Stypendia i kredyty 

KREDYTY STUDENCKIE 

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne  z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, dzięki czemu są nisko oprocentowane.

Informacje o kredytach studenckich znajdują się na stronie ministerstwa - link oraz na stronie Konstytucja dla Nauki - link

Informacje na rok akad. 2018/2019 są aktualne także na rok akad. 2019/2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich - pobierz plik

UWAGA!!!

Zgodnie z art.79 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz U 2020 poz 695): 

Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 zawiesza się spłatę kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Zaświadczenie o studiach - jeden z dokumentów wymaganych przez bank

Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej.

Zaświadczenie do banku wystawione zostaje w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) - pok. D-213; zaświadczenie podpisane musi zostać przez osobę upoważnioną przez Rektora.

Podstawą wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przez pracownika właściwego dziekanatu  statusu studenta. Student powinien najpierw uzyskać potwierdzenie danych na zaświadczeniu w dziekanacie.  Z zaświadczeniem z dziekanatu student powinien udać się do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych po zaświadczenie do banku. 

DROGA MAILOWA
Możliwe jest przesłanie do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) drogą mailową (skopiec@alk.edu.pl)  prośby o wydanie zaświadczenia. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, poziom studiów (I st./II st./jednolite magisterskie).

Zaświadczenie zostanie przygotowane na podstawie takiego zgłoszenia, potwierdzone w dziekanacie, a student zostanie drogą mailową powiadomiony o terminie odbioru zaświadczenia w BdsSiSN.

Wysokość dochodu uprawniająca do kredytu w roku akad. 2019/2020 oraz 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2500 zł, zaś w roku akad. 2020/2021 wynosi 3.000 zł.

Banki, w których można złożyc wniosek o kredyt studencki
  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów, którzy mogą wystąpić o częściowe umorzenie kredytu

Na wniosek studenta lub doktoranta kredyt studencki może zostać umorzony:

  •     w 50% – w przypadku gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  •     w 35% – w przypadku gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  •     w 20% – w przypadku gdy gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%


– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Zarządzenie Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie organizacji procesu wyłaniania najlepszych absolwentów  - pobierz plik

Najlepsi absolwenci po roku akad. 2018/2019

Listy najlepszych absolwentów są sporządzane do 30 listopada każdego roku, w terminie do 31 grudnia są zatwierdzane przez Rektora w porozumieniu z samorządem studenckim, a następnie ogłaszane w tym miejscu.

Listy najlepszych absolwentów po roku akad. 2018/2019 na poszczególnych poziomach studiów (grudzień 2019):

studia pierwszego stopnia - pobierz plik
studia drugiego stopnia - pobierz plik
studia jednolite magisterskie - pobierz plik