Opieka medyczna, ubezpieczenia 

Informacje są dostępne po zalogowaniu 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW/DOKTORANTÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI RP

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Do 26 roku życia studenta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzice nie pracują i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, a zatem nie mogą zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas na wniosek studenta zostaje on ubezpieczony przez uczelnię.

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują na etacie, w ramach umowy zlecenia  lub nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. W tym celu należy zgłosić się do Biura Spraw Pracowniczych z wypełnionym drukiem zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:
•    Dowód osobisty - do wglądu,
•    Legitymacja studencka- do wglądu
•    Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię ma obowiązek powiadomić Biuro Spraw Pracowniczych  w ciągu 7 dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:
•    podjęcia pracy
•    ukończenia studiów
•    obrony pracy magisterskiej
•    skreślenia z listy studentów/doktorantów
•    zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)
oraz poinformowania o zmianie danych personalnych, tj. zamianie nazwiska, adresu, wymianie dokumentu.
Druk wyrejestrowania z ubezpieczenia

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Pracowniczych, pok. A-126.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW/ DOKTORANTÓW CUDZOZIEMCÓW

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula lub posiadający ważną Kartę Polaka, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię po wcześniejszym zawarciu umowy z NFZ o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem. W tym celu musi udać się do oddziału NFZ w celu zawarcia umowy oraz zgłosić się w ciągu 4 dni od podpisania umowy o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem z NFZ do Biura Spraw Pracowniczych (pok. A-126 ) z wypełnionym Drukiem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz następującymi dokumentami:

 

  • Aktualnym paszportem
  • Kartą Polaka lub zaświadczeniem o polskim pochodzeniu
  • Numerem PESEL (jeżeli jest nadany)
  • Legitymacją

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię ma obowiązek powiadomić Biuro Spraw Pracowniczych w ciągu 7 dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy
  • ukończenia studiów
  • obrony pracy magisterskiej
  • skreślenia z listy studentów/doktorantów
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz poinformowania o zmianie danych personalnych, tj. zamianie nazwiska, adresu, wymianie dokumentu.
Druk wyrejestrowania z ubezpieczenia

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Pracowniczych, pok. A-126.