15 Czerwca

Konferencja Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego

 

Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz firma doradcza QUIDEA serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego

Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie, sala konferencyjna w budynku C.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz zaostrzenie praktyki administracji skarbowej powodują, że zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego staje się kluczowym wyzwaniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu biznesem Konferencja „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego” stanowić będzie forum wymiany opinii na temat zarządzania ryzykiem podatkowym oraz prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.. 

W programie konferencji przewidziano trzy panele dyskusyjne. Pierwszy panel poświęcony będzie bezpieczeństwu podatkowemu, szczególnie w kontekście wymogu dochowania przez podatnika należytej staranności w relacjach gospodarczych. Wymóg ten w praktyce oznacza obciążenie podatnika obowiązkiem weryfikacji uprawnień i statusu kontrahentów na gruncie podatków (podatek u źródła, VAT, ceny transferowe, podatek od przerzuconych dochodów i inne). W tej części konferencji podejmiemy dyskusję nad praktycznymi sposobami zapewnienia zgodności, jak również słusznością prezentowanego przez organy podatkowe podejścia. 

Drugi panel poświęcony będzie zaostrzeniu reguł odpowiedzialności karnej skarbowej w ostatnich latach, szczególnie w kontekście nowych typów przestępstw skarbowych, wprowadzanych równolegle z nowymi obowiązkami podatników.

Podczas ostatniej części konferencji dyskusji zostanie poddany projekt zmian w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przedmiotem dyskusji będzie także skuteczne wdrożenie minimalnego standardu criminal compliance jako sposobu na ograniczenie ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i odpowiedzialności karnej, także w perspektywie członków zarządów spółek kapitałowych.  Do debaty zaprosiliśmy reprezentantów świata nauki oraz biznesu, a także przedstawicieli administracji. Wśród uczestników spotkania nie zabraknie specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem podatkowym biznesu, compliance i prawem karnym gospodarczym. Dlatego konferencja będzie mieć charakter praktyczny i skupiać się nie tylko na samych problemach, ale również na możliwych rozwiązaniach. 

Planowane jest wydanie monografii z referatami.

Program wydarzenia pojawi się wkrótce.

Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: - w formie stacjonarnej - w siedzibie ALK; - w formule on-line- na platformie ZOOM.

Konferencja jest płatna: - forma stacjonarna 300 zł - forma online 200 zł *Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Prelegenci, Pracownicy, Doktoranci i Studenci ALK ** Zniżka Doktorantów spoza ALK wynosi 25% - prosimy o kontakt e-mailowy na adres konferencje@kozminski.edu.pl w celu uzyskania kodu zniżkowego

Rady Programowa: prof. ALK dr hab. Robert Zieliński – Przewodniczący prof. INP PAN dr hab. Celina Nowak prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat dr Krzysztof Kandut – sędzia WSA w Gliwicach

Komitet Organizacyjny: mec. Agnieszka Wnuk – Przewodnicząca dr Rafał Pasternak dr Krzysztof Lipka Mateusz Zawadka

Patron Konferencji:  

Patroni Medialni:  

ZAREJESTRUJ SIĘ
Formularz
Biuro Organizacji Konferencji
Wanda Widziszewska, Ewelina Andrulewicz