Stypendia i kredyty 


Kontakt: 
Magdalena Skopiec

Brak wyników do pokazania

KREDYTY STUDENCKIE 

Informacje o kredytach studenckich w roku akad. 2017/18 znajdują się także na stronie ministerstwa - link.

UWAGA - od 21 października 2017 r. ZMIANA PRZEPISÓW!

nowe rozporządzenie - pobierz plik

Poniższe informacje nie uwzględniają jeszcze zmian od 21.10.2017. Uaktualnione zostały tylko "Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów".

Zaświadczenie o studiach do banku

Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami do dnia 20 października zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Poza przypadkiem ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, student występuje do uczelni o wydanie zaświadczenia o odbywaniu studiów również gdy:

- korzystał z kredytu na studiach pierwszego stopnia i zamierza korzystać nadal na studiach drugiego stopnia,

- występuje do banku  z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów,

- przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej.

Zaświadczenie o studiach do banku wystawione zostaje w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych - na odpowiednim druku. W roku akad. 2017/18 zaświadczenie można otrzymać po 1 października 2017 r.

Podstawą wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przez pracownika właściwego dziekanatu  statusu studenta. Student powinien uzyskać potwierdzenie danych na zaświadczeniu w dziekanacie. (druk zaświadczenia - do pobrania). Z zaświadczeniem z dziekanatu student powinien udać się do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (pok. D-213) po zaświadczenie do banku. 

DROGA MAILOWA
Możliwe jest przesłanie do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych drogą mailową (skopiec@alk.edu.pl)  wniosku o wydanie zaświadczenia.  Zaświadczenie zostanie przygotowane na podstawie takiego zgłoszenia, potwierdzone w dziekanacie, a student zostanie drogą mailową powiadomiony o terminie odbioru zaświadczenia.

Student, który pobiera kredyt musi przedstawić w banku do dnia 31 października i do dnia 31 marca ważną legitymację studencką! (ust.1 § 10 rozporządzenia ministra z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kredytów studenckich).
A także, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia, jest zobowiązany do powiadomienia banku o wszelkich zmianach w toku studiów, które wpłyną na jego status lub termin ukończenia studiów. Należy więc koniecznie powiadamiać bank np. o skreśleniu, urlopie, niezaliczeniu semestru, ukończeniu studiów.

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018
28 sierpnia 2017 r. (w oparciu o informacje ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Co to są kredyty studenckie?
Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne  z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, dzięki czemu są nisko oprocentowane. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.
Podstawę prawną stanowi  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1, z późn.zm.).

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?
O kredyt mogą się ubiegać studenci i doktoranci, będący osobami cywilnymi, o których mowa w ustawie  z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn.zm.), bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się także kandydaci na studia.

Na jaki okres i w jakiej wysokości udzielane są kredyty?
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim. W roku akad. 2017/18 miesięczna rata kredytu  wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona) lub 400 zł (rata obniżona). We wniosku należy wskazać kwotę.

Obowiązki kredytobiorcy, warunki wypłacania kredytu
Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, a w przypadku, gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Doktorant jest zobowiązany do przedstawiania ważnej legitymacji doktoranta raz w roku - do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?
Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć - w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, która wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017).

Na wniosek kredytobiorcy,  w przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu,  bank (na wniosek kredytobiorcy) może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy

W jakich przypadkach spłata kredytu może ulec zawieszeniu?
Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utrata stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?
Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informację na temat kredytów?
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w wybranym banku.

Które banki udzielają kredytów studenckich?
O kredyt studencki student może się ubiegać  w jednym z następujących banków:

1. Bank PEKAO SA,

2. PKO Bank Polski SA,

3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

4. SGB - Bank SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia),  dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2017/2018 upływa 20 października 2017 r.

W terminie do dnia 20 listopada 2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.
Umowy o kredyt będą podpisywane do 31 grudnia 2017 r.

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?
Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu w roku akad. 2017/18 wynosi 2.500 zł netto.
Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty. W przypadku oceny pozytywnej (ocena dokonywana jest najpóźniej do 20 listopada 2017 r.) bank zaproponuje studentowi podpisanie umowy.

Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku akad. 2017/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek  resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak 2.500 zł- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500zł,- 90 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2.000 zł.

Informacje w sprawie poręczeń BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczać studentom zamieszkałym na obszarze wiejskim do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Przypomnienie ważnych terminów:
do 20.10.2017 r. składanie wniosków,
do 20.11.2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu,
do 30.11.2017 r. w przypadku decyzji odmownej banku (z powodu niewystarczającego zabezpieczenia spłaty), student ma prawo złożyć wiosek w innym banku,
do 31.12.2017 r. są podpisywane umowy między bankiem a studentem,
do 31.10 oraz do 31.03 w trakcie pobierania kredytu, student zobowiązany jest przedstawiać w banku ważną legitymacje studencką.

Załączniki
Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U.  poz. 1304, z póżn.zm.) - pobierz plik

Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 r., poz.1) - pobierz plik

Informacje na stronach banków

Sprawdź informacje o preferencyjnych kredytach studenckich na stronach banków. Zasady przyznawania kredytów są wszędzie takie same - zgodne z rozporządzeniem, ale nieznacznie różnią się w poszczególnych bankach procedury i wysokości opłat.

PKO Bank Polski SA - zakładka "Uczniowie i studenci"" - "Kredyty i pożyczki" - "Preferencyjny kredyt studencki".

Bank Polskiej Spółdzielczości SA - zakładka  "Klienci indywidualni" - "Kredyty" - "Kredyty inne" - "Kredyt studencki".

Bank PEKAO S.A.

SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zakładka "Dla klientów indywidualnych" - "Kredyt studencki" (brak informacji szczegółowych na stronie, o szczegóły trzeba pytać w oddziałach banku)

Umarzanie kredytu

Informacje o umarzaniu kredytów znajdują się na stronie ministerstwa:

www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady.html

Szczegółowe kwestie umarzania kredytów studenckich uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.).

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów

UWAGA: w związku z nowym rozporządzeniem ministra (pobierz plik) i zmianą przepisów od 21 października 2017 r. - obowiązuje nowe zarządzenie Rektora ALK w sprawie organizacji procesu wyłaniania najlepszych absolwentów.

Zgodnie z  par. 21 ust. 4 ww. rozporządzenia ministra - listy najlepszych absolwentów będą ogłaszane każdego roku do dnia 31 grudnia. Listy absolwentów po roku 2016/2017 zostały już ogłoszone poniżej.

Zarządzenie nr 6-2017/2018 z dn. 13 listopada 2017 r. - pobierz plik

 

5% najlepszych absolwentów po roku akad. 2016/2017

Listy najlepszych absolwentów po roku akad. 2016/2017 na poszczególnych poziomach studiów:
studia pierwszego stopnia - pobierz plik
studia drugiego stopnia - pobierz plik
studia jednolite magisterskie - pobierz plik5% najlepszych absolwentów po roku akad. 2015/2016

Listy 5% najlepszych absolwentów na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów w ramach danego kierunku:
prawo - pobierz plik
administracja studia I stopnia - pobierz plik
administracja studia II stopnia - pobierz plik
ekonomia studia I stopnia - pobierz plik
ekonomia studia II stopnia - pobierz plik
finanse i rachunkowość studia I stopnia - pobierz plik
finanse i rachunkowość studia II stopnia - pobierz plik
zarządzanie studia I stopnia - pobierz plik
zarządzanie studia II stopnia - pobierz plik