Stypendia i kredyty 

Informacje o stypendiach 

Wnioski o stypendia na rok akad. 2020/2021 będą przyjmowane w październiku - terminy

Stypendia, o które może się ubiegać STUDENT (każde stypendium zostało omówione poniżej)

1) stypendium socjalne 

(student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. z  tytułu zamieszkania w Warszawie lub okolicach, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie) 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych

3) stypendium rektora 

4) stypendium ministra

5) stypendia Fundacji Koźmińskich
wszystkie sprawy należy załatwiać bezpośrednio w fundacji - strona fundacji

6) Student może także ubiegać się o jednorazową zapomogę.

Informacje o różnych stypendiach na terenie całej Polski, o które studenci mogą ubiegać się samodzielnie, poza uczelnią - można znaleźć w serwisie mojestypendium.pl

Informacje ogólne
 • Sprawy związane z pomocą materialną dla studentów ALK omówione są w „Regulaminie świadczeń dla studentów w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2020/21" - plik będzie dostępny wkrótce.
 • Wnioski należy składać - link
 • Jeden student może otrzymywać różne stypendia. O zapomogę może ubiegać się każdy student spełniający warunki jej przyznania, niezależnie od tego, jakie stypendia otrzymuje.
 • O stypendia i zapomogi może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych w trakcie całego roku akademickiego, jednak po przyznaniu stypendiów w odpowiedzi na wnioski złożone w podanych wyżej terminach, może już nie być środków finansowych na przyznawanie kolejnych stypendiów w późniejszym terminie. Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po 31 października.
 • W czasie pierwszego urlopu student ma prawo ubiegać się o stypendia.
 • Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy). Wyjątkiem są sytuacje, gdy rok akad. danego studenta trwał tylko jeden semestr lub będzie trwał tylko jeden semestr - wówczas stypendium również przyznawane jest tylko na semestr. Na wnioski złożone po terminie stypendia są przyznawane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student się obronił lub został skreślony z listy studentów lub ukończył inne studia, których ukończenie ma wpływ na jego prawo do stypendiów. W przypadku wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych z okresowym orzeczeniem o niepełnosprawności krótszym niż rok akademicki - stypendium może być przyznane tylko na okres ważności orzeczenia.
 • Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (niezależnie od tego, czy studiuje na jednej uczelni, czy na różnych).
 • Studentowi, który posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem, że student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

 • Studentowi, który posiada tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, na kolejnych studiach pierwszego stopnia nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem dotyczącym stypendium dla osób niepełnosprawnych - jak wyżej.

  Student po ukończeniu studiów z tytułem magistra lub równorzędnym nie ma prawa na kolejnych studiach do pomocy materialnej; student, który ukończył studia I stopnia ma prawo do świadczeń, jeśli kontynuuje studia na studiach II stopnia lub jednolitych, ale nie ma prawa do świadczeń na kolejnych studiach I stopnia.

 • Na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich studentowi przysługują stypendia i zapomogi TYLKO przez okres 6 lat (nie dłużej). Przy czym 6 lat dotyczy okresu studiowania, z zastrzeżeniem jak wyżej dotyczącym studentów niepełnosprawnych. Do okresu 6 lat wlicza się łączny okres wszystkich studiów, ukończonych i nieukończonych, a także czas urlopu. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia okresy studiowania sumuje się.
  UWAGA!!! Powyższy przepis nie był stosowany w okresie epidemii do 30 września, od 1 października 2020 r. obowiązuje znowu.

 • Druki wszystkich wniosków i oświadczeń są do pobrania w "Druki wniosków".
 • System pomocy materialnej dla studentów opiera się na środkach finansowych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przyznawana jest z budżetu państwa.

