Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i regulacji na działalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń

Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i regulacji na działalność i stabilność zakładów ubezpieczeń

Kierownik projektu
Wiedza
dr Wojciech Strzelczyk
Kwota dofinansowania
Koszty
419 926 PLN
Czas trwania
01.02.2023 – 31.01.2026
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2022/45/B/HS4/00965 OPUS

Covid-19 jako przykład nieoczekiwanego zdarzenia wstrząsnął światem i spowodował znaczne straty w ludziach oraz znacząco wpłynął na gospodarkę światową. Działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zostały podjęte na szczeblu międzynarodowym. W rezultacie pandemia COVID-19 doprowadziła do globalnych zmian społeczno-gospodarczych. Środowisko makroekonomiczne w Europie silnie odczuło skutki lockdownu. Ponadto inwazja Rosji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ na światowy sektor ubezpieczeń w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W trwającym konflikcie zbrojnym należy rozważyć trzy rodzaje ryzyka: ryzyko polityczne, ryzyko transportowe i ryzyko cybernetyczne. Ukraina jest krajem objętym jednym z największych ryzyk przy ubezpieczeniach od ryzyka politycznego i kredytu kupieckiego. Straty z tytułu ubezpieczenia od ryzyka politycznego na Ukrainie odnotowane przez zakłady ubezpieczeń w związku z inwazją Rosji będą prawdopodobnie znaczne. Ponadto ubezpieczyciele podnieśli koszty ubezpieczenia statków handlowych pływających po Morzu Czarnym, co przyczyniło się do wzrostu stawek za transport towarów przez ten region dla statków, które mimo inwazji Rosji na Ukrainę zamierzają kontynuować żeglugę. Co więcej, zachodnie agencje wywiadowcze ostrzegają przed chaosem spowodowanym destrukcyjnym "rozprzestrzenianiem się" wszelkich potencjalnych rosyjskich cyberataków na ukraińską infrastrukturę narodową. W związku z tym obecna sytuacja gospodarcza, spowodowana kryzysem Covid-19 i inwazją Rosji na Ukrainę, znacząco wpłynęła na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń w Europie, ponieważ zakłady ubezpieczeń znajdują się w delikatnej sytuacji balansowania między ogromnym obciążeniem roszczeniami a własnym kapitałem i wypłacalnością. Jest to bardzo niepokojąca informacja, ponieważ zakłady ubezpieczeń są bardzo ważnym filarem wspierającym stabilność systemu finansowego W okresie dobrej koniunktury gospodarczej i finansowej niemal każda nowa regulacja wydaje się być skuteczna. Jednak kryzysy prawie zawsze wystawiają je na próbę. Z tego względu, bardzo istotna jest analiza wpływu nowych regulacji, COVID-19 praz inwazji Rosji na Ukrainę na zakłady ubezpieczeń w Europie. Dlatego też, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, celem projektu badawczego jest również zbadanie, w jak nowe regulacje, takie jak Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 17 "Umowy ubezpieczeniowe" wpływają na zakłady ubezpieczeń. MSSF 17 obowiązuje dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. i później. W związku z tym w najbliższych latach możemy spodziewać się znaczących zmian w sprawozdaniach finansowych i działalności europejskich zakładów ubezpieczeń. W związku z tym ogólnym celem niniejszego badania jest sprawdzenie, w jaki sposób nieoczekiwane wydarzenia, czynniki makroekonomiczne i nowe regulacje wpłynęły na zakłady ubezpieczeń w Europie. W badaniu zostaną przeanalizowane dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, w jaki sposób kryzys COVID-19 i inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęły na funkcjonowanie europejskich firm ubezpieczeniowych. W szczególności, jak wpłynęły one na wypłacalność, płynność, rentowność i stabilność europejskich firm ubezpieczeniowych. Po drugie, celem tego badania jest pogłębienie zrozumienia kwestii technicznych, operacyjnych i biznesowych, które mogą pojawić się w trakcie wdrażania nowych regulacji, takich jak MSSF 17, w zakładach ubezpieczeń. Omawiany projekt badawczy stanowi ważny wkład w debatę akademicką i z pewnością uzyskane wyniki będą obiektem zainteresowań regulatorów. Z punktu widzenia regulacyjnego niniejsze badanie zweryfikuje skuteczność zaproponowanych i wdrożonych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Dodatkowo sprawdzę, czy nowe regulacje, których zadaniem jest ochrona zakładów ubezpieczeń przed niewypłacalnością w przypadku ewentualnego kryzysu, wypełniają swoja rolę.

dr Wojciech Strzelczyk

Doktor nauk ekonomicznych. Główny Specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Rozwoju Regulacji. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca w Hebei Finance University. Specjalista z zakresu rachunkowości w tym międzynarodowych standardów rachunkowści (MSR) i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.  

Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i regulacji na działalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń” (OPUS 2022/45/B/HS4/00965). Prowadzi badania m.in. z zakresu implementacji MSSF 17 w zakładach ubezpieczeń, identyfikacji czynników determinujących stabilność finansową sektora ubezpieczeń w Europie oraz wpływu wdrożeń systemów Enterprise Resource Planning (ERP) w sektorze publicznym.