Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Najcześciej zadawane pytania 

W jakim terminie muszę zapłacić czesne semestralne, żeby uzyskać zniżkę?

W semestrze zimowym terminy płatności
- za pierwszy semestr jednorazowo nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
w sprawie odpłatności za studia
- za drugi i kolejne semestry zimowe do 15 września
W semestrze letnim terminy płatności
- jednorazowo za semestry letnie do 5 lutego
Podane wyżej terminy oznaczają dzień wpływu środków na konto ALK.

Jeżeli moja wpłata jednorazowa za studia wpłynie dzień lub dwa po terminie wyznaczonym w Regulaminie opłat to czy należy mi się zniżka?

W przypadku kiedy student dokona wpłaty jednorazowej, ale po terminie określonym w Regulaminie opłat, wpłata ta jest traktowana jako ratalna i jej wysokość powinna być uzupełniona, do wysokości opłaty ratalnej.

Czy płacę za studia w okresie wakacji letnich?

Nie. Termin płatności ostatniej raty za semestr letni przypada na 5 czerwca, a termin płatności pierwszej raty za kolejny semestr zimowy przypada na 15 września.

Co powinnam/ powinienem zrobić, jeżeli mam problemy z terminowym regulowaniem opłat za studia?

W takiej sytuacji należy złożyć w dziekanacie podanie, w którym można zaproponować np. termin spłaty lub harmonogram ratalnych spłat zaległej kwoty. Podanie zostanie przekazane do rozpatrzenia Prorektorowi ds. Dydaktycznych.

Jeśli zmienię kierunek lub formę studiów to czy płatności za czesne zostaną takie same?

W semestrze, w którym student zamierza zmienić kierunek, rodzaj lub formę studiów wnosi opłaty wg następującego schematu:
- do końca m-ca, w którym otrzymał decyzję o zmianie, obowiązują go opłaty przewidziane dla kierunku, rodzaju lub formy studiów, z którego zrezygnował;
- w kolejnych miesiącach student wnosi opłaty właściwe dla zmienionego kierunku, rodzaju lub formy studiów.

Czy w trakcie trwania studiów mogę zmienić ich kierunek, specjalność lub rodzaj (studia stacjonarne/ niestacjonarne)?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu należy złożyć za pośrednictwem dziekanatu stosowne podanie do Rektora, najlepiej przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów. W decyzji zostaną określone warunki takiej zmiany.

Jeśli podejmuję drugi kierunek studiów w kolejnym roku akademickim to czy przysługuje mi zniżka?

Studentowi, który realizuje jednocześnie więcej niż jeden kierunek studiów wyższych w ALK, przysługuje ulga na drugi i kolejny kierunku studiów w wysokości 50% semestralnej opłaty za ten kierunek – do czasu zakończenia ostatniego semestru studiów na pierwszym kierunku.

Jeżeli będę powtarzać semestr/ rok studiów, czy będę ponownie zaliczać przedmioty z których mam pozytywne oceny?

Nie, jeśli program studiów nie uległ zmianie Jeżeli przerwa w studiach była długa i program studiów uległ zmianie, przedmiot może zostać wyznaczony do ponownego zaliczenia ze względu na zmianę np. formy zaliczenia lub ilości godzin przypadających na jego realizację.

Czy zniżka za drugi kierunek studiów utrzymuje się w momencie powtarzania semestru lub roku na którymś z kierunków?

Ulga za drugi kierunek nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku na pierwszym lub kolejnym kierunku studiów lub urlopu od zajęć na jednym z tych kierunków.

Jeśli chcę studiować dwie specjalności na swoim kierunku to mogę liczyć na zniżkę?

Za realizowanie na tym samym kierunku studiów drugiej i kolejnej specjalności w ALK, opłata semestralna wynosi 25% semestralnej opłaty określonej dla danego kierunku studiów i obowiązuje we wszystkich semestrach, w których realizowana jest jednocześnie pierwsza i kolejna specjalność, nie dłużej jednak niż przez cztery semestry.

Mój brat chce zacząć studia od pierwszego roku, ja już studiuję. Czy zniżka rodzinna przysługuje obojgu z nas?

Małżeństwu, rodzeństwu, dzieciom i rodzicom jednocześnie studiującym w ALK przysługuje ulga rodzinna w wysokości 10% opłaty semestralnej za pierwszy kierunek studiów dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK. W przypadku powtarzania semestru lub roku ulga nie przysługuje. W przypadku rozpoczęcia studiów przez dwie osoby równocześnie ulga dotyczy tylko jednej osoby.

Podania o przyznanie ulgi należy składać do Rektora za pośrednictwem dziekanatu w terminie do:

  • 5 października na semestr zimowy;
  • 5 marca na semestr letni.
Jestem absolwentem ALK i chciałabym podjąć studia II stopnia, czy przysługuje mi ulga?

Absolwentom, którzy ukończyli w ALK studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie przysługuje ulga 15% na studia II stopnia i jednolite studia magisterskie. W przypadku powtarzania semestru lub roku ulga nie przysługuje.

W jakim terminie wyniki zaliczeń i egzaminów ogłaszane są studentom?

Wyniki zaliczeń i egzaminów ogłaszane są w Wirtualnej Uczelni najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaliczenia lub egzaminu, W przypadku sesji egzaminacyjnej poprawkowej termin ogłoszenia wyników wynosi 7 dni.

Kiedy i w jaki sposób należy złożyć podanie o powtarzanie przedmiotu?

Ponieważ na uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, podanie o powtarzanie przedmiotu należy złożyć po zakończeniu letniej sesji poprawkowej, nie później jednak niż do 30 września danego roku akademickiego. Podanie należy złożyć za pośrednictwem witryny podań elektronicznych e-Wnioski.

Czy muszę brać udział w zajęciach z powtarzanego przedmiotu?

Do obowiązków studenta należy m. in. uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych. W przypadku konfliktu terminu zajęć z bieżącym planem zajęć, student powinien wystąpić z podaniem o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Polega ona na ustalaniu indywidualnych terminów wywiązywania się z obowiązków studenckich wynikających z programu studiów.

Czy muszę zrealizować przedmioty wyznaczone w ramach różnic programowych?

Tak, realizacja różnic programowych jest obowiązkowa. Dotyczy to studentów wznawiających studia, wyjeżdzających na wymianę studencką, powracających na uczelnię po urlopie od zajęć i zmieniających uczelnię.

Czy potrzebuję kartę okresowych osiągnieć na różnice programowe i powtarzane przedmioty?

Kartę należy pobrać w przypadku, gdy przedmiot nie może być przydzielony do planu zajęć w Wirtualnej Uczelni. Pobiera się ją z dziekanatu, przedkłada wykładowcy, który wpisuje ocenę uzyskana przez studenta.
Jeżeli przedmiot jest przydzielony do planu zajęć w Wirtualnej Uczelni, to nie ma takiej potrzeby.

Co mogę zrobić w sytuacji, jeżeli mam niezaliczony przedmiot, wyjeżdżam na wymianę studencką i nie mam możliwości przestąpienia do sesji poprawkowej?

Należy wystąpić za pośrednictwem dziekanatu z podaniem do Rektora, o możliwość przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego wcześniej niż we wrześniu lub po powrocie z wymiany studenckiej.

Czy jest możliwość złożenia podania pocztą e-mail?

Jeżeli student nie może złożyć podania lub innych dokumentów osobiście, może przesłać ich skan mailem, za pośrednictwem uczelnianego indywidualnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem złożenia podania tą drogą jest odręczny podpis studenta. Wyjątek stanowią podania składane przy użyciu systemu podań elektronicznych Moje Wnioski pod adresem https://my.kozminski.edu.pl

W jaki sposób dowiem się o decyzji Dziekana w mojej sprawie?

Decyzje dotyczące podań złożonych za pośrednictwem witryny podań elektronicznych e-Wnioski będą widoczne po zalogowaniu się przez studenta na swoje konto na platformie.

Decyzje dotyczące wszystkich pozostałych wniosków zgłaszanych w formie podań papierowych lub wysyłanych mailowo są widoczne w Wirtualnej Uczelni. Po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni, należy wejść w zakładkę Twoje studia => Decyzje.

Czy jestem zobowiązana/ ny poinformować dziekanat o zmianie nazwiska oraz adresie zamieszkania?

Student zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Uczelnię o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego. Jeśli chodzi o zmianę nazwiska i zmianę adresu zameldowania, prosimy o dostarczenie do dziekanatu oryginałów dokumentów potwierdzających zmianę danych.

W jaki sposób mogę wyrobić duplikat utraconej legitymacji?

Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu legitymacji w platformie e-Wnioski i uiścić na swoje indywidualne konto opłatę z tego tytułu w wysokości 33 zł. Po przygotowaniu duplikatu legitymacji studenckiej o możliwości jego odbioru studenci są informowani za pośrednictwem wiadomości sms.

Gdzie należy wyjaśnić nieprawidłowość danych/ informacji znajdujących się w Wirtualnej Uczelni?

Niezgodności dotyczące:
- spraw finansowych można wyjaśnić w dziekanacie lub w Dziale Księgowości;
- uzyskanych ocen należy wyjaśnić u wykładowcy prowadzącego przedmiot;
- planu zajęć lub danych osobowych należy wyjaśnić w dziekanacie.

Chciałbym ubiegać się o urlop dziekański. W jakich przypadkach jest on przyznawany oraz czy zachowuję w tym czasie prawa studenckie?

W uzasadnionych przypadkach student może otrzymać urlop od zajęć w Uczelni, w szczególności ze względu na:
- długotrwałą chorobę;
- ważne okoliczności losowe;
- odbywanie studiów zagranicznych;
- urlop macierzyński.
Urlop może być długoterminowy w wymierzę roku akademickiego i krótkoterminowy w wymiarze semestru. Wymiar urlopu ustala Rektor z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu studiów studenta. W okresie urlopu od zajęć w Uczelni student zachowuje prawa studenckie, natomiast nie może brać udziału w zajęciach, ani przystępować do zaliczeń i egzaminów.

W jaki sposób mogę udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do załatwiania moich spraw w uczelni?

Istnieją dwie możliwości:
- pełnomocnictwo może zostać udzielone notarialnie;
- pełnomocnictwo zostaje spisane w Dziekanacie przez pracownika biura w obecności studenta (mocodawcy) i osoby trzeciej (przyszłego pełnomocnika).
Niezbędne będą dowody tożsamości obydwu osób.

W jaki sposób mogę usprawiedliwić nieobecność: na zajęciach/ na zaliczeniu/egzaminie?

Student może wystąpić do prowadzącego zajęcia o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności. Prowadzący może usprawiedliwić nieobecność na zajęciach w szczególności, gdy przyczyną nieobecności jest choroba lub ważne okoliczności losowe. Prowadzący zajęcia może określić zakres materiału, który student zobowiązany będzie uzupełnić i formę jego zaliczenia.
Nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie należy usprawiedliwić składając podanie wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności studenta w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenia lub egzamin. Podanie należy złożyć za pośrednictwem witryny podań elektronicznych e-Wnioski.

W jakiej formie należy złożyć zwolnienie z wychowania fizycznego?

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia. Na wniosek studenta, z uwagi na jego stan zdrowia, Rektor może wyznaczyć inna formę realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne.

Kto wprowadza oceny do Wirtualnej Uczelni?

Oceny są wpisywane przez wykładowcę prowadzącego przedmiot.

W jaki sposób sprawdzę, gdzie i kiedy wykładowca jest dostępny w uczelni?

Można to zrobić po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni, wpisując nazwisko wykładowcy do wyszukiwarki.

Od kogo dowiem się, jakie koła naukowe działają na uczelni lub jaka jest procedura utworzenia nowego koła naukowego?

Proszę skontaktować się z Koordynatorem Ruchu Studenckiego dr Błażejem Podgórskim – bpodgorski@kozminski.edu.pl lub skorzystać z informacji na stronie internetowej uczelni http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/organizacje-i-dzialalnosc-studentow/kola-naukowe/

Gdzie znajdę sylabusy do przedmiotów?

Sylabusy do przedmiotów z bieżącego semestru znajdują się w Wirtualnej Uczelni w zakładce „materiały do zajęć” lub w zakładce „twoje studia” →„plan studiów”. Sylabusy z minionych semestrów można otrzymać w Biurze Organizacji Dydaktyki, pokój A 103.

Czy uczelnia ubezpiecza studentów od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)?

Studenci są ubezpieczeni podczas odbywania praktyki zawodowej.

Czy w trakcie trwania studiów mogę zmienić promotora pracy dyplomowej?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu należy złożyć stosowne podanie do Rektora, najlepiej przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów. Warunkiem zmiany jest  wyrażenie pisemnej zgody przez obydwu promotorów - obecnego i przyszłego oraz uzyskanie pozytywnej decyzji Rektora.

 Do podania należy załączyć  nowy formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej podpisanej  przez nowego promotora.

Czy student studiów realizowanych w języku polskim może złożyć pracę dyplomową napisaną w języku innym niż polski?

Tak, jest taka możliwość. Rektor, za zgoda promotora wyrażana na wniosek studenta, może zezwolić na napisanie pracy dyplomowej w języku innym, niż ten, w którym realizowane są studia.

Czy możliwe jest złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, jeżeli nie zostały zaliczone wszystkie przedmioty?

Tak, pracę należy złożyć w wyznaczonym terminie, nawet w sytuacji, gdy student nie przystąpił jeszcze do zaliczenia wszystkich przedmiotów lub nie uzyskał jeszcze wyników zaliczenia lub egzaminu.

Co należy zrobić aby otrzymać dyplom w języku obcym?

Absolwent powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Biura ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym (w j. angielskim, j. francuskim, j. hiszpańskim, j. niemieckim, j. rosyjskim) oraz wnieść opłatę na swoje indywidualne subkonto w wysokości 40zł. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do dn. 30.09.2019 r. powinni do wniosku o odpis dyplomu dołączyć aktualną fotografię (format 4,5 x 6,5 cm)

Termin oczekiwania na odpis dyplomu - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

W jakiej formie należy złożyć rezygnację z kontynuowania studiów?

Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej (wzór oświadczenia):

- osobiście w dziekanacie;

- wysyłając pocztą tradycyjną na adres Uczelni.