Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
19 Listopada

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. mgra Grzegorza Ufnala

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Grzegorza Ufnala.

Obrona odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 11:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Aspekty podatkowe czynności prawnych powierniczych

Promotor: prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Paweł Borszowski z Uniwersytetu Wrocławskiego
  • prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowe Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
TUTAJ