Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
03 Marca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Moniki Hordejuk

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Moniki Hordejuk.

Obrona odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 10:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Legal safety of OTC derivatives markets in the European Market Infrastructure Regulation

Promotor: prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Błażej Podgórski z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
tutaj