Stypendia i kredyty 

Terminy, miejsce i sposób składania wniosków o stypendia na rok akad. 2020/2021 są następujące: 

  • od 28 września do 5 października 2020 r.  - o stypendia ministra 
    Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium ministra proszeni są o jak najszybszy kontakt z Biurem ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych.
  • od 1 października do 10 października 2020 r. – o stypendia socjalne,
  • do 1 października do 15 października 2020 r. –  o stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • od 15 października do 31 października 2020 r. – o stypendia rektora 

 

Wnioski można składać:
(proszę czytać uważnie - nigdzie NIE jest napisane, że wniosek można wysłać w postaci skanu mailem. NIE MOŻNA)

1. DO SKRZYNKI z napisem "stypendia" w recepcji budynku D  - po wrzuceniu wniosku należy wysłać powiadomienie na adres mailowy paulinasidor@kozminski.edu.pl; dopiero otrzymanie maila zwrotnego z potwierdzeniem, że wniosek wpłynął (czyli został wyjęty ze skrzynki) będzie oznaczało przyjęcie wniosku
LUB
2. poprzez wysłanie ich POCZTĄ tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem "stypendia" lub na nazwisko Magdalena Skopiec (proszę o wysłanie maila z informacją, że wniosek o stypendium .... (jakie stypendium) został wysłany pocztą w dniu ... - na adres mailowy paulinasidor@kozminski.edu.pl), (UWAGA! W przypadku wniosków o stypendium rektora, oprócz wysłania wniosku pocztą, proszę równolegle, dodatkowo wysłać również jego skan mailem wraz z informacją o fakcie wysłania pocztą - tylko w celu informacyjnym, wysłanie skanu NIE oznacza złożenia wniosku)
LUB
tylko gdy jest to niezbędne, sytuacja jest skomplikowana i wymaga wyjaśnienia przed złożeniem wniosku lub gdy chodzi o potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem:
3. OSOBIŚCIE w siedzibie uczelni (w recepcji budynku D należy zgłosić wizytę w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, pracownik biura zejdzie do  stanowiska obsługi studenta w przestrzeni otwartej: w holu recepcji); przyjęcia tylko w godzinach dyżurów - link lub po wcześniejszym umówieniu się na inną godzinę (bardzo przepraszamy, ale nie będziemy obsługiwać osób nieumówionych, które zjawią się poza godzinami dyżuru; wiąże się to zarówno z dezorganizacją pracy, jak i kwestią zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemiologicznej). 

PROSZE NIE WYSYŁAĆ DODATKOWYCH MAILI NA INNY ADRES NIZ PODANY WYŻEJ - to bardzo utrudnia pracę organizacyjnie.

KOPIA  A ORYGINAŁ DOKUMENTU:

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii dokumentów, które nie zostały pozyskane obecnie, tylko na potrzeby wniosku, typu orzeczenie o niepełnosprawności, wyroki sądu, akty urodzenia. Z tym, że na wniosek Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej student jest zobowiązany do okazania oryginału dokumentu.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę okazać oryginał każdego dokumentu składanego w postaci kserokopii do wglądu.

W przypadku składania wniosku do skrzynki lub pocztą proszę na kopii napisać:
"Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o  to poproszony" - data, podpis.

Ewentualnie, w przypadku składania wniosku do skrzynki, proszę zapytać w recepcji, czy pracownik biura może zejść do Państwa tylko w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Informacje o stypendiach (w tym o wnioskach po terminie).

Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki.