Stypendia i kredyty 

Druki wniosków o stypendia i druki oświadczeń 

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2020/2021  - pobierz plik

Terminy, miejsce i sposób składania wniosków na rok akad. 2020/2021 - link

DRUKI WNIOSKÓW PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU - kierunek studiów, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail. Proszę sprawdzić dane w Wirtualnej Uczelni i uaktualnić je, jeśli uległy zmianie (w Aktualizacja danych kontaktowych). Szczególnie adres korespondencyjny musi być taki sam we wniosku, jak i w systemie, czyli w WU.
Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej

Wniosek o stypendium socjalne

UWAGA! W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej informacji w komunikacie na stronie - komunikat

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia należy podać przyczyny niedołączenia zaświadczenia oraz wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny - wzór oświadczenia wyjaśniającego.
Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję. 

Przed wypełnieniem wniosku proszę się zapoznać z "Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki". Znajdują się tu podstawowe informacje na temat prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA! Psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;
prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse  i rachunkowość.

STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Aktualizacja danych kontaktowych). Szczególnie adres korespondencyjny musi być taki sam we wniosku, jak i w systemie, czyli w WU. Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej.

 • wniosek o stypendium socjalne (czyli zał.1 do Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2020/21) - pobierz plik (proszę nie drukować str. 5, a str. 1-4 wydrukować dwustronnie).
 • zał.1.1 do Regulaminu, czyli oświadczenie studenta o dochodach (lub ich braku) każdego pełnoletniego członka rodziny (o dochodach z 2019 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2019 r.); student składa tyle oświadczeń ilu jest pełnoletnich członków rodziny (w tym składa oświadczenie o swoich dochodach), proszę drukować dwustronnie pobierz plik.
 • zał. 1.2 do Regulaminu , czyli oświadczenie studenta, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełnia warunki pozwalające mu nie  uwzględniać we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa - pobierz plik
 • wzór dowolnego, dodatkowego oświadczenia - pobierz plik
 • pliki pomocnicze:
  wskazówki jak obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie - plik będzie dostępny wkrótce,
  dochody niepodlegające opodatkowaniu (zaznaczone kolorem czerwonym)- pobierz plik, 
  dochody z ryczałtu - pobierz plik  

UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione kwoty dochodu/podatku/składki społecznej każdego z nich.

UWAGA: we wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2020/2021 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny; sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu, we wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce.

Informacje o terminach, miejscach, sposobie składania oraz informacje na temat składania kopii i oryginałów dokumentów - tutaj.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! Psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;  prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość.

STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Aktualizacja danych kontaktowych). Szczególnie adres korespondencyjny musi być taki sam we wniosku, jak i w systemie, czyli w WU Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (czyli zał. nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2020/21)- pobierz plik 

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii orzeczenia, z tym, że na wniosek Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej student jest zobowiązany do okazania oryginału dokumentu.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę okazać oryginał do wglądu.

W przypadku składania wniosku do skrzynki lub pocztą proszę na kopii napisać:
"Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o  to poproszony" - data, podpis.
Ewentualnie, w przypadku składania wniosku do skrzynki, proszę zapytać w recepcji, czy pracownik biura może zejść do Państwa tylko w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Wniosek o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane od 15 października do 31 października 2020 r. (31.10 - termin ostateczny)
Sposób składania wniosków - link

UWAGA studenci psychologii w zarządzaniu: kierunkiem studiów jest ZARZĄDZANIE; studenci prawa +: prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

 • wniosek o stypendium rektora, czyli zał. 4 do Regulaminu - STOP: sprawdź dane (np. adres korespondencyjny, e-mail prywatny, nr telefonu) w Wirtualnej Uczelni i uaktualnij je, jeśli uległy zmianie i nie są takie same jak we wniosku (w Aktualizacja danych kontaktowych). Szczególnie adres korespondencyjny musi być taki sam we wniosku, jak i w systemie, czyli w WU. Zmiany w systemie nie są możliwe poprzez aplikację, zmian można dokonać jedynie po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni na stronie internetowej
  DRUK wniosku (czyli zał.4 do Regulaminu) - pobierz plik

Oprócz zał.4 należy złożyć odpowiednio zał. 4A lub/i zał. 4B lub/i zał. 4C lub/i zał. 4D  - w zależności od podstawy ubiegania się (proszę drukować zał. 4A, 4B, 4C, czy 4D jako ciąg dalszy zał. 4, całość proszę drukować dwustronnie); UWAGA: na wniosku konieczne jest potwierdzenie średniej/statusu studenta przez dziekanat  - wyjątkowo w roku 2020/21 proszę składać wnioski bez tego potwierdzenia; potwierdzenie z dziekanatu uzyska Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, a w razie rozbieżności średnich, czy innych problemów zostaną Państwo o tym powiadomieni mailowo na adres uczelniany (przy czym zał.4A/4B/4C należy złożyć, tylko część przeznaczona na dane z dziekanatu może pozostać pusta).

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokiej średniej ocen (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4A do Regulaminu - pobierz plik
 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć sportowych (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4B do Regulaminupobierz plik

UWAGA - zmiana: wszystkie wnioski, także za osiągnięcia sportowe należy złożyć w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, a NIE u pana Marka Wolkowyckiego, jak w poprzednich latach. O jego rekomendację jako Dyrektora Centrum Sportu i potwierdzenie wyników poprosi Komisja Stypendialna; w przypadku braku rekomendacji i/lub niepotwierdzenia wyników - zostaną Państwo o tym powiadomieni mailowo na adres uczelniany. W przypadku wyników osiągniętych w październiku 2020 - proszę zapoznać się z informacjami tutaj (w Stypendia rektora - informacje ogólne)

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych (uzasadnienie wniosku), czyli zał. 4C do Regulaminupobierz plik

O potwierdzenie osiągnięć naukowych, które powinien potwierdzić Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry, poprosi Prorektora Komisja Stypendialna; w przypadku braku potwierdzenia, czy innych problemów - zostaną Państwo o tym powiadomieni mailowo na adres uczelniany. W przypadku osiągnięć z październiku 2020 - proszę zapoznać się z informacjami tutaj (w Stypendia rektora - informacje ogólne). 

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla studentów pierwszego roku ubiegających się o to stypendium na podstawie wyników olimpiady lub jako medaliści, czyli zał. 4D do Regulaminupobierz plik 

 

 

Wniosek o zapomogę

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2020/21 - pobierz plik

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o zapomogę w związku z epidemią koronawirusa - zapoznaj się najpierw z komunikatem Komisji Stypendialnej ALK na ten temat: link

Dyspozycja z numerem rachunku bankowego studenta lub doktoranta

Dyspozycja z numerem rachunku bankowego, czyli zał. 7 do Regulaminu 2020/21 - pobierz plik

Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

wniosek oraz wskazówki wypełniania wniosku  - do pobrania na stronie ministerstwa (link)