konferencji będzie nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu zbiorowego prawa pracy. 

Komitet organizacyjny:

 • dr Arleta Nerka – sekretarz 
 • dr Magdalena Kuba
 • dr Agata Miętek 
 • dr Rafał Pasternak  

Rada Programowa:

 • prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska – przewodnicząca 
 • prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak 
 • prof. dr hab. Ludwik Florek
 • prof. dr hab. Wojciech Baran 
 • prof. UŁ dr hab. Teresa Wyka 
 • prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak
Formularz rejestracyjny
Zapisz się
dr Arleta Nerka
Kontakt
dr Arleta Nerka