Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
25 Stycznia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Grabki

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Tomasza Grabki.

Obrona odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Podatek bankowy – istota i procedura uchwalenia

Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Recenzenci:

  • prof. UWM dr hab. Bogumił Pahl z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • prof. SGH dr hab. Aleksander Werner ze Szkoły Głównej Handlowej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.                          Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
tutaj