Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Kalendarz studenta 

Podania do władz Uczelni należy składać za pośrednictwem platformy podań elektronicznych https://myapplications.kozminski.edu.pl/

- podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie,

- podanie o powtarzanie przedmiotu/ów,

- podanie o powtarzanie semestru lub roku,

- wniosek o zmianę danych osobowych,

- wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.

Pozostałe podania należy składać do Dziekanatu ZiF (pokój D 30). Druki wniosków są dostępne na stronie http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/wzory-podan-karta-obiegowa/

Student zobowiązany jest do korzystania z indywidualnego konta poczty elektronicznej i systemu informatycznego Wirtualna Uczelnia.

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest rok akademicki.

Regulamin Studiów ALK oraz Regulamin Opłat dostępne są po zalogowaniu na stronie (dane logowania jak do Wirtualnej Uczelni) http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/akty-prawne-i-ocena-efektow-ksztalcenia/

Regulamin pomocy materialnej jest dostępny na stronie http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/stypendia/regulamin-pomocy-materialnej/

Student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do zaliczenia praktyk, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.

 

Październik

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów. Regulamin Pomocy Materialnej i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.kozminski.edu.pl/stypendia

2. Złożenie podania do Rektora o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - (Regulamin Studiów ALK).

3. Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej:

- obowiązkowa wpłata raty czesnego za miesiąc wrzesień i październik

4. Złożenie podania o ulgi w opłatach (Regulamin opłat).

5.  Wybór modułów w zakresie zajęć specjalnościowych

na studiach drugiego stopnia (zapisy poprzez Wirtualną Uczelnię)

na studiach pierwszego stopnia na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię)

- zajęcia specjalnościowe uruchamiane są od semestru letniego

- moduł (specjalność) zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

6. Zapisy na przedmioty do wyboru

- przedmioty do wyboru w języku polskim

- konwersatoria w języku angielskim

Przedmioty będą realizowane na odpowiednich semestrach studiów magisterskich i licencjackich. Informację o terminach wyborów będą dostępne w ogłoszeniach i poczcie uczelnianej

(zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię).

 

Grudzień/Styczeń

1.  Wybór promotora pracy dyplomowej dla studentów studiów drugiego stopnia (zapisy poprzez Wirtualną Uczelnię).  Seminaria rozpoczną się od drugiego semestru (letniego).

 

Luty

1. Sesja egzaminacyjna – nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Zapisy na przedmioty do wyboru

- przedmioty do wyboru w języku polskim

- konwersatoria w języku angielskim

Przedmioty będą realizowane na odpowiednich semestrach studiów magisterskich i licencjackich. Informację o terminach wyborów będą dostępne w ogłoszeniach  i poczcie uczelnianej

(zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię).

 

Marzec

1. Sesja poprawkowa - nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej:

- obowiązkowa wpłata czesnego za miesiąc luty i marzec.

3. Złożenie podania o ulgi w opłatach (Regulamin opłat).

 

Maj

1. Wybór promotora pracy dyplomowej dla studentów studiów pierwszego stopnia. Seminaria rozpoczną się od piątego semestru (zimowego).

 

Czerwiec

1. Złożenie w dziekanacie prac magisterskich zaakceptowanych przez promotora wraz z konspektem pracy (podpis promotora na oświadczeniu promotora w obydwu egzemplarzach pracy i konspekcie) oraz prac licencjackich wraz z prezentacją (podpis promotora na oświadczeniu promotora w obydwu egzemplarzach pracy i na prezentacji) w odniesieniu do seminarium dyplomowego kończącego się w semestrze letnim:

- do 15 czerwca dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ALK z dn. 18.05.2020 r.  w roku akademickim 2019/2020 w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim, student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora w terminie do:

- 30 czerwca – dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

Najważniejsze informacje:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/biuro-ds-obslugi-prac-dyplomowych-i-absolwentow/

 

Czerwiec/Lipiec

1. Sesja egzaminacyjna – nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.

2. Obrony prac magisterskich złożonych w pierwszym terminie.

3. Obrony prac licencjackich złożonych w pierwszym terminie.

4. Do 15 lipca złożenie pracy dyplomowej w terminie poprawkowym wraz z kompletem dokumentów.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ALK z dn. 18.05.2020 r.  w roku akademickim 2019/2020 w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim, student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora w terminie do:

- 10 września  – dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.

 

Wrzesień

1. Sesja poprawkowa - nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów do 30 września danego roku akademickiego. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia lub nie zda egzaminu w stosownym terminie, może za zgodą Rektora powtarzać ten przedmiot. W takim przypadku Rektor zezwala studentowi na warunkowe kontynuowanie nauki na wyższym roku akademickim, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zaliczenie tego przedmiotu musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez Rektora. W jednym roku akademickim student może powtarzać nie więcej niż 3 przedmioty. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Rektora, student może powtarzać dodatkowo dwa przedmioty. Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 600 zł. Podanie o powtarzanie przedmiotu/ów należy składać po uzyskaniu ocen po sesji poprawkowej z semestru letniego, najpóźniej do dnia 30 września. Do tego dnia student zobowiązany jest rozliczyć się z całego roku akademickiego (semestr zimowy i letni).

Najważniejsze informacje:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/biuro-ds-obslugi-prac-dyplomowych-i-absolwentow/

3. Obrony prac magisterskich.

4. Obrony prac licencjackich.

5. Do 30 września złożenie podania o powtarzanie semestru lub roku w przypadku nie uzyskania zgody Rektora na warunkowe kontynuowanie nauki na wyższym roku akademickim.

6. Złożenie podania do Rektora o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - (Regulamin Studiów ALK).

 

ORGANIZACJA ROKU 2019-2020

https://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/organizacja-roku/organizacja-roku-2019-2020/

 

OPIEKUNOWIE KIERUNKÓW

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/kolegium-zarzadzania-i-finansow/opiekunowie-kierunkow/

 

WŁADZE KOLEGIUM dyżury

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/kolegium-zarzadzania-i-finansow/wladze-kolegium-oraz-dyzury/

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW DZIEKANATU

www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/zespol-pracownikow-dziekanatu/

 

Wszystkie podane informacje są również dostępne na stronie Uczelni www.kozminski.edu.pl oraz w zakładce http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/