Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
24 Września
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Małgorzaty Ćwil

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Małgorzaty Ćwil.

Obrona odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. o godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania wdrożenia eco-drivingu w polskich spółkach kolejowych

Promotor: dr hab. Witold T. Bielecki z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Marcin Wardaszko z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UW dr hab. Jacek Pasieczny z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab. Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu Szczecińskiego

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
TUTAJ