Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów

Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Kwota dofinansowania
Koszty
709 080 PLN
Czas trwania
01.02.2022 - 31.01.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2021/41/B/HS4/03664 OPUS

Sztuczna Inteligencja jest klasyfikowana jako technologia ogólnego przeznaczenia (general purpose technology). Jest to etykieta używana do opisania technologii, takich jak silnik parowy czy Internet, które posiadają znaczący, szeroki, trwały i powszechny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Takie technologie mogą również generować liczne bardziej wyspecjalizowane innowacje uzupełniające i inne technologie.

Patrząc na aktualny rozwój sztucznej inteligencji oraz jej potencjalne zastosowanie wielu sektorach gospodarki (od logistyki poprzez edukację, prawo, aż po sprzedaż czy medycynę) nie ma wątpliwości, że rosnące wykorzystanie automatyki i oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji będzie miało społeczny i ekonomiczny wpływ na organizacje, jak również na rynek pracy jako całość. Aktualnie toczy się debata na temat tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy. Pojawia się sporo obaw, że algorytmy sztucznej inteligencji będą stopniowo wypierać pracowników z rynku pracy. Prawda jest, że roboty i programy wykonują niektóre zadania, w których są wyspecjalizowane, w trybie 24/7. Chodzi tu przede wszystkim (choć nie tylko i nie zawsze) o realizację zadań powtarzalnych. Z drugiej strony, jak pokazuje niedawne badanie firmy IBM, rozwijająca się sztuczna inteligencja pozwala także na tworzenie nowych etatów. Podobne są konkluzje z raportu przedstawionego przez Światowe Forum Ekonomiczne, według którego roboty pomogą stworzyć prawie dwa razy więcej miejsc pracy niż zabiorą.

Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na wprowadzeniu sztucznej inteligencji do biznesu (a konkretnie do działań marketingowych). Sztuczna inteligencja nie ma w nim za zadanie zastępować pracy człowieka, tylko tę pracę wspierać, czyniąc ją bardziej efektywną, a także satysfakcjonującą. W niniejszym projekcie badamy pojęcie i praktyczne zastosowania tzw. wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Będzie to cały kompleks badań jakościowych i eksperymentów (także z wykorzystaniem sensorów pozwalających wyłapywać stan emocjonalny uczestników i uczestniczek badania), których głównym celem jest rzucenie nowego światła na różne wymiary współpracy między człowiekiem a maszyną w środowiskach pracy opartych na wiedzy. W ramach niniejszego grantu zaplanowano następujące kluczowe działania:

1. Zaprojektowanie i stworzenie działającego wirtualnego asystenta (będziemy korzystać z najnowszego generatora tekstu opartego na głębokich sieciach neuronowych, czyli GPT-3)

2. Badanie jakościowe: pogłębione wywiady częściowo ustrukturyzowane nt. percepcji współpracy człowiek-AI w pracy

3. Badanie ilościowe I: eksperyment weryfikujący wpływ współpracy człowiek-AI na produktywność w zadaniach związanych z prowadzeniem i tworzeniem kampanii marketingowych

4. Badania ilościowe II: powtórzenie eksperymentu w laboratorium z zastosowaniem miar psychofizjologicznych, czyli sensorów pozwalających lepiej zrozumieć emocje badanych.

Pytanie badawcze dotyczy tego, jak badani postrzegają sztuczną inteligencję w swojej pracy oraz jakie cechy AI byłyby niezbędne, by stworzyła ona efekty synergii z pracownikami.

Kierownik projektu

Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów

ogłasza konkurs nr 1/956/2022 na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki 1

O projekcie

Sztuczna Inteligencja jest klasyfikowana jako technologia ogólnego przeznaczenia (general purpose technology). Jest to etykieta używana do opisania technologii, takich jak silnik parowy czy Internet, które posiadają znaczący, szeroki, trwały i powszechny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Takie technologie mogą również generować liczne bardziej wyspecjalizowane innowacje uzupełniające i inne technologie.

