Stypendia i kredyty 

Regulamin pomocy materialnej  

Regulamin pomocy materialnej

Uaktualnione informacje o stypendiach na rok akad. 2019/2020 oraz Regulamin świadczeń będą dostępne na stronie od połowy września. 

Regulamin pomocy materialnej ALK na rok akad. 2018/2019, wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 54-2017/2018 z dn. 5 września 2018 r. - pobierz plik

Załączniki do Regulaminu na rok akad. 2018/19

ZAŁĄCZNIKI 
§ 33 Regulaminu pomocy materialnej na rok akademicki 2018/19 wprowadza następujące załączniki:
1)    Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów oraz doktorantów;
2)    Załącznik nr 1.1 – oświadczenie studenta oraz doktoranta o swoich dochodach i oświadczenia o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny, w tym o dochodach niepodlegających opodatkowaniu;
3)    Załącznik nr 1.2 - wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.200, z późn. zm.);
1)    Załącznik nr 1.3 – wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym
z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku;
2)    Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów;
3)    załącznik nr 2A - wzór oświadczenia doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów doktoranckich;
4)    Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5)    Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów;
6)    Załącznik nr 4A – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się  jest wysoka średnia ocen;
10)    Załącznik nr 4B – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się  są wysokie wyniki sportowe;
11)    Załącznik nr 4C – uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się  są osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
12)    Załącznik nr 4D - uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się  są wyniki odpowiedniej olimpiady;
13)    Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów;
14)    Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie zapomogi;
15)    Załącznik nr 7 - dyspozycja przekazywania przyznanych świadczeń na wskazany przez studenta lub doktoranta rachunek bankowy;
16)    Załącznik nr 8 – Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz zmiany wysokości świadczeń;
17)    Załącznik nr 9 – Zasady ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne;
18)    Załącznik nr 10 - Zasady powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, tryb prac oraz zasady postępowania  w sprawach o przyznanie świadczeń.


Załączniki  nr 1 - 7, będące drukami wniosków i oświadczeniami są do pobrania w "Druki wniosków"

Załączniki  nr 2, 2A i 7 - będą dostępne po przyznaniu stypendiów.