Stypendia i kredyty 

Informacje o stypendiach 

Stypendia, o które może się ubiegać student

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane będą od 27 września 2019 r.

Wnioski o stypendium rektora  przyjmowane będą od 1 października 2019 r.

Uaktualnione informacje o stypendiach na rok akad. 2019/2020 oraz Regulamin świadczeń będą dostępne na stronie od połowy września. 

1) stypendium socjalne
termin składania wniosków: do 10 października
(student/doktorant studiów stacjonarnych może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Warszawie lub okolicach, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie) 

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
termin składania wniosków: do 15 października

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów
termin składania wniosków: do 31 października
(na podstawie wysokiej średniej ocen - min.4,50 lub
na podstawie wysokich wyników sportowych lub
na podstawie osiągnięć naukowych, czy artystycznych lub na podstawie wyników olimpiady)

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
termin składania wniosków: do 1 października

5) stypendia Fundacji Koźmińskich
termin składania wniosków: do 31 października

6) stypendia Orange za wyniki w nauce
przyznawane na podstawie list rankingowych, bez wniosków

7) Student może także ubiegać się o jednorazową zapomogę.

Wnioski należy składać w pok. D-213 (z wyjątkiem wniosków o stypendium rektora na podstawie wyników sportowych - zał.4 i 4B - które należy składać u p. Marka Wołkowyckiego w pok. D-25 oraz z wyjątkiem wniosków o stypendia z Fundacji Koźmińskich, które należy składać on-line za pośrednictwem strony internetowej).

Informacje o różnych stypendiach na terenie całej Polski, o które studenci mogą ubiegać się samodzielnie, poza uczelnią - można znaleźć w serwisie mojestypendium.pl

Firma MaxRoy.com wydawca portalu www.SprawnyMarketing.pl oferuje stypendium szkoleniowe dla studentów z zakresu marketingu internetowego  - szczegóły na stroniehttp://searchmarketingweek.com/stypendia-szkoleniowe-maxroy/ .

Informacje ogólne
 • Sprawy związane z pomocą materialną dla studentów i doktorantów ALK omówione są w „Regulaminie pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom  Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2018/19" - pobierz plik (plik będzie dostępny we wrześniu).
 • Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w pokoju D-213, tel. 519 21 80.
 • Jeden student może otrzymywać różne stypendia. O zapomogę może ubiegać się każdy student spełniający warunki jej przyznania, niezależnie od tego, jakie stypendia otrzymuje.
 • O stypendia i zapomogi może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
  Studenci niestacjonarni nie mogą ubiegać się jedynie o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości związane z miejscem zamieszkania (o stypendium socjalne mogą się ubiegać).
 • Terminy składania wniosków:
  - o stypendium ministra: do 1 października
  - o stypendium socjalne: do 10 października
  - o stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 15 października
  - o stypendium rektora: do 31 października
 • Student i doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w trakcie całego roku akademickiego, jednak po przyznaniu stypendiów w odpowiedzi na wnioski złożone w podanych wyżej terminach, może już nie być środków finansowych na przyznawanie kolejnych stypendiów w późniejszym terminie. Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po 31 października.
 • W czasie pierwszego urlopu student ma prawo ubiegać się o stypendia.
 • Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy). Wyjątkiem jest semestralne stypendium Orange oraz sytuacje, gdy rok akad. danego studenta trwał tylko jeden semestr lub będzie trwał tylko jeden semestr - wówczas stypendium również przyznawane jest tylko na semestr. Na wnioski złożone po terminie stypendia są przyznawane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student się obronił lub został skreślony z listy studentów lub ukończył inne studia, których ukończenie ma wpływ na jego prawo do stypendiów. W przypadku wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z okresowym orzeczeniem o niepełnosprawności krótszym niż rok akademicki - stypendium może być przyznane tylko na okres ważności orzeczenia.
 • Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (niezależnie od tego, czy studiuje na jednej uczelni, czy na różnych).
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga,  stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (student po ukończeniu studiów z tytułem magistra lub równorzędnym nie ma prawa na kolejnych studiach do pomocy materialnej; student, który ukończył studia I stopnia ma prawo do świadczeń, jeśli kontynuuje studia na studiach II stopnia lub jednolitych, ale nie ma prawa do świadczeń na kolejnych studiach I stopnia).

 • Studentowi, który powtarzał rok - nie przysługuje stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • Student, któremu przyznano stypendium, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
 • System pomocy materialnej dla studentów opiera się na środkach finansowych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przyznawana jest z budżetu państwa.

Dotacja taka przyznawana jest uczelni przez ministerstwo na rok kalendarzowy, co oznacza, że w roku akademickim 2018/2019 na miesiące październik - grudzień dysponować będziemy funduszami z dotacji na rok 2018, zaś na miesiące styczeń-lipiec dysponować będziemy środkami z dotacji na rok 2019, której wysokość poznamy najwcześniej w marcu 2019 roku.
Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2018/2019 określi Komisja Stypendialna, w oparciu o stan środków finansowych i liczbę wniosków o stypendia, które spełniają warunki ubiegania się.

 • Miesięczne kwoty stypendiów w roku akad. 2017/2018 (kwoty stypendiów mogą się zmieniać w poszczególnych latach akademickich):
  socjalne 850 zł, socjalne zwiększone 1.050 zł
  specjalne dla osób niepełnosprawnych 350 zł (stopień lekki) lub 500 zł (stopień umiarkowany) lub 650 zł (stopień znaczny)
  rektora dla najlepszych studentów od 100 zł do 1.290 zł (stypendia rektora tylko za średnią ocen: 360 zł lub 470 zł lub 580 zł lub 690 zł lub 800 zł)
Przyznawanie, utrata prawa, wypłaty
 • Stypendia i zapomogi przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta. Stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i rektora dla najlepszych studentów  przyznawane są na rok akademicki.
 • W pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w terminach: do 10 października o stypendia socjalne, do 15 października o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz do 31 października o stypendia rektora dla najlepszych studentów; wnioski złożone w późniejszym terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków ubiegania się, z powodu braku środków finansowych, przy czym wnioski o stypendium rektora należy składać tylko do 31 października z uwagi na konkursowy charakter stypendium (stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie zostanie  złożony po 31 października).
 • Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; ewentualne odwołanie od tej decyzji ma prawo złożyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • W skład każdej komisji wchodzi 2 pracowników uczelni i 4 studentów delegowanych przez samorząd.
 • Informację o statusie swojego wniosku oraz przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium/zapomogi student może zobaczyć w Wirtualnej Uczelni.
 • Na początku każdego roku akademickiego student jest zobowiązany złożyć (lub uaktualnić w przypadku zmiany) w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych - dyspozycję z numerem  konta bankowego, na który uczelnia będzie przesyłać kwotę przyznanego mu stypendium (wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu pomocy materialnej); jeśli student składał dyspozycję w latach wcześniejszych i jest ona nadal aktualna - nie musi już składać dyspozycji w związku z przyznaniem stypendium w roku 2018/19. Zmiana numeru konta na początku roku akad. przed pierwszą wypłatą - możliwa jest nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa poniżej.
 • Student jest zobowiązany do złożenia w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej).
 • Wypłaty realizowane są co miesiąc, przed zrealizowaniem każdej wypłaty sprawdzany jest status każdego studenta (brak statusu studenta oznacza utratę prawa do stypendium).
 • Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni  roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji ministerstwa, z zastrzeżeniem, że data pierwszej wypłaty:
  - realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania danego stypendium (od daty decyzji), o ile w w ciągu 10 dni od daty przyznania stypendium zostało podpisane przez studenta oświadczenie (o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów) lub
  - realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania oświadczenia.
 • Pierwsza wypłata przyznanego stypendium jest na ogół realizowana pod koniec listopada, wypłacane są wówczas dwie raty: za październik i za  listopad.
 • Wypłata ostatniej raty (raty za lipiec) realizowana jest w pierwszym tygodniu lipca, po sprawdzeniu statusu studentów (studentom, którzy obronili się w czerwcu, rata za lipiec nie przysługuje).
 • W praktyce, wpływu raty stypendium należy spodziewać się w drugiej połowie danego miesiąca. W Aktualnościach, w momencie wpływu środków z ministerstwa na konto uczelni, pojawia się zawsze komunikat o konkretnej dacie wypłaty. Brak komunikatu oznacza brak wpływu środków.
 • Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło:
  1) skreślenie z listy studentów,
  2) ukończenie studiów, na których pobierane jest stypendium,
  3) ukończenie innych studiów, które skutkuje utratą prawa do stypendium:
  - ukończenie innych studiów z tytułem magistra lub równorzędnym pozbawia prawa do stypendiów,
  - ukończenie innych studiów I stopnia przez studenta, który pobiera stypendium na studiach I stopnia pozbawia go prawa do tego stypendium.
  Ostatnia rata jest wypłacane za miesiąc, w którym decyzja wygasła, wypłaty kolejnych rat nie są realizowane.

 

Stypendium socjalne
 • O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 • W ALK w roku akad. 2018/19 miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 980,00 zł. Na potrzeby wniosku na rok akad. 2018/19 dochód liczony będzie na podstawie roku 2017, z uwzględnieniem tzw. "uzyskania dochodu po roku 2017". Studenci z dochodem wyższym niż ustalony próg nie mają szansy uzyskania stypendium (niezależnie od tego, czy dochód wynosiłby o 1 zł, czy o 1.000 zł za dużo).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do 10 miesięcy, od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Termin składania wniosków: do 10 października (kwestia terminów: patrz wyżej "Informacje ogólne").
 • O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne, a dodatkowo zamieszkuje  czasowo w Warszawie lub okolicach, gdyż codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.

Szczegóły można znaleźć w "Do wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2018/2019 - wskazówki i informacje"

Zapomoga
 • Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy.
 • Zapomoga może być przyznana każdemu studentowi (stacjonarnemu i niestacjonarnemu) który z nagłych przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Trudna sytuacja materialna, bez konkretnych, niedawnych wydarzeń, które ją spowodowały, nie może być powodem ubiegania się o zapomogę.
 • Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:
  1) ciężką chorobę studenta lub doktoranta bądź chorobę w rodzinie studenta lub doktoranta, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, czy utratę źródła dochodu,
  2) śmierć w rodzinie studenta lub doktoranta, w wyniku której nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej rodziny,
  3) utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta,
  4) narodziny dziecka w małżeństwie studenta lub doktoranta lub urodzenie dziecka przez studentkę lub doktorantkę, jeśli  przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta lub doktoranta była trudna,
  5) poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta lub doktoranta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
  6) udokumentowaną inną nagłą zmianę jego sytuacji materialnej.
 • Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 90 dni od dnia zajścia zdarzenia losowego, na które się student powołuje w swoim wniosku.
 • Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie, że dane zdarzenie wpłynęło na takie pogorszenie się sytuacji materialnej studenta, że może zostać ona uznana za trudną.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, z tym że na podstawie różnych zdarzeń losowych.
 • Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 • Kwotę zapomogi, która jest jednorazową wypłatą, określa każdorazowo Komisja Stypendialna.
 • Wymagane dokumenty:
  - poświadczenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student powołuje - np. świadectwo pracy w przypadku jej utraty, akt zgonu  w przypadku śmierci,
  - dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta i każdego członka jego rodziny w ostatnich 3 miesiącach przed wydarzeniem losowym oraz w miesiącach po wydarzeniu (z miejsca, które jest źródłem dochodu),
  - rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym,
  - inne dokumenty potwierdzające fakty i sytuację rodziny opisane we wniosku

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.
 • Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz.2046, z późn. zm.) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