Patrząc na aktualny rozwój sztucznej inteligencji oraz jej potencjalne zastosowanie wielu sektorach gospodarki (od logistyki poprzez edukację, prawo, aż po sprzedaż czy medycynę) nie ma wątpliwości, że rosnące wykorzystanie automatyki i oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji będzie miało społeczny i ekonomiczny wpływ na organizacje, jak również na rynek pracy jako całość. Aktualnie toczy się debata na temat tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy. Pojawia się sporo obaw, że algorytmy sztucznej inteligencji będą stopniowo wypierać pracowników z rynku pracy. Prawda jest, że roboty i programy wykonują niektóre zadania, w których są wyspecjalizowane, w trybie 24/7. Chodzi tu przede wszystkim (choć nie tylko i nie zawsze) o realizację zadań powtarzalnych. Z drugiej strony, jak pokazuje niedawne badanie firmy IBM, rozwijająca się sztuczna inteligencja pozwala także na tworzenie nowych etatów. Podobne są konkluzje z raportu przedstawionego przez Światowe Forum Ekonomiczne, według którego roboty pomogą stworzyć prawie dwa razy więcej miejsc pracy niż zabiorą.

Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na wprowadzeniu sztucznej inteligencji do biznesu (a konkretnie do działań marketingowych). Sztuczna inteligencja nie ma w nim za zadanie zastępować pracy człowieka, tylko tę pracę wspierać, czyniąc ją bardziej efektywną, a także satysfakcjonującą. W niniejszym projekcie badamy pojęcie i praktyczne zastosowania tzw. wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Będzie to cały kompleks badań jakościowych i eksperymentów (także z wykorzystaniem sensorów pozwalających wyłapywać stan emocjonalny uczestników i uczestniczek badania), których głównym celem jest rzucenie nowego światła na różne wymiary współpracy między człowiekiem a maszyną w środowiskach pracy opartych na wiedzy.

Pytanie badawcze dotyczy tego, jak badani postrzegają sztuczną inteligencję w swojej pracy oraz jakie cechy AI byłyby niezbędne, by stworzyła ona efekty synergii z pracownikami.

Wymagania

(weryfikowane na podstawie CV oraz przedstawionych dokumentów)

Wymagania obowiązkowe

Kandydat na stypendium naukowe NCN powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanym dalej Regulaminem)

Dodatkowe wymagania

 • Status studenta studiów w obszarze nauk społecznych lub nauk o zarządzaniu
 • doświadczenie w badaniach ilościowych i jakościowych
 • wiedza w zakresie sztucznej inteligencji
 • doświadczenie w badaniach eksperymentalnych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca przygotowanie artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (w tym w konferencjach naukowych)
 • doświadczenie w przygotowywaniu artykułów naukowych

Zadania wykonywane na stanowisku

 • Aktywny udział we wszystkich zadaniach projektowych
 • Desk research i bieżący przegląd literatury
 • Przeprowadzanie wywiadów
 • Prowadzenie badań eksperymentalnych w naukach społecznych 
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i referatów
 • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Warunki zatrudnienia

 • Okres pobierania stypendium (z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie): 36 miesięcy,
 • Miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 3700,00 PLN brutto,
 • Najwcześniejsza możliwa data zatrudnienia: Luty 2022 r.

Wymagane dokumenty

 • Skan lub zdjęcie CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatom, z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji.

UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

 • Skan dokumentu poświadczającego status studenta (ważna legitymacja, oświadczenie z uczelni);

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Procedura rekrutacji

 1. Złożenie dokumentów

Skany Wymaganych dokumentów (preferowany format PDF) powinny być przesłane na adres nauka@kozminski.edu.pl do 25.01.2022 23:59, z dopiskiem w temacie: Stypendium NCN nr 1/956/2022

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Komisja Stypendialna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy spełniają Wymagania obowiązkowe i przesłali komplet Wymaganych dokumentów

 

 1. Decyzja

Decyzję dotyczącą rekrutacji planuje się ogłosić do 31 stycznia, 2022.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. 

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące projektu i ogłoszenia, należy kierować do kierownika projektu: prof. ALK, dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, aprzegalinska@kozminski.edu.pl

Projekt: Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2021/41/B/HS4/03664)

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny kandydatów biorących udział w konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (nr 1/956/2022), w projekcie badawczym „Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów” (nr 2021/41/B/HS4/03664), ogłoszonym 11 stycznia 2022 r., wybrany został Pan Konrad Sowa.

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Jest Profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w katedrze MINDS (Management in Networked and Digital Societies) w ALK. Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką The New School for Social Researchw Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 r. rozpoczęła staż badawczy w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA.