Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
14 Stycznia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Janusza Chajęckiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Janusza Chajęckiego.

Obrona odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (MS Teams).

Temat rozprawy doktorskiej: Kultura regionalna a kultura organizacyjna (na przykładzie organizacji samorządowych)

Promotor: prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UG dr hab. Tomasz Kawka z Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. PB dr hab. Joanna Moczydłowska z Politechniki Białostockiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Prof. dr hab. Krzysztof Obłój 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
Tutaj