Dotacja taka przyznawana jest uczelni przez ministerstwo na rok kalendarzowy, co oznacza, że w roku akademickim 2020/2021 na miesiące październik - grudzień dysponować będziemy funduszami z dotacji na rok 2020, zaś na miesiące styczeń-lipiec dysponować będziemy środkami z dotacji na rok 2021, której wysokość poznamy najwcześniej w marcu 2021 roku.
Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2020/2021 określi Komisja Stypendialna, w oparciu o stan środków finansowych i liczbę wniosków o stypendia, które spełniają warunki ubiegania się.

 • Przykład: miesięczne kwoty stypendiów w roku akad. 2019/2020 (kwoty stypendiów mogą się zmieniać w poszczególnych latach akademickich):
  - socjalne 1.450 zł, socjalne zwiększone 1.650 zł
  - dla osób niepełnosprawnych 450 zł (stopień lekki) lub 620 zł (stopień umiarkowany) lub 850 zł (stopień znaczny)
  - rektora od 100 zł do 1.300 zł (stypendia rektora tylko za średnią ocen: 350 zł lub 450 zł lub 550 zł lub 650 zł lub 750 zł)
Przyznawanie, utrata prawa, wypłaty
 • Stypendia i zapomogi przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta. Stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych i rektora przyznawane są na rok akademicki.
 • W pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w terminach: do 10 października o stypendia socjalne, do 15 października o stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz do 31 października o stypendia rektora; wnioski złożone w późniejszym terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków ubiegania się, z powodu braku środków finansowych, przy czym wnioski o stypendium rektora należy składać tylko do 31 października z uwagi na konkursowy charakter stypendium (stypendium rektora  nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony po 31 października).
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; ewentualne odwołanie od tej decyzji ma prawo złożyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • W skład każdej komisji wchodzi 2 pracowników uczelni i 4 studentów delegowanych przez samorząd.
 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualnej Uczelni.
 • Na początku każdego roku akademickiego student jest zobowiązany złożyć (lub uaktualnić w przypadku zmiany) w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych - dyspozycję z numerem  konta bankowego, na który uczelnia będzie przesyłać kwotę przyznanego mu stypendium (wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów); jeśli student składał dyspozycję w latach wcześniejszych i jest ona nadal aktualna - nie musi już składać dyspozycji w związku z przyznaniem stypendium w roku 2020/21. 
 • Wypłaty realizowane są co miesiąc, przed zrealizowaniem każdej wypłaty sprawdzany jest status każdego studenta (brak statusu studenta oznacza utratę prawa do stypendium).
 • Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni  roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji ministerstwa, z zastrzeżeniem, że data pierwszej wypłaty realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania danego stypendium (od daty decyzji), 
 • Pierwsza wypłata przyznanego stypendium jest na ogół realizowana pod koniec listopada, wypłacane są wówczas dwie raty: za październik i za  listopad.
 • Wypłata ostatniej raty (raty za lipiec) realizowana jest w pierwszym tygodniu lipca, po sprawdzeniu statusu studentów (studentom, którzy obronili się w czerwcu, rata za lipiec nie przysługuje).
 • W praktyce, wpływu raty stypendium należy spodziewać się w drugiej połowie danego miesiąca. W Aktualnościach, w momencie wpływu środków z ministerstwa na konto uczelni, pojawia się zawsze komunikat o konkretnej dacie wypłaty. Brak komunikatu oznacza brak wpływu środków.
 • Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło:
  1) skreślenie z listy studentów,
  2) ukończenie studiów, na których pobierane jest stypendium,
  3) ukończenie innych studiów, które skutkuje utratą prawa do stypendium:
  - ukończenie innych studiów z tytułem magistra lub równorzędnym pozbawia prawa do stypendiów,
  - ukończenie innych studiów I stopnia przez studenta, który pobiera stypendium na studiach I stopnia pozbawia go prawa do tego stypendium.
  Ostatnia rata jest wypłacane za miesiąc, w którym decyzja wygasła, wypłaty kolejnych rat nie są realizowane.

 

Prawo cudzoziemców do stypendiów

Prawo cudzoziemców do ubiegania się o stypendia z budżetu państwa (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz jednorazowa zapomoga) jest zróżnicowane i zależy m.in. od daty rozpoczęcia studiów.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 lub później

mają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz o zapomogę na zasadach określonych w art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapomoga

O zapomogę mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 lub później

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  „Znalazł się” - czyli coś się stało, coś się zmieniło, jest różnica między normalną, dotychczasową sytuacją a tą nową, trudną.  We wniosku trzeba podać konkrety: daty, fakty, wydarzenia, opis sytuacji finansowej przed znalezieniem się w trudnej sytuacji życiowej i po znalezieniu się w trudnej sytuacji życiowej - jaka jest różnica. Kwotę zapomogi ustala każdorazowo Komisja Stypendialna.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 lub później, tylko jeśli należą do jednej z niżej wymienionych grup:

1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenci Długoterminowi Unii Europejskiej;

2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

3. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

5. posiadacza Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6. cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

O stypendium socjalne może ubiegać się student  w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę  w rodzinie nie może być wyższy niż 1.051,70 PLN.

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu.
W roku akad. 2019/2020 miesięczna kwota stypendium socjalnego wynosiła: 1.450 PLN.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 i póxniej, jeśli posiadają dokument potwierdzający ich niepełnosprawność wydany przez polski organ orzekający.

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu.
W roku akad. 2019/2020 miesięczne kwoty stypendium wynosiły: 450 PLN, 620 PLN, 850 PLN.

Stypendium rektora

O stypendium rektora mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 lub później.

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

- w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią arytmetyczną ocen przynajmniej 4,50 lub

- w poprzednim roku akademickim miał osiągnięcia naukowe/artystyczne lub

- w poprzednim roku akademickim miał osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie krajowym.

Wnioski przyjmowane są raz w roku:  w październiku.

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu. W roku akad. 2019/2020 miesięczne kwoty stypendium rektora za średnią ocen wynosiły: 350 PLN, 450 PLN, 550 PLN, 650 PLN, 750 PLN.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 

mają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz o zapomogę, na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym

Zapomoga

O zapomogę mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, tylko jeśli należą do jednej z niżej wymienionych grup:

1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. posiadacze ważnej Karty Polaka

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi ustala każdorazowo Komisja Stypendialna. O zapomogę może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. „Znalazł się” - czyli coś się stało, coś się zmieniło, jest różnica między normalną, dotychczasową sytuacją a tą nową, trudną.  We wniosku trzeba podać konkrety: daty, fakty, wydarzenia, opis sytuacji finansowej przed znalezieniem się w trudnej sytuacji życiowej i po znalezieniu się w trudnej sytuacji życiowej - jaka jest różnica.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, tylko jeśli należą do jednej z niżej wymienionych grup:

1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066

oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. posiadacze ważnej Karty Polaka

O stypendium socjalne może ubiegać się student  w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 1.051,70 PLN.

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu.
W roku akad. 2019/2020 miesięczna kwota stypendium socjalnego to: 1.450 PLN.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, jeśli posiadają dokument potwierdzający ich niepełnosprawność wydany przez polski organ orzekający oraz należą do jednej z niżej wymienionych grup:

1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. posiadacze ważnej Karty Polaka

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu.
W roku akad. 2019/2020 miesięczne kwoty stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosiły: 450 PLN, 620 PLN, 850 PLN.

Stypendium rektora

O stypendium rektora mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, tylko jeśli należą do jednej z niżej wymienionych grup:

1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów; 

2. posiadacze ważnej Karty Polaka

3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

4. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

8. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

9. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10. cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

- w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią arytmetyczną ocen przynajmniej 4,50 lub

- w poprzednim roku akademickim miał osiągnięcia naukowe/artystyczne lub

- w poprzednim roku akademickim miał osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie krajowym.

Wnioski przyjmowane są raz w roku:  w październiku.

Na każdy rok akad. kwoty stypendium ustala Komisja Stypendialna w oparciu o liczbę wniosków i stan funduszu.
W roku akad. 2019/2020 miesięczne kwoty stypendium rektora za średnią ocen wynosiły: 350 PLN, 450 PLN, 550 PLN, 650 PLN, 750 PLN.

Stypendium socjalne

 • O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 • W ALK w roku akad. 2020/21 miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1.051,70 zł. Na potrzeby wniosku na rok akad. 2020/21 dochód liczony będzie na podstawie roku 2019, z uwzględnieniem tzw. "uzyskania dochodu po roku 2019". Studenci z dochodem wyższym niż ustalony próg nie mają szansy uzyskania stypendium (niezależnie od tego, czy dochód wynosiłby o 1 zł, czy o 1.000 zł za dużo). Studenci z dochodem poniżej 528,00 zł muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - pod rygorem nieprzyznania stypendium.
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do 10 miesięcy, od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Termin składania wniosków: do 10 października (kwestia terminów: patrz wyżej "Informacje ogólne").
 • O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student w szczególnie uzasadnionych przepadkach, np. w przypadku zamieszkania czasowego w Warszawie lub okolicach, gdyż dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.

Szczegóły można znaleźć w "Do wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2020/2021 - wskazówki i informacje"

Zapomoga
 • Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy.
 • Zapomoga może być przyznana każdemu studentowi (stacjonarnemu i niestacjonarnemu) który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  Student powinien uzasadnić i udokumentować trudną sytuację życiową, w której się znalazł.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 • Kwotę zapomogi, która jest jednorazową wypłatą, określa każdorazowo Komisja Stypendialna.
 • O zapomogę może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. „Znalazł się” - czyli coś się stało, coś się zmieniło, jest różnica między normalną, dotychczasową sytuacją a tą nową, trudną.  We wniosku trzeba podać konkrety: daty, fakty, wydarzenia, opis sytuacji finansowej przed znalezieniem się w trudnej sytuacji życiowej i po znalezieniu się w trudnej sytuacji życiowej - jaka jest różnica.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

orzeczenie o niepełnosprawności lub

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 • Aktualny dokument  potwierdzający niepełnosprawność, wydany przez polski organ orzekający, jest jedynym dokumentem, który należy załączyć do wniosku (w przypadku dołączenia kserokopii dokumentu, należy okazać oryginał do wglądu).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – na 10 miesięcy, jeśli orzeczenie ma charakter trwały lub na część roku akademickiego w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki; stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.
 • Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata ub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
  UWAGA - wyjatek!
  Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (termin składania wniosków: do 15 października; kwestia terminów: patrz "Informacje ogólne"). W przypadku stypendium przyznanego w oparciu o okresowe orzeczenie o niepełnosprawności na okres krótszy niż rok akademicki - student musi złożyć kolejny wniosek oparty o nowe orzeczenie, jeśli chce ubiegać się o to stypendium na pozostałą część roku akademickiego.
Stypendia rektora - informacje ogólne

1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, tj. w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019, poz.1481), przedstawia zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz.125, z późn.zm.).
Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, tj. w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 r. poz.1468), przedstawia zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego, który zgodnie z art. 13 ustawy,  ma wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie. Zgodnie z art. 11 ust.5 ustawy Minister Sportu i Turystyki ogłasza wykaz polskich związków sportowych, wykaz widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Stypendium  rektora może otrzymać student, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który posiada wpis na kolejny rok studiów i który będąc studentem w roku akademickim 2019/2020:
1)    uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, co oznacza uzyskanie arytmetycznej średniej ocen  w wysokości przynajmniej 4,50 lub
2)    miał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym lub
3)    miał osiągnięcia naukowe lub
4)    miał osiągnięcia artystyczne.
Średnia ocen i osiągnięcia muszą być z roku akad. 2019/2020 (od 01.10.2019 do 30.09.2020).
Wyjątkowo w roku akad. 2020/21 również osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne uzyskane w miesiącu październiku 2020 r. (lub listopadzie) mogą być podstawą ubiegania się o stypendium rektora - jeśli termin zawodów, konkursów, publikacji itp. wcześniej planowanych  w roku akademickim 2019/2020 został przesunięty na październik 2020 r. z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. O stypendium rektora  NIE MOŻE ubiegać się student, który powtarzał rok lub semestr w roku akad. 2019/2020 oraz student drugiego roku studiów, który nie zaliczył pierwszego roku i ma wpis na rok drugi z powtarzaniem przedmiotów (nie dotyczy studentów studiów drugiego stopnia).

4. Podstawą ubiegania się o stypendium rektora  jest spełnienie przynajmniej jednego z wymienionych wyżej warunków (np. można ubiegać się o stypendium na podstawie średniej ocen min. 4,50 albo na podstawie osiągnięć sportowych, jak również w oparciu o obie te podstawy razem.

5. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia oraz student pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora,  jeśli spełnił na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia w roku akad. 2019/2020 warunki ubiegania się wymienione w pkt 2.

6. Student może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach pierwszego stopnia (może natomiast na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

7. Stypendium rektora przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta  złożony do 31 października  w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony po 31 października, wynika to z konkursowego charakteru stypendium. 
UWAGA! Komisja Stypendialna może w indywidualnych przypadkach uwzględnić wnioski złożone do dnia 30 listopada 2020 r. jeśli ich podstawę stanowią osiągnięcia uzyskane na zawodach, konkursach, konferencjach itp. wcześniej planowanych w roku akademickim 2019/2020, których termin został  przesunięty na miesiąc listopad 2020 r.  z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

8. Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki - do 10 miesięcy.

9. Liczba przyznanych w roku akad. 2020/21 stypendiów rektora na danym kierunku studiów  nie może być wyższa niż 10%  liczby studentów tego kierunku, według stanu na dzień 31 października.

10. Wzór wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowią załączniki do Regulaminu:
1) nr 4 - wniosek
2) nr 4 A – c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie średniej ocen min.4,50,
3)  nr 4B - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie osiągnięć portowych,
3)  nr 4C - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych,
4)  nr 4D - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wyników olimpiady lub jako medalista Mistrzostw Polski w danej dyscyplinie sportowej.
Druki wniosków do pobrania - link.

11. Komisja Stypendialna:
1) określa wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów,  które nie mogą być wyższe niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów,
2) ustala jaka jest na każdym kierunku liczba złożonych wniosków o stypendium rektora,  które  spełniają warunki ubiegania się o to stypendium,
3) w przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora  na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przedstawia rektorowi i samorządowi studentów propozycję kryteriów, pozwalających przyznać stypendium tylko uprawnionej liczbie osób.
Ustalone na dany rok akademicki kryteria zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni w postaci decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z samorządem.

12. Progi i kwoty stypendium rektora w roku akad. 2019/2020 za średnią ocen - pobierz plik. (plik ma charakter informacyjny, komisja ustala progi i kwoty w każdym troku w oparciu o przyjęte wnioski i wysokość budżetu).

1.Stypendium rektora na podstawie wysokiej średniej ocen

1. Na podstawie wniosków o stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, czyli za arytmetyczną średnią ocen nie niższą niż 4,50,  Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z  którego zostały złożone wnioski. Listy  rankingowe zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku akademickiego wraz z nazwiskami studentów, uporządkowane będą wg wysokości średniej ocen, poczynając od najwyższej średniej.
2. Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy Regulaminu Studiów.
3. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem nauczania, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych.
4. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry  z trzeciego miejsca po przecinku.
5. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
6. W przypadku stosowania w  uczelni, w której student ukończył studia I st. lub z której się przeniósł,  innej skali ocen niż w ALK  - arytmetyczna średnia ocen studenta zostaje dostosowana do skali ocen ALK i przeliczona w następujący sposób:
1) należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia studenta (do czterech miejsc po przecinku),
2) ten sam procent należy policzyć  z najwyższej możliwej średniej w ALK – czyli z  5,00
3) otrzymany wynik obliczenia  zgodnie z pkt. 2)  jest średnią studenta uznaną w ALK.
7. Średnia ocen studenta musi być potwierdzona na wniosku przez pracownika właściwego dziekanatu (ewentualne wątpliwości w związku z wysokością średniej należy wyjaśnić w dziekanacie przed złożeniem wniosku).
8. To od jakiej średniej na danym kierunku, w danym roku akademickim zostaną przyznane stypendia -  będzie zależało od liczby wszystkich wniosków o stypendium rektora na tym kierunku oraz od wysokości środków finansowych, którymi dysponowała będzie komisja.

2. Stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych

1. O stypendium rektora na podstawie osiągnięć sportowych może ubiegać się student, który osiągnął w roku akademickim 2019/20209 wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, i posiada wpis na kolejny rok. Wyjątkowo w roku akad. 2020/21 podstawą ubiegania się mogą być również osiągnięcia uzyskane w miesiącu październiku 2020 r. (lub listopadzie) - jeśli termin zawodów,  wcześniej planowanych  w roku akademickim 2019/2020 został przesunięty na październik 2020 r. z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Komisja Stypendialna może w indywidualnych przypadkach uwzględnić wnioski złożone do dnia 30 listopada 2020 r. jeśli ich podstawę stanowią osiągnięcia uzyskane na zawodach, wcześniej planowanych  w roku akademickim 2019/2020, których termin został  przesunięty na miesiąc listopad 2020 r.  z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Wniosek o przyznanie stypendium student składa w Biurze ds Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Terminy, forma, sposób składania wniosku - link. Dyrektor Centrum Sportu ALK przedstawia Komisji Stypendialnej rekomendację dla studenta  i wyraża opinię odnośnie wysokości stypendium po zasięgnięciu opinii trenera danej dyscypliny oraz Prezesa AZS ALK.

3. O pozytywnej rekomendacji Dyrektora Centrum Sportu ALK decyduje reprezentowanie uczelni na zawodach, do których zawodnik został zgłoszony przez ALK, a w szczególności wynik zdobyty na Akademickich Mistrzostwach Polski publikowany na stronie internetowej www.ampy.pl lub na Akademickich Mistrzostwach Europy oraz liczba punktów uzyskanych  w klasyfikacji open mistrzostw publikowana na stronie internetowej www.ampy.pl– a także:
1) przydatność dla drużyny,
2) zaangażowanie,
3) bycie liderem zespołu,
4) nienaganna postawa sportowa wobec uczelni/klubu AZS ALK
5) wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania uczelni na zawodach,
6) progresja wyników sportowych.

4. Warunek zgłoszenia do zawodów przez ALK  nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni niż ALK lub studentów, którzy rozpoczynają studia w ALK po przeniesieniu się z innej uczelni.

5. W przypadku, gdy Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) nie są rozgrywane w danej dyscyplinie sportowej lub student osiągnął wysokie wyniki sportowe w innym współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym - udzielenie rekomendacji jest uzależnione od wysokości budżetu na stypendia w danym roku akademickim i liczby wniosków z danego kierunku.

6. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane reprezentantom Uczelni na AMP i AME.

3. Stypendium rektora na podstawie osiągnięć naukowych, czy artystycznych

1. Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały rekomendację  pracownika naukowego ALK ,
2) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Kierownika Katedry lub Prorektora ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry,
3) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia  za działalność naukową i badawczą, 
4) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych  grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i Prorektora ds. Badań  Naukowych i Rozwoju Kadry,
2. Ww. osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w ALK i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.
3. Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
1) jedynie osiągnięcia indywidualne,
2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich,  w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

Stypendia ministra

Stypendium ministra

link