Stypendia i kredyty 

PRZEPISY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.) - pobierz plik (tekst ujednolicony ze strony sejmu)

Ww. ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. została uchylona, jednaka zawarte w niej przepisy o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązują do 30.09.2019 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668, z późn.zm.) - pobierz plik (zawarte w niej przepisy o pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2019 r.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1669) - pobierz plik

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 r. poz.2220, z późn.zm.) - pobierz plik (tekst ujednolicony ze strony sejmu).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2017 r., poz. 1466) - pobierz plik

Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2018 r., poz.2096) - pobierz plik