Przeniesienie z innej uczelni 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przenieść się z innej uczelni do ALK?

Osoba przenosząca się do ALK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

- aktualnego zaświadczenia o statusie studenta,

- podania o przyjęcie na studia (ze wskazaniem kierunku i formy studiów),

- zaświadczenia o zaliczonych przez studenta przedmiotach, wystawionego przez uczelnię obejmującego nazwy zaliczonych przedmiotów, formy i liczbę godzin odbytych w ramach zajęć, uzyskane oceny oraz liczbę ECTS,

- poświadczonych przez dotychczasową uczelnię sylabusów zaliczonych przedmiotów, które powinny zawierać: cele, efekty, metody kształcenia oraz formy sprawdzianu, treści kształcenia.

Rektor bierze pod uwagę przede wszystkim stopień zbieżności efektów kształcenia na poziomie kierunku i na poziomie zaliczonych w dotychczasowym toku studiów przedmiotów, z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku w ALK. Ocenia także stopień zgodności pozostałych elementów zawartych w sylabusach ze standardami ALK.

Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na semestr wnioskowany przez niego lub inny bądź o odmowie przyjęcia do ALK.