1)    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)    niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
4)    częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 • Aktualny dokument  potwierdzający niepełnosprawność jest jedynym dokumentem, który należy załączyć do wniosku (w przypadku dołączenia kserokopii dokumentu, należy okazać oryginał do wglądu).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – na 10 miesięcy, jeśli orzeczenie ma charakter trwały lub na część roku akademickiego w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki; stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.
 • Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (termin składania wniosków: do 15 października; kwestia terminów: patrz "Informacje ogólne"). W przypadku stypendium przyznanego w oparciu o okresowe orzeczenie o niepełnosprawności na okres krótszy niż rok akademicki - student musi złożyć kolejny wniosek oparty o nowe orzeczenie, jeśli chce ubiegać się o to stypendium na pozostałą część roku akademickiego.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów - informacje ogólne

1. O stypendium  rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który:
- uzyskał wysoką arytmetyczną średnią ocen  w poprzednim roku akademickim - przynajmniej 4.50 i posiada wpis na kolejny rok studiów
lub
- posiada wysokie  wyniki sportowe z poprzedniego roku akademickiego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym jako reprezentant uczelni i posiada wpis na kolejny rok studiów
lub
- posiada wybitne osiągnięcia naukowe z poprzedniego roku akademickiego i posiada wpis na kolejny rok studiów
lub
- posiada osiągnięcia  artystyczne z poprzedniego roku akademickiego i posiada wpis na kolejny rok studiów
lub
- został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów NIE MOŻE ubiegać się student, który powtarzał rok lub semestr w roku akad. 2017/2018 oraz student drugiego roku studiów, który nie zaliczył pierwszego roku i ma wpis na rok drugi z powtarzaniem przedmiotów.
3. Podstawą ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest spełnienie przynajmniej jednego z wymienionych wyżej warunków (np. można ubiegać się o stypendium na podstawie wysokiej średniej ocen albo na podstawie wysokich wyników sportowych, jak również w oparciu o obie te podstawy naraz).
4. Student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który może ubiegać się o stypendium rektora już na pierwszym roku, pod warunkiem że:
1) studia drugiego stopnia rozpoczął w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia
2) spełnił na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia odpowiednie warunki ubiegania się o to stypendium (w zależności od wybranej podstawy ubiegania się).
oraz z wyjątkiem studenta pierwszego roku, który został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
5. Student może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, aby uzyskać tytuł magistra - na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich może nadal otrzymywać stypendia).
6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów  przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta  złożony do 31 października  w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony po 31 października, wynika to z konkursowego charakteru stypendium.
Wnioski o stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych studenci składają za pośrednictwem Dyrektora Centrum Sportu ALK (p. Marka Wołkowyckiego), który przekazuje je Komisji Stypendialnej – wnioski należy składać w pok. D-25.
7. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki - do 10 miesięcy.
8. Liczba przyznanych w roku akad. 2018/19 stypendiów rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów  nie może być wyższa niż 10%  liczby studentów tego kierunku, według stanu na dzień 31 października.
9. Wzór wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowią załączniki do Regulaminu pomocy materialnej:
1) nr 4 - wniosek
2) nr 4 A – c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie średniej ocen min.4,50,
3)  nr 4B - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych,
3)  nr 4C - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych,
4)  nr 4D - c.d. wniosku dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wyników olimpiady.
10. Komisja Stypendialna:
1) określa wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów,  które nie mogą być wyższe niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów,
2) ustala jaka jest na każdym kierunku liczba złożonych wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów,  które  spełniają warunki ubiegania się o to stypendium,
3) w przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przedstawia rektorowi i samorządowi studentów propozycję kryteriów, pozwalających przyznać stypendium tylko uprawnionej liczbie osób.
Ustalone na dany rok akademicki kryteria zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni w postaci decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z samorządem.
11. Progi i kwoty stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2017/2018 za średnią ocen - pobierz plik. (plik ma charakter informacyjny, komisja ustala progi i kwoty w każdym troku w oparciu o przyjęte wnioski i wysokość budżetu).

1.Stypendium rektora na podstawie wysokiej średniej ocen

1. Na podstawie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,50 Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z  którego zostały złożone wnioski. Listy  rankingowe zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku akademickiego wraz z nazwiskami studentów, uporządkowane będą wg wysokości średniej ocen, poczynając od najwyższej średniej.
2. Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy Regulaminu Studiów.
3. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem nauczania, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych.
4. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry  z trzeciego miejsca po przecinku.
5. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
6. W przypadku stosowania w  uczelni, w której student ukończył studia I st. lub z której się przeniósł,  innej skali ocen niż w ALK  - arytmetyczna średnia ocen studenta zostaje dostosowana do skali ocen ALK i przeliczona w następujący sposób:
1) należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia studenta (do czterech miejsc po przecinku),
2) ten sam procent należy policzyć  z najwyższej możliwej średniej w ALK – czyli z  5,00
3) otrzymany wynik obliczenia  zgodnie z pkt. 2)  jest średnią studenta uznaną w ALK.
7. Średnia ocen studenta musi być potwierdzona na wniosku przez pracownika właściwego dziekanatu (ewentualne wątpliwości w związku z wysokością średniej należy wyjaśnić w dziekanacie przed złożeniem wniosku).
8. To od jakiej średniej na danym kierunku, w danym roku akademickim zostaną przyznane stypendia -  będzie zależało od liczby wszystkich wniosków o stypendium rektora na tym kierunku oraz od wysokości środków finansowych, którymi dysponowała będzie komisja.

2. Stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych

1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych może ubiegać się student, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny rok. 
2. O przyznanie stypendium student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy mogą ubiegać się o stypendium rektora już na pierwszym roku studiów, jeśli od ukończenia studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia nie minął rok.
3. Wniosek o przyznanie stypendium student składa za pośrednictwem Dyrektora Centrum Sportu ALK, który przedstawia Komisji Stypendialnej rekomendację dla studenta  i wyraża opinię odnośnie wysokości stypendium po zasięgnięciu opinii trenera danej dyscypliny oraz Prezesa AZS ALK.
4. O pozytywnej rekomendacji Dyrektora Centrum Sportu ALK decyduje reprezentowanie uczelni na zawodach, do których zawodnik został zgłoszony przez ALK, a w szczególności wynik zdobyty na Akademickich Mistrzostwach Polski publikowany na stronie internetowej www.ampy.pl lub na Akademickich Mistrzostwach Europy oraz liczba punktów uzyskanych  w klasyfikacji open mistrzostw publikowana na stronie internetowej www.ampy.pl– a także:
1) przydatność dla drużyny,
2) zaangażowanie,
3) bycie liderem zespołu,
4) nienaganna postawa sportowa wobec uczelni/klubu AZS ALK
5) wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania uczelni na zawodach,
6) progresja wyników sportowych.
5. Warunek zgłoszenia do zawodów przez ALK  nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni niż ALK lub studentów, którzy rozpoczynają studia w ALK po przeniesieniu się z innej uczelni.
6. W przypadku, gdy Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) nie są rozgrywane w danej dyscyplinie sportowej lub student osiągnął wysokie wyniki sportowe w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza (AMWiM), w Pucharach ZG AZS, MP AZS, AMŚ, Uniwersjad - udzielenie rekomendacji jest uzależnione od wysokości budżetu na stypendia w danym roku akademickim i liczby wniosków z danego kierunku.

3. Stypendium rektora na podstawie osiągnięć naukowych, czy artystycznych

1. Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały rekomendację  pracownika naukowego ALK ,
2) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Kierownika Katedry lub Prorektora ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry,
3) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia  za działalność naukową i badawczą, 
4) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych  grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i Prorektora ds. Badań  Naukowych i Rozwoju Kadry,
2. Ww. osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w ALK i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.
3. Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
1) jedynie osiągnięcia indywidualne,
2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich,  w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

Stypendia ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje w "Stypendia ministra"