Konkurs dla studentów prawa
12 Kwietnia
KONKURS KC & KPC x SPP ALK - ogólnopolski konkurs dla studentów II, III, IV i V roku prawa

Studencka Poradnia Prawna działająca przy Akademii Leona Koźmińskiego ogłasza konkurs dla studentów II, III, IV oraz V roku prawa polegający na sporządzeniu komentarza/glosy do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020 roku, sygnatura akt: III CZP 87/19. Konkurs dotyczy zagadnień związanych z wpływem komentowanego orzeczenia SN na problematykę kredytów frankowych.

Zgodnie brzmieniem uchwały SN z 15.09.2020 r., III CZP 87/19, żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 3851 KC) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 KC).

Jeżeli zgodnie z art. 3851 § 2 KC, niedozwolone postanowienie umowne (postanowienie uznane za abuzywne) nie wiąże konsumenta, czym różnią się zatem skutki nieważności od skutków stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej? Jaki charakter ma orzeczenie sądowe w tym zakresie (deklaratywne, konstytutywne)? Jakie przepisy polskiego KC służą rozliczeniu świadczeń spełnionych dotychczas na podstawie umowy wykonanej już częściowo lub nawet całkowicie? Czy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu mają zastosowanie po sądowym stwierdzeniu nieuczciwego charakteru postanowienia umownego, skoro zgodnie z orzecznictwem TSUE powinno się ono wiązać z przywróceniem sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej znajdowałby się konsument, gdyby abuzywne postanowienie nie zostało w umowie zastrzeżone? Która kondykcja jest właściwa, biorąc pod uwagę moment powstania i przedawnienia roszczenia? Co o tym sądzisz w świetle dyrektywy 93/13/EWG, zgodnie z którą zasady ochrony uprawnień konsumentów (zasady kontroli i rozliczenia abuzywności) nie mogą być mniej korzystne niż obowiązujące w podobnych postępowaniach o charakterze krajowym (zasada równoważności) oraz w świetle zasady skuteczności tej ochrony?

Czy Twoim zdaniem w komentowanym orzeczeniu chodzi o kontrolę postanowień dotyczących głównych świadczeń stron? Czy ewentualna ich abuzywność powinna doprowadzić do upadku tylko konkretnych postanowień, czy całej umowy kredytowej – i do całościowego rozliczenia?

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, zawierającym wymogi formalne pracy konkursowej! Regulamin Konkursu dostępny TUTAJ.

Pracę konkursową należy przesłać na adres mailowy: poradnia@kozminski.edu.pl, w zgłoszeniu podając imię i nazwisko, rok studiów oraz uczelnię!

Ostateczny termin na przesłanie pracy konkursowej: 12 kwietnia 2021 roku.