Stypendia i kredyty 

Regulamin świadczeń dla studentów  

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akad. 2020/2021, wprowadzony zarządzeniem Rektora z dn. 28 września 2020 r. - pobierz plik.

Załączniki do Regulaminu na rok akad. 2019/20

ZAŁĄCZNIKI 
§ 32 Regulamin świadczeń dla studentów w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2019/20 wprowadza następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów;
2) Załącznik nr 1.1 – oświadczenie studenta o swoich dochodach i oświadczenia o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny, w tym o dochodach niepodlegających opodatkowaniu;
3) Załącznik nr 1.2 - wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c,   30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.200, z późn. zm.);
4) Załącznik nr 1.3 – wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku;
5) Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz oświadczenie potwierdzające dotychczasowy okres studiowania nie dłuższy niż 6 lat;
6) Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych;
7) Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie stypendium rektora;
8) Załącznik nr 4A – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora, jeśli podstawą ubiegania się  jest średnia ocen;
9) Załącznik nr 4B – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora, jeśli podstawą ubiegania się  są osiągnięcia sportowe;
10) Załącznik nr 4C – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora, jeśli podstawą ubiegania się  są osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
11) Załącznik nr 4D - uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora, jeśli podstawą ubiegania się  są wyniki odpowiedniej olimpiady lub wyniki sportowe w zawodach o tytuł Mistrza Polski;
12) Załącznik nr 5   wniosek o przyznanie zapomogi;
13) Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO;
14) Załącznik nr 7 - dyspozycja przekazywania przyznanych świadczeń na wskazany przez studenta rachunek bankowy;
15) Załącznik nr 8 – Zasady podziału dotacji na świadczenia dla studentów oraz zmiany wysokości świadczeń;
16) Załącznik nr 9 – Zasady ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne;
17) Załącznik nr 10 - Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna - tryb powoływania oraz skład komisji.


Załączniki 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, będące drukami wniosków i oświadczeniami są do pobrania w "Druki wniosków"