Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
16 Kwietnia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Grzegorza Piaseckiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Grzegorza Piaseckiego.

Obrona odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 9:45 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Indemnifikacja kontraktowa w polskim prawie cywilnym

Promotor: prof. EWSPA dr hab. Tomasz Szanciło z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Recenzenci:

  • prof. UW dr hab Jacek Jastrzębski z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. UMCS dr hab. Tomasz Demendecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj