Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
14 Grudnia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Karola Popławskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Karola Popławskiego

Obrona odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej:  Tożsamość konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. i jej relacji do prawa Unii Europejskiej

Promotor: prof. INP PAN dr. hab. Ewa Popławska z Instytutu Nauk Prawnych PAN Recenzenci: dr hab. Katarzyna Kubuj z Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz z Wyższej Szkoły Prawa

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.    Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
zobacz