Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich

Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Kwota dofinansowania
Koszty
700 574 PLN
Czas trwania
01.09.2022 - 31.08.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2021/41/B/HS4/03586 OPUS

Obecnie świat walczy z pandemią wywołaną chorobą koronawirusa. W rezultacie wiele gospodarek zmaga się z kryzysem gospodarczym spowodowanym kwarantanną oraz zamknięciem wielu firm. Szacuje się, że około 70% europejskich małych i średnich przedsiębiorstw doświadczyło spadku dochodów w 2020 r. z powodu pandemii. Ponadto większość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) musiała ograniczyć swoją działalność i odnotowała spadek przychodów o ponad 50% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W kwietniu 2020r. Polska przyjęła tzw. Tarczę finansową – program wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw różnej wielkości finansowany z Polskiego Funduszu Rozwoju. Ma on na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom blokady gospodarczej i utrzymanie płynności firm. Tarcza finansowa ma formę subwencji, do 75% której nie podlega zwrotowi po spełnieniu określonych warunków. Największy procent Tarczy finansowej przeznaczony jest dla MŚP – otrzymają one 50 miliardów złotych, co stanowi połowę funduszu Tarczy Finansowej. Mikroprzedsiębiorstwa otrzymają 25 miliardów złotych. Jest to jeden z pierwszych programów w Unii Europejskiej na taką skalę, dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie jego konsekwencji i przeprowadzenie oceny korzyści dla firm oraz całej gospodarki. W tym samym czasie podobny program został przyjęty we Francji. Nazywa się „Funduszem Solidarności Francuskiej” i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku wprowadzenia ograniczeń społecznych związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Polski i francuski programy mają kilka wspólnych uwarunkowań, które wyróżniają je wśród programów wsparcia finansowego przyjętych przez inne kraje: po pierwsze, są skierowane do mikro, małych i średnich firm; po drugie mają formę dotacji; a po trzecie, głównym kryterium kwalifikowalności firmy do ubiegania się o dofinansowanie jest to, że spadek obrotów spowodowany ograniczeniami społecznych powinien wynosić co najmniej 25% w Polsce i 50-70% we Francji. Trzeci warunek sprawia, że polskie i francuskie programy wsparcia są wyjątkowe, ponieważ żaden inny kraj w Europie nie wdrożył podobnych programów na swoim terytorium.

Aby zakwalifikować się do programów, mikroprzedsiębiorstwa i MŚP muszą mieć co najmniej 25% spadek obrotów w Polsce i 50% we Francji w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ten warunek pozwala na porównanie firm otrzymujących finansowanie i tych, które go nie otrzymują. Niniejsze badanie proponuje ocenę skuteczności programu. Głównym celem tego badania jest oszacowanie efektów programów dotacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP w Polsce oraz Francji. Główne pytanie badawcze to: jakie są skutki programów dotacyjnych w ramach Polskiej Tarczy Finansowej i Funduszu Solidarności Francuskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? A w szczególności: jaki jest wpływ tych programów na płynność i wyniki finansowe mikroprzedsiębiorstw i MŚP?

Istnieje kilka powodów, dla których badanie to będzie oceniać programy wsparcia finansowego skierowane do mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Po pierwsze, szacuje się, że luka finansowa wywołana kryzysem COVID-19 w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP odpowiada za ponad 50% spadku PKB Polski i Francji w 2020 roku. Po drugie, mikro firmy i MŚP są odpowiedzialne za lwią część PKB i zatrudnienia w Polsce oraz Francji, dlatego ich bankructwa miałyby niszczący wpływ na gospodarki tych krajów. Dlatego kluczowe jest zrozumienie skutków systemów wsparcia zapewnianych przez państwo podczas kryzysu, aby móc odpowiednio przygotować się na przyszłe pogorszenie koniunktury i wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia. Po trzecie, charakter tych programów subwencji finansowych jest bardzo wyjątkowy, ponieważ podobne subwencje dla przedsiębiorstw są zazwyczaj bardzo rzadko udzielane zgodnie z zasadami wspólnego rynku europejskiego.

Proponowane badanie będzie pierwszym projektem, który ma na celu przeprowadzenie ewaluacji ogólnokrajowych programów subwencji finansowych dostępnego dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP w warunkach kryzysowych. Wyniki tego badania będą niezwykle ważne dla decydentów w Polsce, Francji i na arenie międzynarodowej i będą miały następujące implikacje dla kształtowania polityki: zrozumienie skutków subwencji finansowych ukierunkowanych na wspieranie płynności firm w czasie kryzysu; oszacowanie wpływu subwencji finansowych na płynność i wyniki firm; ocena skuteczności mechanizmu progowego w procesie wyboru firm – czy próg spadku obrotów o 25%/50% jest skuteczny? Zrozumienie, które firmy i w jaki sposób skorzystały z dotacji – czy istnieje zróżnicowany efekt dotacji w zależności od wielkości firmy? Ponadto wyniki tego badania będą miały szczególne znaczenie dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Ponieważ są oni odbiorcami dotacji, muszą rozumieć, jakich efektów mogą oczekiwać od tej formy wsparcia publicznego. W ramach tego badania możliwe będzie oszacowanie przyczynowego wpływu dotacji na płynność i wyniki finansowe firm, a zatem decydenci w firmie będą mogli wykorzystać te informacje przy podejmowaniu decyzji, czy ubiegać się o takie dotacje w przyszłości. Wreszcie projekt przyniesie również ogromną wartość dla społeczeństwa. Niszczycielski efekt kryzysu koronawirusowego, nieproporcjonalnie krzywdzący mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią lwią część gospodarki, sprawia, że ich stabilność finansowa i dostęp do płynności mają ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest, aby programy wsparcia publicznego zostały przebadane, a ich skutki ocenione przed nadejściem kolejnego kryzysu.

 Kierownik projektu

pt.: „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/HS4/03586 (w ramach konkursu OPUS 21).

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem dr hab. Anety Hryckiewicz-Gontaczyk ma na celu oszacowanie efektów programów dotacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP w Polsce oraz Francji. Główne pytanie badawcze to: jakie są skutki programów dotacyjnych w ramach Polskiej Tarczy Finansowej i Funduszu Solidarności Francuskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? A w szczególności: jaki jest wpływ tych programów na płynność i wyniki finansowe mikroprzedsiębiorstw i MŚP?

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie związane z ekonometrią finansową/ekonomią/finansami lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • Posiadanie statusu:
  • studenta pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • Umiejętności w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym, w tym znajomość analizy danych panelowych, szeregów czasowych i programów do analizy danych (Stata, R, lub Python),

Dodatkowo mile widziana znajomość języka francuskiego na poziomie minimum B1.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Wsparcie zespołu badawczego na wszystkich etapach prac,
 • Zbieranie danych, tworzenie baz danych i planu zarządzania danymi,
 • Analiza statystyczna oraz przygotowanie modeli ekonometrycznych,
 • Wykonywanie prostych analiz opisowych,
 • Przeprowadzanie przeglądu literatury,
 • Upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych;
 • Udział w konferencjach i prezentacje referatów podczas warsztatów badawczych,
 • Współpraca z Kierownikiem projektu;
 • Inne prace zlecone przez Kierownika projektu

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia od grudnia 2022 (lub najszybciej możliwie po tym terminie) na 30 miesięcy
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie wynosi 2000 zł / miesięcznie

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 31.10.2022r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe (wsparcie MŚP w czasie pandemii)”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniające: dorobek naukowy kandydata (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, konferencjach); kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym (w tym informacje o poziomie znajomości języka angielskiego)
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o posiadaniu statusu studenta, uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej
 • mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do dr Olhy Zadorozhnej, na adres email: ozadorozhna@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 30.11.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na stanowisko stypendysty.

dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.
Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.

dr Olha Zadorozhna

Adiunkt w Zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych Akademii Leona Koźmińskiego. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Bocconi. Badawczo zajmuje się instytucjami ekonomiczno-politycznymi oraz ich odpornością na szoki. Pracuje nad kilkoma projektami międzynarodowymi badającymi polaryzację, sankcje oraz odporność gospodarczą i społeczną na kryzysy. Bada także odporność rynków finansowych i ich reakcje na konflikty zbrojne. Bierze udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez m.in. EU Horyzont, ERA-NET, Narodowy Centrum Nauki, Narodowy Centrum Badań i Rozwoju.