Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
29 Września
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgra Sebastiana Koskowskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgra Sebastiana Koskowskiego.

Obrona odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 17:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Transakcje kapitałowe a wartość przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2000-2012

Promotor: dr hab. Małgorzata Pawłowska ze Szkoły Głównej Handlowej

Promotor pomocniczy: dr Paweł Wnuczak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
  • prof. UE dr hab. Tomasz Słoński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
Tutaj