Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
22 Marca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Pawła Pikusa

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Pawła Pikusa.

Obrona odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 10:15 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Stosowanie prawa Unii Europejskiej do infrastruktury przesyłowej gazowej na przykładzie gazociągów importowych z państw trzecich

Promotor: prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • dr hab. Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Mariusz Swora z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr hab. Robert Zajdler z Politechniki Warszawskiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj