Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
20 Kwietnia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Magdy Ciżkowicz-Pękały

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Magdy Ciżkowicz-Pękały.

Obrona odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 15:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Kredyt handlowy udzielany przez polskie przedsiębiorstwa – motywy i determinanty jego skali

Promotor: prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźminskiego

Promotor pomocniczy: dr Dmytro Osiichuk

Recenzenci:

  • prof. SGH dr hab. Marcin Gospodarowicz ze Szkoły Głównej Handlowej
  • prof. UEW dr hab. Tomasz Słoński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel z Uniwersytetu Łódzkiego

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj