Stypendia i kredyty 

Do wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2020/2021 - wskazówki i informacje 

UWAGA! Stypendium zostanie przyznane od miesiąca złożenia KOMPLETNEGO wniosku.

Możliwe jest skorzystanie z pomocy przy ustalaniu listy dokumentów, wymaganych we wniosku o stypendium socjalne. W tym celu, należy wypełnić załączony plik - pobierz plik (plik udostępniony był do 06.10.2020) zgodnie ze wzorem i wskazówkami (przykłady po przeczytaniu proszę usunąć), a następnie przesłać go na adres: paulinasidor@kozminski.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: socjalne dokumenty.

W związku z bliskim terminem na złożenie wniosku i wpływającymi wnioskami- ww. opisana pomoc nie jest już w tych ostatnich dniach możliwa.

Proszę zapoznać się z zakładką "Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku".

Osoby w rodzinie studenta, które muszą znaleźć się we wniosku

Osoby w rodzinie studenta/doktoranta, które student/doktorant powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:
1. student/doktorant 
2. współmałżonek studenta/doktoranta
3  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta,
4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1)-3),  dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku. 

Brak osoby (i dochodów) matki lub ojca we wniosku może mieć miejsce gdy:

 • matka/ojciec nie żyje
 • matka/ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów na studenta lub wyrok sądu o zobowiązaniu alimentacyjnym został uchylony lub sąd zdecydował, że alimenty nie są należne
 • z odpisu zupełnego aktu urodzenia studenta wynika, że ojciec jest nieznany
 • student składa oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, a oprócz tego spełnia inne ustawowe warunki, co pozwala mu uwzględnić we wniosku jedynie siebie, ewentualnego współmałżonka i dzieci, z wyłączeniem rodziców i rodzeństwa.
Kiedy można nie uwzględniać we wniosku dochodów rodziców?

Student lub doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez uwzględnienia rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) ukończył 26. rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci (niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późń.zm), tj 930,35 zł

Wzór oświadczenia, które musi złożyć student lub doktorant, nie uwzględniający we wniosku rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów - stanowi załącznik 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów ALK 2020/2021 - pobierz plik

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akad. 2020/2021 nie może być wyższa niż 1.051,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach - dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2019 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. "utraty dochodu" - dochodu utraconego nie uwzględnia się w wyliczeniach oraz "uzyskania dochodu" - dochód uzyskany należy dodać do pozostałych dochodów i wykazać go w pkt.4 zał.1.1 do Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2020/2021).

Miesięczną wysokość dochodu na osobę ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 9 do ww. Regulaminu - pobierz plik.

Najpierw należy obliczyć miesięczny dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie miesięczne dochody członków rodziny studenta  należy zsumować i podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 1.051,70 zł.
Wszystkie dochody – oznacza to:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów; tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach - w pkt. 1 zał. 1.1 ww. Regulaminu.

Są to wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.

 • dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową
  Za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku - pobierz plik.

Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc., tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach - w pkt. 2 zał. 1.1 ww. Regulaminu.

 • dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu, wymieniony w ust. 3  § 2 załącznika nr 9 do ww. Regulaminu

Dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego to m.in. (cała lista jest dużo dłuższa):
- alimenty na dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- niektóre stypendia,
- diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne,
- dochody uzyskiwane za granicą,
- ulga na dzieci zwrócona przez US w kwocie, która nie miała pokrycia w podatku (czyli kwota otrzymana na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os. fiz.
- świadczenia rodzicielskie,
- wynagrodzenia osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania.

Tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach - w pkt. 3 zał. 1.1 ww. Regulaminu.

Lista wszystkich dochodów niepodlegających opodatkowaniu znajduje się w ust. 3  § 2 załącznika nr 9 do ww. Regulaminu (dochody niepodlegające opodatkowaniu zostały zaznaczone kolorem czerwonym) - pobierz plik.

Na liście w zał. nr 9 nie występują dochody takie jak np. zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane "500+") - są to dochody, których NIE należy uwzględniać przy obliczaniu dochodu na potrzeby wniosku o stypendium socjalne (ale warto je wykazać w oświadczeniu wyjaśniającym, jeśli student jest zobowiązany przy dochodzie poniżej 528 zł na osobę dołączyć do wniosku zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej z ośrodka pomocy społecznej, a nie dołączył takiego zaświadczenia).


 

„Dochód uzyskany” i „dochód utracony”

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2019 r. należy podzielić na 12 miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIEM są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".

"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2019. W sytuacjach, gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku 2019 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2019 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2019 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy wyliczenia oparte na roku 2019 odpowiednio zweryfikować.

W przypadku utraty dochodu  w roku 2019 lub po roku 2019, ustalając dochód danej osoby z roku 2019 - nie uwzględnia się dochodu utraconego: kwota osiągnięta w roku 2019 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony!- patrz definicja utraty dochodu).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2019, kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako uzyskany!- patrz definicja uzyskania dochodu) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2020 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota wynagrodzenia netto za sierpień 2020 r.

Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku (aż do otrzymania decyzji). Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2020 od lutego do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2019 r. - nie jest to "dochód uzyskany", gdyż w momencie składania wniosku nie ma już źródła tego dochodu. Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany w wyliczeniach.

Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, student/doktorant ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").

UTRATA DOCHODU ("dochód utracony")
Utrata dochodu ma miejsce, jeśli dany dochód występował w roku 2019 i nie występuje w chwili obecnej – został utracony (jego źródło) w roku 2019 lub po roku 2019, co należy udokumentować. Tym samym kwota dochodu osiągnięta z tego źródła w roku 2019 nie jest uwzględniana przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, która zgłasza dochód utracony. Jednak nie każdy dochód, mimo że przestał występować u danej osoby, można zgłosić jako "dochód utracony". Ważne jest co to był za dochód, z jakiego źródła, na jakiej podstawie osiągany.
Zgodnie z ust. 1 § 5 zał. nr 9 Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2020/2021 utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub  renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019, poz.299, z późn.zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2019, poz. 300, z późn.zm.),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących  po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
11) obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 (UWAGA! nowy pkt obowiązuje od 2020/21).

W związku  z powyższym, nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia żyje, dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane, dochodów z wynajmu, dochodów z zasiłku chorobowego, jeśli nie było utraty zatrudnienia. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej tych dochodów – trzeba ich kwotę osiągniętą  w roku 2019 uwzględnić przy obliczaniu miesięcznego dochodu. Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała cały rok 2019 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa ta uległa zakończeniu w roku 2019 lub po roku 2019 to dochód z 2019 roku (np. 26.300,00 zł. widniejące na PIT- 11 i na zaśw. z US) nie jest uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.

 

UZYSKANIE DOCHODU ("dochód uzyskany")
O "uzyskaniu dochodu" mówimy  w dwóch przypadkach:

- uzyskanie w roku 2019: oznacza, że dochód pojawił się w trakcie roku 2019, nie był osiągany przez cały rok, np. umowa o pracę została zawarta od 1 marca 2019 r., co skutkuje tym, że kwota dochodu z roku 2019 będzie dzielona na 10 m-cy, a nie na 12 m-cy (o ile jest to dochód z katalogu "dochodów uzyskanych"!) oraz
- uzyskanie po roku 2019 (o ten dochód pytamy w pkt. 4 zał. 1.1 do Regulaminu): oznacza to pojawienie się po roku 2019 nowego źródła dochodu (nowej umowy), którego nie było w 2019 r.

Przy czym termin „uzyskanie dochodu” jest specyficzną sytuacją (o każdym dochodzie w  potocznym rozumieniu możemy powiedzieć, że jest uzyskany - w sensie: został uzyskany, osiągnięty, zaistniał;jednak przy ubieganiu się o stypendium socjalne o "uzyskaniu dochodu" mówimy tylko w określonej, zdefiniowanej sytuacji, w znaczeniu potocznym używane będzie określenie „osiągnięty”). Dochód, który występował przez cały rok 2019 i występuje nadal (źródło było i jest, np. trwa od dawna umowa o pracę)  nie jest "dochodem uzyskanym"; obliczając miesięczny dochód danej osoby, należy roczną kwotę tego dochodu podzielić przez 12 m-cy.  
"Dochód uzyskany" w roku 2019  - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się w trakcie trwania roku 2019, nie występował od początku roku (np. została zawarta umowa o pracę od 01.03.2019 r.)
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa lub było kilka umów z tym pracodawcą,  a aktualna trwa),
3. zgodnie z ust. 2 § 5 zał. nr 9 Regulaminu jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu  społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest "dochodem uzyskanym" w roku 2019), będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, a nie przez 12 m-cy.
Dochód, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest "dochodem uzyskanym", jego kwota osiągnięta w roku 2019 będzie więc zawsze dzielona na 12 m-cy (np. kwota alimentów, które zaczęły wpływać  od 01.09.2019).

"Dochód uzyskany" po roku 2019 – to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się po roku 2019, nie występował w 2019 (np. została zawarta umowa o pracę od 15.05.2020 r.), 2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa lub było kilka umów z tym pracodawcą,  a aktualna trwa),
3. zgodnie z ust. 3 § 5 zał. nr 9 Regulaminu jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu  społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Miesięczna kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest „dochodem uzyskanym” po roku 2019), będzie dodana do kwoty innych miesięcznych dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2019. Przy czym ma to być kwota za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło "uzyskanie dochodu" – np. umowa o pracę jest od 01.07.2020 r., więc miesiącem następującym po miesiącu uzyskania  będzie sierpień  i kwota netto za sierpień będzie kwotą "dochodu uzyskanego", o którą trzeba powiększyć średnie miesięczne dochody danej osoby z 2019 r.

UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku 2019, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, ani nie dokumentuje we wniosku.
Dochód, który nie spełnia trzeciego warunku - np. dochód z alimentów, z gospodarstwa rolnego, z wynajmu – mimo że pojawił się po 2019 r. i jest osiągany w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym” i nie należy go uwzględniać.
Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta.

 M.in. następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po 2019 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2019 r. zasądzone od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego
- dochody z US z ulgi na dzieci

UWAGA!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

Jak obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie - wskazówki

We wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2020/2021 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny. Sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu (czyli w oświadczeniu o dochodzie). We wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce. Na zaświadczeniu z US, na PITach podany jest dochód brutto, który trzeba przeliczyć na netto.

Aby obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny  i wiedzieć, jakie kwoty należy umieścić na str.2 wniosku, proszę skorzystać ze wskazówek w załączonym pliku - pobierz plik

Dochody z gospodarstwa rolnego

W dniu 23 września 2020 r.  Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) ogłosił kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2019: 3.244,00 zł

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2019 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 3.244,00 zł, a następnie otrzymaną kwotę dochodu rocznego należy podzielić przez 12 m-cy.
Kwotę dochodu rocznego należy wpisać w oświadczenie o dochodach (pkt 3 zał. nr 1.1). Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych częściach, dla każdego z rodziców student powinien w oświadczeniu (zał.1.1) wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.
UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

UWAGA!

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów w ALK na 2020/21 w paragrafie 15.
W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy złożyć oryginał, pozostałe dokumenty można złożyć w postaci kserokopii, Komisja Stypendialna może wezwać studenta do okazania oryginałów.

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii dokumentów, które nie zostały pozyskane obecnie, tylko na potrzeby wniosku, typu orzeczenie o niepełnosprawności, wyroki sądu, akty urodzenia. Z tym, że na wniosek Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej student jest zobowiązany do okazania oryginału dokumentu.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę okazać oryginał każdego dokumentu składanego w postaci kserokopii do wglądu.

W przypadku składania wniosku do skrzynki lub pocztą proszę na kopii napisać:
"Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o  to poproszony" - data, podpis.

Wszystkie dokumenty, które student składa wraz z wnioskiem, należy wymienić na 4 stronie wniosku. Na każdym dokumencie, w prawym, górnym rogu, należy wpisać taki numer, pod jakim dokument widnieje na stronie 4 wniosku (jeśli dokument ma więcej niż jedną stronę, dany numer należy wpisać na każdej stronie).

Zał.1.1, czyli oświadczenie o dochodzie (student składa oświadczenie na temat swoich dochodów oraz na temat dochodów innych członków rodziny) również należy wpisać na str. 4 wniosku. W każdym z czterech punktów zał. 1.1 należy odpowiedzieć TAK lub NIE (student składa tyle zał.1.1 ilu jest pełnoletnich członków rodziny).

Wpisywanie dokumentów na str. 4 - przykład:

nrnazwa

wystawiony
przez

data
wystawienia
wystawiony dla
1oświadczenie o dochodach - zał.1.1    do RegulaminuJan Kowalski (student)02.10.20Marek Kowalski (ojciec)

2

zaświadczenie z US o dochodzie z      2019 rUS Warszawa-Wawer25.09.20

 

Jan Kowalski

 

Przykładowo wypełniona strona 4 wniosku - pobierz plik 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

 • W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować może odmową przyznania stypendium socjalnego.
  więcej informacji w komunikacie na stronie - komunikat
  W przypadku niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia należy podać przyczyny niedołączenia zaświadczenia oraz wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny - wzór oświadczenia wyjaśniającego.
  Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję. 

 • zał. 1.1 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na 2020/21, czyli oświadczenie STUDENTA o dochodach poszczególnych członków rodziny z 2019 r. i aktualnych dochodach (STUDENT wypełnia zał. 1.1 dla każdego pełnoletniego członka rodziny, składa oświadczenie na temat dochodów każdego członka rodziny, na podstawie uzyskanych od niego informacji)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2019 r. (lub o braku dochodów) dla każdego pełnoletniego członka rodziny; nagłówek zaświadczenia powinien brzmieć:  "zaświadczenie o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2019 osoby do 26. roku życia, które nie podlegały opodatkowaniu,
 • PIT-y za 2019 r. od płatników (np PIT-11 z firmy X, w której dana osoba była zatrudniona w 2019 r., PIT 40A/11A z ZUS-u, jeśli dana osoba pobierała emeryturę, rentę, zasiłek chorobowy, odpowiedni PIT z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, PIT-B za 2019 osoby, która prowadziła działalność gospodarczą w 2019 r., etc.) - chodzi o PITy wystawione przez płatnika (firmę, ZUS, etc.), a nie o PITy-37 czy PITy-36 złożone przez podatnika do US.

 • zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2019 r. - z ZUS-u lub od pracodawcy (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego pracodawcy lub rozbicie na zaświadczeniu z ZUS-u całej składki z 2019 na poszczególne źródła dochodu) 

UWAGA: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować, a składka zdrowotna potrzebna jest do przeliczenia dochodu z brutto na netto),
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego",
- dochodu z gospodarstwa rolnego,
- gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

ALBO zamiast zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej, w przypadku "utraty dochodu":

 • dokument/oświadczenie potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy), jeśli dany dochód już nie występuje, np. nastąpiła utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku, etc. (patrz "dochód utracony")

DOKUMENTY WYMAGANE, JEŚLI W SKŁADZIE RODZINY STUDENTA ZNAJDUJE SIĘ RODZEŃSTWO LUB DZIECI STUDENTA:

 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w roku 2020/2021 przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta; zaświadczenie powinno podawać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek)


DODATKOWE DOKUMENTY - KONIECZNOŚĆ ICH ZŁOŻENIA ZALEŻY OD SYTUACJI RODZINY, np.:

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk z CDEIGj,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2019 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa lub dwa nakazy płatnicze: na rok 2019 oraz na rok 2020, ale tylko jeśli na obu widnieje ta sama liczba hektarów przeliczeniowych

UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
- wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta/doktoranta,
- zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2019 r. lub o częściowej egzekucji,
- zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku dla danej osoby
UWAGA:  w przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2019 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- akt zgonu ojca/matki/współmałżonka studenta/doktoranta
- akt małżeństwa studenta/doktoranta
- zał.1.3, jeśli student składa wniosek bez wykazywania rodziców oraz rodzeństwa i ich dochodów
- dokument potwierdzający fakt "uzyskania dochodu" i jego kwotę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, stwierdzające, że dana osoba jest zatrudniona w firmie.... na umowę ... w okresie od .. do .... , a kwota wynagrodzenia netto za miesiąc ... wynosi .... zł (patrz "dochód uzyskany")
W przypadku jeśli student oraz doktorant nie wykazuje żadnego dochodu na osobę w rodzinie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania rodziny, z podaniem kwot i faktów opisujących istniejącą sytuację życiową.

Przykładowy komplet dokumentów dotyczących dochodów danej osoby:
1. Zał. 1.1 do Regulaminu (czyli oświadczenie o dochodzie) dla Jana Kowalskiego.
2. Zaświadczenie z US o dochodzie z 2019/braku dochodu dla Jana Kowalskiego (zaśw. o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
3. PIT-11 z firmy Orion za 2019 rok dla Jana Kowalskiego.
4. Zaświadczenie z ZUS-u lub z firmy Orion o wysokości składki zdrowotnej w 2019 dla Jana Kowalskiego (pełna składka, 9% podstawy)

Zaświadczenie z pkt 4 jest potrzebne tylko, jeśli Jan Kowalski pracował w firmie Orion w roku 2019 i pracuje nadal. Jeśli utracił tę pracę w roku 2019 lub po roku 2019 i obecnie nie jest  tam zatrudniony to zamiast zaświadczenia o składce zdrowotnej potrzebny będzie dokument potwierdzający utratę zatrudnienia

np .
4. Świadectwo pracy z firmy Orion dla Jana Kowalskiego.
lub
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu z firmy Orion dla Jana Kowalskiego (dokument potwierdzający kiedy umowa uległa zakończeniu)

Jeśli Jan Kowalski ma obecnie nowe zatrudnienie, podpisał umowę zlecenie z firmą Merkury od 01.08.2020 r. to kolejnym potrzebnym dokumentem będzie:
   

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z firmy Merkury dla Jana Kowalskiego, podające okres i podstawę zatrudnienia (jakie umowy, od kiedy do kiedy) oraz kwotę netto wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu zatrudnienia – czyli za wrzesień 2020 r.
             

Jeśli oprócz tego Jan Kowalski posiadał w roku 2019 gospodarstwo rolne to:


6. Zaświadczenie z Urzędy Gminy/Urzędu Miasta o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2019 dla Jana Kowalskiego.

Wysokość odliczanej składki zdrowotnej

Kwota składki zdrowotnej jest potrzebna, by obliczyć wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu - m.in. kwotę tej składki odejmuje się od kwoty dochodu brutto (na zaśw. z US i na dokumentach typu PIT-11 nie widnieje kwota dochodu netto, czyli po odliczeniach - trzeba obliczyć ją samodzielnie, do tego obliczenia potrzebna jest m.in. wysokość składki zdrowotnej).

Wysokość składki zdrowotnej odliczana przy wyliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem z ZUS-u lub z miejsca pracy. Udokumentowana musi być wysokość każdej składki zdrowotnej od każdego dochodu (jeśli dana osoba pracuje na etat w firmie X oraz na umowę zlecenie w firmie Y to potrzebuje zaświadczenie o wys. skł. zdr. z każdej firmy lub jedno zaświadczenie z ZUS-u, ale z wyodrębnionymi składkami z każdej z firm, a nie tylko z kwotą będącą sumą tych dwóch składek).

Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego",
-  dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, od którego nie są też odprowadzane składki do ZUS-u).

Wysokość składki zdrowotnej jest konieczna, by obliczyć prawidłowo dochód danej osoby (ale tylko dochód wpisany w pkt 1 zał.1.1).

Obliczając dochód odlicza się całą kwotę składki zdrowotnej (9% podstawy).

Na dokumentach typu PIT-11 za 2019 r. widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy, a nie pełne 9%). 

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.