Stypendia i kredyty 

Druki wniosków o stypendia i oświadczeń 

Terminy składania wniosków na rok akad. 2019/2020:

o stypendium ministra - do 1 października
o stypendium socjalne - do 10 października,
o stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 15 października,
o stypendium rektora - do 31 października

DRUKI WNIOSKÓW PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU - kierunek, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail. Proszę sprawdzić dane w Wirtualnej Uczelni i uaktualnić je, jeśli uległy zmianie (w Wybory - Aktualizacja danych kontaktowych). Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej.

POBIERAJĄC PLIKI PROSZĘ KORZYSTAĆ Z PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX (KŁOPOTY Z EXPLOREREM)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne oraz druki oświadczeń.

UWAGA! W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.
więcej informacji w komunikacie na stronie - komunikat

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia należy podać przyczyny niedołączenia zaświadczenia oraz wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny - wzór oświadczenia wyjaśniającego.
Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję. 

Przed wypełnieniem wniosku proszę się zapoznać z "Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki". Znajdują się tu podstawowe informacje na temat prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;
prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse  i rachunkowość

 • proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020  - pobierz plik

 • druk wniosku o stypendium socjalne (proszę nie drukować str. 5, a str. 1-4 wydrukować dwustronnie) - STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Wybory - Aktualizacja danych kontaktowych). Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej - pobierz plik
 • zał.1.1 do Regulaminu, czyli oświadczenie studenta o dochodach (lub ich braku) każdego pełnoletniego członka rodziny (o dochodach z 2018 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2018 r.); student składa tyle oświadczeń ilu jest pełnoletnich członków rodziny (w tym składa oświadczenie o swoich dochodach), proszę drukować dwustronniepobierz plik
 • pliki pomocnicze:
  wskazówki jak obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie - pobierz plik,
  dochody niepodlegające opodatkowaniu (zaznaczone kolorem czerwonym)- pobierz plik,
  dochody z ryczałtu - pobierz plik 
  wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1387, z późn. zm.), czyli zał. 1.2 do Regulaminu - pobierz plik (wzór ma charakter jedynie informacyjny: jak ma wyglądać zaświadczenie z US, jaki powinno mieć nagłówek).
  UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione kwoty dochodu/podatku/składki społecznej każdego z nich.
  UWAGA
  : we wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2019/2020 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny; sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu, we wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce.
 • oświadczenie studenta, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełnia warunki pozwalające mu nie  uwzględniać we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa, czyli zał. 1.3 do Regulaminu - pobierz plik

 • wzór dowolnego, dodatkowego oświadczenia - pobierz plik
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;  prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

czyli zał. nr 3 do Regulaminu - STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Wybory - Aktualizacja danych kontaktowych). Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej - pobierz plik 

proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020 - pobierz plik 

 

 

Wniosek o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

UWAGA studenci psychologii w zarządzaniu: kierunkiem studiów jest ZARZĄDZANIE; studenci prawa +: prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

 • wniosek o stypendium rektora, czyli zał. 4 do Regulaminu - STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Wybory - Aktualizacja danych kontaktowych). Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej - pobierz plik 

Oprócz zał.4 należy złożyć odpowiednio zał. 4A lub/i zał. 4B lub/i zał. 4C lub/i zał. 4D  - w zależności od podstawy ubiegania się (proszę drukować zał. 4A, 4B, 4C, czy 4D jako ciąg dalszy zał. 4, całość proszę drukować dwustronnie); UWAGA: na wniosku konieczne jest potwierdzenie średniej/statusu studenta przez dziekanat.

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokiej średniej ocen (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4A do Regulaminu - pobierz plik
 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć sportowych (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4B do Regulaminupobierz plik

(cały wniosek: zał. 4 oraz 4B należy złożyć u Dyrektora Centrum Sportu ALK - p. Marka Wołkowyckiego, który po wpisaniu swojej rekomendacji, przekaże wnioski Komisji Stypendialnej;  w przypadku składania również zał. 4A lub/i 4C należy złożyć go w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wraz z informacją o złożeniu zał. 4 i 4B u p. Wołkowyckiego)

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4C do Regulaminupobierz plik

 (w sprawie potwierdzenia osiągnięć naukowych proszę kontaktować się najpierw z panią Agnieszką Sławską z Biura Obsługi Działalności Naukowej -  pok A-108, aslawska@kozminski.edu.pl)

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów pierwszego roku ubiegających się o to stypendium na podstawie wyników olimpiady lub jako medaliści, czyli zał. 4D do Regulaminupobierz plik 

 

 

Wniosek o zapomogę

proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020 - pobierz plik 

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 5 do Regulaminu 2019/20 - pobierz plik

Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

wniosek oraz wskazówki wypełniania wniosku  - do pobrania na stronie ministerstwa (link)